PL EN


2017 | 309 | 201-210
Article title

Interdyscyplinarna szkoła promocji zdrowia seniorów

Content
Title variants
EN
Interdisciplinary school of health promotion for seniors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i prewencja chorób przyczyniają się do poprawy zdrowia u osób starszych i zwiększają ich społeczną aktywność. W Polsce o zdrowie osób starszych dba głównie medycyna kuratywna, a działania promujące zdrowie nie są prowadzone na szeroką skalę i nie mają kompleksowego charakteru. Interdyscyplinarna Szkoła Promocji Zdrowia Seniorów jest innowacyjną inicjatywą edukacyjną mającą na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej i zmianę zachowań zdrowotnych jej słuchaczy. Słuchacze Szkoły poszerzają wiedzę i umiejętności na temat zagadnień i metod promocji zdrowia w starszym wieku, uczą się, jak zwiększyć stopień integracji z ich opiekunami, mają szanse zwiększyć swoją aktywność zdrowotną i społeczną oraz dokonać zmiany zachowań zdrowotnych. Wiedza o zdrowiu uwzględnia wyniki najnowszych badań o stanie zdrowia osób starszych, obecną sytuację w tym zakresie w Polsce oraz założenia polskiej i unijnej polityki senioralnej. Jest przekazywana w wielu, nie tylko medycznych, wymiarach, także na zajęciach praktycznych i w formie kształcenia partycypacyjnego. Rezultatem programu ma być modelowy program edukacyjny z zakresu promocji zdrowia dla osób starszych, który mógłby zostać wykorzystany na szeroką skalę w przyszłych programach kształcenia i aktywizacji społecznej seniorów.
EN
Health education and promotion as well as illness prevention contributes to activity of old people. In Poland, the health of old people is mainly under care of curative medicine and health promotion activities are not comprehensive and continued on large scale. The Interdisciplinary School of Health Promotion for Seniors is an innovative educational initiative aimed at raising the awareness of health among the School attendees and changing their health behaviors. Participants raise the knowledge and skills on the importance and methods of health promotion in old age, learn how to improve the level of social integrity with their care givers, have a chance to increase health and social activity, and to change their health behaviors. The knowledge on health in School refers to results of recent studies on health and ageing, current situation in Poland, and assumptions of anti-ageing policy in Poland and European Union. It will be shared in multidimensional way, not only in medical terms, tought at workshops and provided through participating education. Result of the program might be a model educational program in health promotion for old people that would be used in large scale in future programs of education and social activity for seniors.
Year
Volume
309
Pages
201-210
Physical description
Contributors
 • Collegium Civitas. Rządowa Rada Ludnościowa
 • Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie. Collegium Civitas
References
 • Anderson L.A., Goodman R., Holtzman R., Posner S., Northridge M. (2012), Aging in the United States: Opportunities and Challenges for Public Health, „American Journal of Public Health”, Vol. 102, No. 3.
 • GUS (2011), Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., Warszawa.
 • Lalonde M. (1974), A New Perspective on the Health of Canadians. A Working Document, Government of Canada, Ottawa.
 • Maciążek-Chyra B., Wiland P. (2013), Osoby starsze a choroby układu mięśniowo-szkieletowego [w:] B. Samoliński, F. Raciborski (red.), Zdrowe starzenie się: Biała Księga, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Mossakowska M. (2013), Problemy zdrowotne osób w wieku podeszłym – wnioski z projektu PolSenior [w:] B. Samoliński, F. Raciborski (red.), Zdrowe starzenie się: Biała Księga, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.) (2012), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań.
 • Parnowski T. (2013), Rola uniwersytetów trzeciego wieku jako skutecznego narzędzia aktywizacji osób starszych [w:] B. Samoliński, F. Raciborski (red.), Zdrowe starzenie się: Biała Księga, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Rządowa Rada Ludnościowa (2008), Stanowisko w sprawie „Starzenie się ludności Polski a zabezpieczenie społeczne”, Biuletyn nr 53.
 • Rządowa Rada Ludnościowa (2012), Założenia polityki ludnościowej Polski. Projekt, Warszawa.
 • Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Załącznik do uchwały nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz. 52), Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r.
 • Walecka I., Szymańska E. (2013), Poprawa jakości życia osób starszych obu płci poprzez zastosowanie nieinwazyjnych i inwazyjnych metod medycyny estetycznej [w:] B. Samoliński, F. Raciborski (red.), Zdrowe starzenie się: Biała Księga, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • World Bank (1993), The World Development Report 1993: Investing in Health, Oxford University Press, New York.
 • Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, Załącznik do uchwały nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz. 118), Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2014 r.
 • Zatoński W., Przewoźniak K. (2012), Ograniczanie zachorowalności i umieralności z powodu chorób nowotworowych [w:] J. Szymborski (red.), Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
 • Zdrojewski T. (2013), Choroby układu krążenia i ich prewencja u osób w wieku starszym [w:] B. Samoliński, F. Raciborski (red.), Zdrowe starzenie się: Biała Księga, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • [www 1] http://eceuropa.eu/health/ageing/docs/consult_report_en.pdf.
 • [www 2] Prezentacje Prelegentów podczas I Kongresu Zdrowego Starzenia: http://www.zdrowestarzenie.org/baza-wiedzy.html (dostęp: 25.03.2014).
 • [www 3] Witryna internetowa United Nations Development Program: http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-95e65103-36d6-4cc4-b35f-feb9cb092248
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.