PL EN


2017 | 345 | 7-20
Article title

Memoriałowe a kasowe stopy zwrotu na podstawie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego notowanych na GPW w Warszawie

Content
Title variants
EN
Accrual and cash rates of return on basis of the enterprises of the food industry listed on the Warsaw Stock Exchange
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja wartości informacyjnej rachunku przepływów pieniężnych. W artykule przedstawiono wyniki badań zależności pomiędzy klasycznymi miernikami rentowności (opartymi na wyniku finansowym netto oraz wyniku z działalności operacyjnej) oraz wskaźnikami wydajności gotówkowej (zbudowanymi na podstawie operacyjnych przepływów pieniężnych netto). Przedstawione analizy zostały sporządzone przy wykorzystaniu danych finansowych przedsiębiorstw spożywczych notowanych na GPW w Warszawie za lata 2011-2016. Przedstawiono ocenę analizowanych przedsiębiorstw spożywczych z wykorzystaniem sald z poszczególnych rodzajów działalności z rachunku przepływów pieniężnych. Ponadto porównano kształtowanie się wyników finansowych i operacyjnych przepływów pieniężnych. W dalszej części zaprezentowano wybrane statystyki opisujące analizowane wskaźniki rentowności oraz wydajności gotówkowej, a następnie poddano analizie zależności korelacyjne zachodzące między nimi.
EN
Studies of the relationships between the classic measures of profitability (based on a net financial result and an operating result) and cash efficiency ratios (created on basis of net operating cash flows) are presented in this article. The presented analyses were made on basis of the financial data of the food industry enterprises listed on the Warsaw Stock Exchange in years of 2011-2016. The analyzed food enterprises were evaluated with reference to balances from particular lines of business from cash flow statements. Changes in the financial and operating results of cash flows were also compared. In the further part selected statistics describing the analyzed profitability ratios and cash efficiency are presented, and then correlation relationships taking place between them are analyzed.
Year
Volume
345
Pages
7-20
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Finansów i Prawa. Katedra Rachunkowości Finansowej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Finansów i Prawa. Katedra Rachunkowości Finansowej
References
 • Andrzejewski M., Maślanka T. (2016), An Informative Function of Cash Flow Accounts on an Example of the Listed Companies in the Construction Branch [w:] J. Stofkova (ed.), Medzinarodna vedecka konferencia ROZVOJ EUROREGIONU BESKYDY IX spolecensko-ekonomicke podmienky v regionoch v novom programovom obdobi EU: ekonomika – manazment – bezpecnost, Zilinska Univerzita v Zilinia, Zilinia, s. 7-16.
 • Andrzejewski M., Maślanka T., Mazur-Maślanka I. (2016), International Financial Reporting Standards (IFRS) and an Issue of Comparability of Assessments of Financial Standing of the Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange Made by the Auditors in the Reports on the Audit of the Financial Statements [w:] IFRS: Global Rules & Local Use, Proceedings of the 4rd International Scientific Conference, Prague, September 30, 2016, Anglo-American University, Prague, s. 56-65.
 • Bowen R., Burgstahler D., Daley L. (1987), The Incremental Information Content of Accrual versus Cash Flows, “The Accounting Review”, No. 4, s. 723-747.
 • Conesa I., Martinez E. (2004), International Financial Analysis and the Handicap of Accounting Diversity, “European Business Review”, Vol. 16(3), s. 272-291.
 • Czerwińska-Kayzer D. (2016), Memoriałowe i kasowe wyniki przedsiębiorstwa w ocenie jego działalności na przykładzie przedsiębiorstw produkujących pasze, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 442, s. 83-92.
 • Furman W. (2014), Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych [w:] B. Micherda (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Difin, Warszawa, s. 172-183.
 • Grabiński K. (2016), Determinanty kształtowania wyniku finansowego w teorii i praktyce europejskich spółek giełdowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Grabiński K., Kędzior M. (2007), Wpływ zastosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na wartość analityczną sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [w:] W. Gabrusewicz (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, t. III, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, s. 99-116.
 • Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J. (2013), Globalne uwarunkowania rachunkowości. Systemy. Procesy. Zmiany, PWE, Warszawa.
 • Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J. (2014), Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych, Difin, Warszawa.
 • Łukasik G., Orliński B. (2015), Modele finansowania rozwoju a przepływy pieniężne (z uwzględnieniem spółek notowanych na Newconnect), „Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 848(116), s. 486-495.
 • Maślanka T. (2004), Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o przedsiębiorstwie [w:] Z. Dresler (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków, s. 181-192.
 • Maślanka T. (2006), Przepływy pieniężne w analizie przedsiębiorstw z branży budowlanej [w:] P. Karpuś (red.), Finanse przedsiębiorstwa; instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Maślanka T. (2007), Dylematy memoriałowego pomiaru rentowności [w:] A. Bogus, M. Wypych (red.), Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa, s. 520-530.
 • Maślanka T. (2009), Wartość czy zysk – rozważania na temat głównego celu zarządzania finansami przedsiębiorstwa [w:] S. Owsiak (red.), Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. Tom III: Przedsiębiorstwo wobec kryzysu finansowego”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała, s. 30-36.
 • Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2012), Ocena przepływów pieniężnych w grupach kapitałowych, Zeszyty Naukowe, nr 737, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 56, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 155-171.
 • Prędkiewicz K., Sikacz H. (2012), Ocena płynności finansowej grup kapitałowych na podstawie rachunku przepływów pieniężnych na przykładzie przemysłu metalowego, „Nauki o Finansach”, nr 3(12), s. 70-86.
 • Wędzki D. (2010), Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 57(113), s. 101-123.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-943fb5ed-de48-4d81-862a-89b693fddd16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.