PL EN


2017 | 341 | 9-20
Article title

Wpływ struktury kapitału na rentowność przedsiębiorstw sektora produkcyjnego, handlowego i usługowego

Authors
Content
Title variants
EN
The impact of capital structure on profitability in the manufacturing, trade and service sectors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu było skoncentrowanie się na zbadaniu zależności pomiędzy strukturą kapitału a rentownością polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych z sektora produkcyjnego, usługowego i handlowego. Badania empiryczne oparto na analizie sprawozdań finansowych 300 spółek. Dla każdego sektora określono 100 spółek, w których uwzględniono dane z 2015 r. i na podstawie których oszacowano parametry strukturalne funkcji regresji. Uzyskanie właściwego oszacowania zależności wymagało zbadania relacji nieliniowej, aproksymowanej metodą najmniejszych kwadratów w celu uzyskania możliwie najlepszej oceny, przy pełnej interpretacji uzyskanych wyników. Przedmiotową analizę dopełniły zmienne kontrolne w postaci zależności pomiędzy rentownością a kwadratem oceny zadłużenia, zyskiem z działalności operacyjnej, wartością księgową, kapitalizacją rynkową, kwadratem marży zysku brutto, logarytmem wskaźnika cen wartości księgowej.
EN
The purpose of this article was to focus on examining the correlation between the capital structure and the profitability of Polish companies listed on the Stock Exchange in the manufacturing, service and trading sectors. Empirical research was based on analysis of the financial statements of 300 companies. For each industry, 100 companies were included taking into account data from the year 2015 and based on which the structural parameters of the regression function were estimated. Obtaining a proper estimation of the correlation required a nonlinear relation, approximated by the least squares method, to obtain the best possible estimate, with a full interpretation of the obtained results. This analysis was supplemented by control variables in the form of the correlation between profitability and debt assessment squared, operating profit, book value, market capitalisation, profit margin squared, and the logarithm of the prices/book value ratio.
Year
Volume
341
Pages
9-20
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości
References
 • Chojnacka E. (2012), Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania, CeDeWu, Warszawa.
 • Gabrusewicz W. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Gajdka J. (2002), Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Graham J.R., Harvey C.R. (2001), The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the Field, „Journal of Financial Economics”, Vol. 60, No. 2-3.
 • Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J. (2007), Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Lemmon M.L., Zender J.F. (2010), Debt Capacity and Tests of Capital Structure Theories, „The Journal of Financial and Quantitative Analysis”, Vol. 5, No. 5.
 • Martin J.D., Cox S.H., MacMinn R.D. (1988), The Theory of Finance. Evidence and Applications, The Dryden Press, Chicago.
 • Mazur K. (2007), The Determinants of Capital Structure Choice: Evidence from Polish Companies, „International Atlantic Economic Society”, No. 13.
 • Miarecka A. (2004), Dostępność kapitału jako ważna determinanta rozwoju organizacji gospodarczych [w:] J. Turyna, W. Szczęsny (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Difin, Warszawa.
 • Modigliani F., Miller M. (1958), The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, „American Economic Review”, Vol. 48, No. 3.
 • Myers S.C. (1984), The Capital Structure Puzzle, „The Journal of Finance”, Vol. 39, No. 3.
 • Pomykalska B., Pomykalski P. (2007), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skowroński A. (2002), Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych [w:] J. Sobiech (red.), Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Sweeney H.W. (1933), Capital, „The Accounting Review”, Vol. 8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-945dda86-cfaa-48d3-961a-c1e15f7132c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.