PL EN


2012 | 1(47) | 69-88
Article title

Dochodowe uwarunkowania inwestycji w kapitał ludzki gospodarstw domowych w województwach Polski Wschodniej

Content
Title variants
EN
Income-related reasons of households in Eastern Polish voivodeships for investing in human capital
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Istniejące dysproporcje dochodowe w regionie Polski Wschodniej stają się jednym z ważnych współczesnych problemów diagnostycznych. Wynika to z ich wpływu na rozwój gospodarstw domowych (poprzez kapitał ludzki), a co za tym idzie na rozwój gospodarki Polski. Zróżnicowanie dochodów i wydatków na kapitał ludzki jest pochodną zróżnicowania sytuacji społeczno-ekonomicznej regionów Polski Wschodniej kształtowanej przez uwarunkowania historyczne, techniczno-organizacyjne, produkcyjne, społeczno-kulturowe i przyrodnicze. W grupie województw o niskich dochodach znalazły się województwa o małych wydatkach tzw. prosumpcyjnych – związanych z inwestycjami w kapitał ludzki.
EN
Income disproportions that occur in Eastern Poland are becoming an important contemporary diagnostic problem due to their influence on human capital-related development of households. The diversity of incomes and of expenditures on human capital is the result of great differences in socio-economic situation of Eastern Polish regions, which are shaped by historical, technical and organizational, production-related, socio-cultural and natural conditions. Among the voivodeships with the lowest incomes there are those with low so-called ‘prosumptional’ expenditures – the expenditures related to investments in human capital.
Contributors
References
 • Boni M., 2007, "Warunki rozwoju Polski Wschodniej w perspektywie 2020. Kapitał ludzki, kapitał społeczny a wyzwania rynku pracy na obszarze Polski Wschodniej", w: Ekspertyzy wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby opracowania Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t. 1, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Braudel F., 1969, Historia i trwanie, tłum. B. Geremek, Warszawa: Czytelnik.
 • Bywalec Cz., 2003, "Nowa konsumpcja - klucz do rozwoju", Nowe Życie Gospodarcze, nr 13(353).
 • Domański S.R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gorzelak G., 1999, "Historia - transformacja - przyszłość (szkic o strukturze polskiej przestrzeni i jej zmianach)", w: G. Gorzelak, M.S. Szczepański, T. Zarycki (red.), Rozwój - region - społeczeństwo, Warszawa-Katowice: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Gorzelak G., 2002, "Polskie regiony w procesie integracji europejskiej", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2-3, s. 55-73.
 • Gorzelak G., 2007, "Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej", w: Ekspertyzy wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t.1, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • GUS, Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl.
 • GUS, 2009, Budżety gospodarstw domowych w 2008 r., Warszawa.
 • GUS, Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Informacja sygnalna, http://www.stat.gov.pl (dostęp: 27.04.2011).
 • Hryniewicz J.T., 2000, "Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, s. 53-77.
 • Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2007, "Dziedzictwo polskich regionów", w: A. Kojder (red)., Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Kraków: Wydawnictwo WAM, PAN Komitet Socjologii.
 • Jezierski A., Leszczyńska C., 2002, Historia gospodarcza Polski, Warszawa: Key Text.
 • Kwiatkowski M., 2000, Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-1998, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • Leszczyńska M., 2007a, Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Leszczyńska M., 2007b, "Zmiany w wykształceniu gospodarstw domowych", Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 11, s. 287-298.
 • Leszczyńska M., 2009, "Regionalny wymiar nierówności cyfrowych gospodarstw domowych w Polsce" w: C. Hales (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wizje, struktury i determinanty rozwoju, Rzeszów: Max-Druk.
 • Lęcznar M., 2008a, "Regionalne zróżnicowanie wskaźników rozwoju gospodarki informacyjnej w Polsce", w: C.F. Hales (red.), Społeczeństwo informacyjne: stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Lęcznar M., 2008b, "Taksonomiczna analiza zasobów kapitału ludzkiego w Polsce Wschodniej", w: B. Plawgo (red.), Polska Wschodnia - zarządzanie rozwojem, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica.
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (projekt do konsultacji), 2006,Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Swianiewicz P., 2007, "Strategiczna analiza stanu spójności ekonomicznej i społecznej przeprowadzona na poziomie obszarów NUTS4 i NUTS5", w: Ekspertyzy wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t. 1, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Wosiek M., 2010, "Strukturalne uwarunkowania konkurencyjności regionów Polski Wschodniej w przestrzeni krajowej i europejskiej", Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 16, s. 388-402.
 • Woźniak M.G., 2005, "Kapitał ludzki i intelektualny w strategii prowzrostowej ograniczającej nierówności społeczne", Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 6, s. 173-189.
 • Wünsche H.F., 2006, "Ekonomiczne i socjalne dysproporcje rozwoju gospodarczego", w: Regionalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Zienkowska K., 2003, "Korzenie polskiego zacofania", w: L. Zienkowski, Wiedza a wzrost gospodarczy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-936d4092-3874-440c-b415-8b8a37e8934e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.