Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 388 | 134-145

Article title

Rola przedsiębiorcy w budowaniu wartości przedsiębiorstwa rodzinnego

Content

Title variants

EN
The role of an entrepreneur in building the value of a family business

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dążenie do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa jest uznawane za główny cel jego działalności. Wartość przedsiębiorstwa może być rozumiana jako wartość dla akcjonariuszy lub jako wartość dla interesariuszy. W pierwszym przypadku firmy koncentrują się głównie na realizacji celów o charakterze finansowym, w drugim zaś na dążeniu ku harmonijnej realizacji celów ekonomicznych i społecznych. Zwłaszcza ten drugi cel wydaje się charakterystyczny dla małych i średnich firm rodzinnych. W przedsiębiorstwach, które są nastawione na dynamiczny rozwój, przy jednoczesnej dbałości o stabilność rynkową zmierzającą do zapewnienia przyszłości następcom właściciela (sukcesja), przedsiębiorca odgrywa kluczową rolę. Celem opracowania jest analiza wybranych czynników wpływających na kreowanie wartości firmy rodzinnej w kontekście przedsiębiorczości właścicieli i zarządzających tymże podmiotem. Analiza ta została przeprowadzona na podstawie badań zrealizowanych na próbie małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych zlokalizowanych w regionie podkarpackim.
EN
Striving to maximize the value of an enterprise is considered as the main goal of its activity. The value of an enterprise can be understood as a value for shareholders or as a value for stakeholders. In the first case, the companies focus mainly on the implementation of financial objectives, while in the second − on the pursuit of harmonious implementation of economic and social goals. The second goal seems to be characteristic for small and medium family businesses. In enterprises which are focused on dynamic development, while taking care of market stability aimed at ensuring the future of the owner’s successors (succession) − the entrepreneur plays a key role. The aim of the study is to analyze selected factors influencing the creation of family business value in the context of the entrepreneurship of the owners and managers. This analysis was carried out on the basis of research carried out on a sample of small and medium family enterprises located in the Podkarpackie region.

Year

Volume

388

Pages

134-145

Physical description

Contributors

 • Politechnika Rzeszowska. Wydział Zarządzania. Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości
author
 • Politechnika Rzeszowska. Wydział Zarządzania. Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości

References

 • Aldrich H.E., Cliff J.E. (2003), The Pervasive Effects of Family on Entrepreneurship: Toward a Family Embeddedness Perspective, “Journal of Business Venturing”, Vol. 18(5), s. 573-596.
 • Berrone P., Cruz C., Gomez-Mejia L.R. (2012), Socioemotional Wealth in Family Firms: Theoretical Dimensions, Assessment Approaches, and Agenda for Future Research, “Family Business Review”, Vol. 25(3), s. 258-279.
 • Brüderl J., Preisendörfer P. (2000), Fast-Growing Businesses: Empirical Evidence from a German Study, “International Journal of Sociology”, Vol. 30, s. 45-70.
 • Churchil N.C., Levis V.L. (1983), The Five Stages of Small Business Growth, “Harvard Business Review”, May.
 • Damodaran A. (2017), Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Onepress, Gliwice.
 • Gedajlovic E., Carney M., Chrisman J.J., Kellermanns F.W. (2012), The Adolescence of Family Firm Research: Taking Stock and Planning for the Future, “Journal of Management”, Vol. 38(4), s. 1010-1037.
 • Handler W. (1989), Methodological Issues and Considerations in Studying Family Businesses, “Family Business Review”, Vol. 2, s. 257-276.
 • Jeżak J. (1990), Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwa rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 • Keil T., Maula M., Syrigos E. (2017) ,CEO Entrepreneurial Orientation, Entrenchment, and Firm Value Creation, “Entrepreneurship Theory and Pracitse”, Vol. 41, Iss. 4, s. 475-504.
 • Kiełtyka L. (2016), Rola menedżera we współczesnych organizacjach, „Przegląd Organizacji”, Vol. 8(919), s. 4-11.
 • Kowalewski O., Talavera O., Stetsyuk I. (2010), Influence of Family Involvement in Management and Ownership on Firm Performance: Evidence from Poland, “Family Business Review”, Vol. 23, s. 45-59.
 • Lumpkin G.T., Dess G.G. (1996), Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance, “Academy of Management Review”, Vol. 21(1), s. 135-173.
 • Marcinkowska M. (2011), Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 37, s. 855-870.
 • Mellor R., Coulton G., Chick A., Bifulco A., Mellor N., Fisher A. (2011), Przedsiębiorczość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Okoń-Horodyńska E. (2013), W poszukiwaniu modelu biznesowego dla technologiczno-społecznej innowacji: przypadek SyNat, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIV, z. 13, cz. 2: Modele biznesowe, s. 11-26.
 • Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy, Wig-Press, Warszawa.
 • Rauch A., Wiklund J., Lumpkin G.T., Frese M. (2009), Entrepreneurial Orientation and Business Performance: An Assessment of Past Research and Suggestions for the Future, “Entrepreneurship Theory & Practice”, Vol. 33, s. 761-787.
 • Rudnicka A. (2012), CSR − doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Safin K. (2009), Przestrzeń strategiczna przedsiębiorstwa rodzinnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 49, s. 211-218.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2004, Nr 173, poz. 1807.
 • Zahra S.A. (2005), Entrepreneurial Risk Taking in Family Firms, “Family Business Review”, Vol. 18, s. 23-40.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-941a5ed9-d15e-4e75-90f9-dc44045a4e77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.