PL EN


2016 | 273 | 97-108
Article title

Ewolucja paradygmatu w zakresie wysokości długu publicznego

Content
Title variants
EN
Evolution of the paradigm regarding the size of public debt
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach możemy zaobserwować zjawisko gwałtownego wzrostu długu publicznego, który w większości krajów Unii Europejskiej znacznie przekracza poziom 60% PKB. Stąd zasadne jest postawienie pytania, czy limit długu przyjęty ponad 20 lat temu w traktacie z Maastricht z ekonomicznego punktu widzenia powinien być bezwzględnie przestrzegany, a jeśli nie, to jakie są rzeczywiste granice dopuszczalnego poziomu zadłużenia? W artykule zaprezentowano nie tylko tradycyjne podejście do problemu nadmiernego zadłużenia, postulujące głównie realizację polityki zacieśnienia fiskalnego, ale również wskazano na postulowane przez część ekonomistów inne, alternatywne metody postępowania, które – w odróżnieniu od tradycyjnego podejścia – nie wpływałyby negatywnie na tempo wzrostu PKB.
EN
Over the last years a sharp rise in public debt has been observed which now in most EU member states significantly exceeds 60 percent of GDP. Therefore, it is reasonable to ask whether, from economic point of view, the debt-to-GDP ratio criterion adopted in the Maastricht Treaty over 20 years ago should be strictly complied with. If not, what are the real limits to acceptable debt level? The article looks at the traditional approach to the problem of excessive debt, which advocates strengthening of fiscal policy, as well as alternative methods proposed by some economists which, unlike the traditional approach, do not inhibit GDP growth.
Year
Volume
273
Pages
97-108
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
author
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Instytut Finansów
References
 • Are the Central Banks out of Ammunition? Richard Duncan Economics, https://www.richardduncaneconomics.com/are-the-central-banks-out-of-ammunition/ (dostęp: 16.03.2016).
 • Attali J. (2010), Zachód. 10 lat przed totalnym bankructwem? Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Czekaj J., Owsiak S. (2014), Szkodliwa doktryna o szkodliwości długu, "Rzeczpospolita" z 21 listopada.
 • De Grauwe P. (2003), Unia walutowa. Funkcje i wyzwania, PWE, Warszawa.
 • Filar D. (2015), Między zieloną wyspą a dryfującą krą. Gospodarka Polski w latach 2007-2015, Wydawnictwo Arche, Sopot.
 • Gołębiowski G. (2008), Dług publiczny [w:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, t. 2, WN PWN, Warszawa.
 • Górniewicz G. (2012), Dług publiczny. Historia, teraźniejszość, przyczyny i perspektywy, Oficyna Wydawnicza Mirosław Wrocławski, Bydgoszcz.
 • Gruszecki T. (red.) (2014), Kryzys a dług publiczny w krajach rozwiniętych, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Hausner J. (2016), Gospodarka, państwo, rozwój, wystąpienie na Polskim Kongresie Gospodarczym, 27 stycznia.
 • "Helicopter money" for the Global Economy? (2016), "The Week", 5th March, http://theweek.com/articles/610021/helicopter-money-global-economy (dostęp: 17.03.2016).
 • Marchewka-Bartkowiak K. (2008), Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej, WN PWN, Warszawa.
 • Mesjasz L. (2013), Doświadczenia historyczne w zakresie niewypłacalności państw - wnioski dla współczesnej polityki gospodarczej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 315.
 • Miklaszewicz S. (2012), Deficyt budżetowy w krajach strefy euro, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Minea A., Parent A. (2012), Is High Public Debt Always Harmful to Economic Growth? Reinhart and Rogoff and Some Complex Nonlinearities, Working Paper No. 201218, CERDI, https://ideas.repec.org/p/cdi/wpaper/1355.html.
 • Oręziak L. (2009), Finanse Unii Europejskiej, WN PWN, Warszawa.
 • Owsiak S. (2014), Kontrowersje wokół wypierania dochodów z gospodarki przez finanse publiczne [w:] J. Czekaj, S. Owsiak (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, PWE, Warszawa.
 • Pawlak M. (2016), Długookresowy wzrost zagrożony, "Rzeczpospolita" z 1 marca.
 • Reinhart C.M., Rogoff K.S. (2010), Growth in a Time of Debt, Working Paper No. 15639, National Bureau of Economic Research, http://www.nber.org/papers/w15639.
 • Reinhart C.M., Rogoff K.S. (2011), A Decade of Debt, Working Paper No. 16827, National Bureau of Economic Research, http://www.nber.org/papers/w16827.
 • Rzońca A. (2007), Czy Keynes się pomylił? Skutki redukcji deficytu w Europie Środkowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warzsawa.
 • Sławiński A. (2015), Banki centralne: nihil novi sub sole, "Rzeczpospolita".
 • Sopoćko A. (2015), Mit pieniądza. Świat realny wobec iluzji polityki pieniężnej, WN PWN, Warszawa.
 • Waśniewski K. (2014), Czy dług publiczny musi rosnąć? Analiza instytucjonalnych uwarunkowań polityki fiskalnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Włodarczyk P. (2011), Stabilność fiskalna - koncepcja teoretyczna i jej znaczenie praktyczne. Analiza na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1995-2009, Materiały i Studia NBP, nr 256.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9406e5ad-00ec-44a6-b4eb-1af9d7960314
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.