PL EN


Journal
2011 | Świat i Słowo 2011, nr 1 (16) | Świat i Słowo 2012 nr 2 (17) | 117-130
Article title

Losy chłopskiej rodziny Lipów ze Śląska Cieszyńskiego do 1918 roku i jej droga do polskiej narodowości

Title variants
EN
THE HISTORY OF THE LIPA FAMILY (CIESZYN, SILESIA) UP TO 1918 AND ITS WAY TO POLISH NATIONAL IDENTITY
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Lipa family was a catholic peasant family from Cieszyn, Silesia. Its progenitor was Grzegorz Lipa (d. 1738), the owner of the land in Kalembice near Cieszyn. The later owners of this land were his son Jan (d. 1743/1745), his grandson Jakub (d. after 1771) and his great-grandson Adam (1767-1835), who was also a village leader (wójt) of Kalembice. Adam (1802-1882), the son of Adam, settled down in Bobrek. His sons, despite different lifestyles, identified themselves with Polish culture. Paweł (1846-1917) spent most of his life outside his country. He was a Major General in the Austro-Hungarian Army. However, he was not ashamed of his roots and spoke good Polish. After retirement he settled down in Cieszyn. Franciszek (1848-1936) lived in Bobrek near Cieszyn. He was a Polish social and national activist, and a member of Polish organisations: the Duchy of Cieszyn Motherland Schools (Macierz Szkolna Księstwa Cieszyńskiego) and the Union of Silesian Catholics (Związek Śląskich Katolików). By defending their language identities they became members of community whose history is connected not with the Duchy of Cieszyn but with neighbouring country, the Polish-Lithunian Commonwealth.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Historii, ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków, Poland
References
 • J. Gruchała, Stan i potrzeby badań nad historią Śląska Cieszyńskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX w. (do 1920 r.), [w:] Stan i potrzeby badań nad dziejami Śląska Cieszyńskiego, red. I. Panic, Cieszyn 2000.
 • D. Gawrecki, Polska, czeska i niemiecka historiografia wobec problematyki narodowościowej na Śląsku Austriackim w XIX w. (do 1914 r.), [w:] Przełomy historii, Toruń 2000.
 • K. Morys, Z przeszłości Bobrka, „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 1987, nr 20.
 • M. Morys-Twarowski, Krąg rodzinny Marii Lipa (1830–1920). Ze studiów nad genealogią chłopską na Śląsku Cieszyńskim, „Pamiętnik Cieszyński” 2005, t. 20.
 • L. Miękina, Po bobreckich śladach… W stulecie powstania cmentarza, kościoła, seminarium nauczycielskiego w Bobrku koło Cieszyna, Cieszyn 2010.
 • L. Novák, Ondra Foltýn a jeho rod na Karvínsku, „Těšínsko” 1960, nr 11.
 • E. Guziur, Rodowód Guziurów 1750–1975. Publikacja wydana z okazji zjazdu rodzinnego 25.10.1975 w Cieszynie, Cieszyn 1975.
 • J. Pilch, Ustrońska rodzina Lipowczanów, „Pamiętnik Ustroński”, 1992, t. 5.
 • J. Sztefek, Niektóre gałęzie drzewa genealogicznego rodziny Szczepańskich, „Pamiętnik Ustroński”, 1993, t. 6.
 • J. Sztefek, Kilka przyczynków do drzewa genealogicznego rodziny Śliwków z Polany, „Pamiętnik Ustroński”, 1995, t. 8.
 • J. Sztefek, Drzewo genealogiczne Józefa Pilcha, „Pamiętnik Ustroński”, 1998, t. 9.
 • A. Żurek, Chłopska genealogia, „Kalendarz Cieszyński 2001”, Cieszyn 2000.
 • W. Sosna, Ród Michejdów, „Ziemia Śląska”, 2001, t. 5.
 • M. Morys-Twarowski, Przyczynek do genealogii Franciszka Śniegonia, biskupa-sufragana wrocławskiego, „Śląski Kwartalnik Historyczny «Sobótka»” 2010, nr 4.
 • M. Bogus, Kotulowie i ich działania oświatowe na Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX wieku, Ostrava 2006.
 • M. Morys-Twarowski, Szukając przodków „stela”. Amatorska genealogia na Śląsku Cieszyńskim, [w:] Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego, red. H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski, Cieszyn–Katowice–Brno 2010.
 • M. Morys-Twarowski, Śląsk Cieszyński – fałszywe pogranicze?, [w:] Pongo, t. 2: Szkice o pograniczu, red. Ł. Bukowiecki, R. Chymkowski, M. Czemarmazowicz, M. Mostek, Warszawa 2010.
 • M. Łuczewski w: Chłop polski w teorii i praktyce, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 2004, t. 69.
 • R. Kneifel, Topographie des kaiserl. königl. Antheils von Schlesien, cz. 2, t. 1, Brünn 1804.
 • G. Biermann, Geschichte des Herzogthums Teschen, Teschen 1863.
 • Urbarz Cieszyński z 1577r., wyd. I. Panic, Cieszyn 2001.
 • J. Chlebowczyk, Gospodarka Komory Cieszyńskiej na przełomie XVII–XVIII wieku oraz pierwszej połowie XVIII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966.
 • J. Stibor, Nerovné sňatky na Těšínsku, [w:] Slezsko v dějinách českého státu. Sborník příspěvků z vědecké konference, pořádané pod záštitou prezidenta České republiky Václava Havla u příležitosti 50. výročí Slezského ústavu SZM v Opavě, red. M. Borák, Opava 1998.
 • J. Spyra, Od Tilischa do Kaufmanna i Gajdzicy, [w:] Kronikarz a historyk. Atuty i sła-bości regionalnej historiografii. Materiały z konferencji naukowej Cieszyn 20–21 września 2007, red. J. Spyra, Cieszyn 2007.
 • P. Stalmach, Pamiętniki, [w:] E. Grim, Paweł Stalmach. Jego życie i działalność w świetle prawdy, Cieszyn 1910.
 • R. Kneifel, Topographie des kaiserl. königl. Antheils von Schlesien, cz. 2, t. 1, Brünn 1804.
 • K. Szczurek, Pamięć prędko umiera, „Kalendarz Cieszyński 1987”, Cieszyn 1986.
 • Najstarszy rechtór w Krosnej Wsi, „Nowiny Śląskie” 1932, nr 44, 46.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1910, nr 67.
 • J. Rydel, W służbie cesarza i króla. Generałowie i admirałowie narodowości polskiej w siłach zbrojnych Austro-Węgier w latach 1868–1918, Kraków 2001.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1917, nr 74.
 • Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegs-Marne für das 1900, Wien 1899.
 • Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegsmarine, Wien 1907.
 • „Dziennik Cieszyński” 1907, nr 183.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1903, nr 40.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1906, nr 24.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1917, nr 74.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1907, nr 48.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1910, nr 92.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1911, nr 83.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1912, nr 26.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1917, nr 74.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1917, nr 73;.
 • „Silesia” 1917, nr 215.
 • „Ślązak” 1917, nr 37.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1937, nr 8.
 • Sprawozdanie Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego z pierwszego roku jej istnienia tj. 1886 złożone przez Zarząd na walnem zgromadzeniu dnia 18 grudnia 1886, Cieszyn 1887.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1890, nr 49; 1892, nr 44; 1894, nr 3; 1896, nr 25; 1897, nr 37; 1901, nr 37; 1902, nr 31, 32; 1903, nr 7.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1912, nr 26.
 • Spis członków „Związku Śląskich Katolików” i ich wkładek do końca r. 1890, „Poseł Związku Śląskich Katolików”, t. 15, 1891.
 • Spis członków Związku śląskich katolików i wykaz ich wkładek za r. 1911, „Poseł Związku Śląskich Katolików”, t. 40, 1913.
 • Spis członków Związku śląskich katolików i wykaz ich wkładek za rok 1912, „Poseł Związku Śląskich Katolików”, t. 41.
 • Spis członków Związku śląskich katolików i wykaz ich wkładek za rok 1913, „Poseł Związku Śląskich Katolików”, t. 42.
 • Spis członków Związku śląskich katolików i wykaz ich wkładek za rok 1914, „Poseł Związku Śląskich Katolików”, t. 43, 1915.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1919, nr 31.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1921, nr 31.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1902, nr 4, 19; 1904, nr 3.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1901, nr 45; 1902, nr 45.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1911, nr 63; 1913, nr 67.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1918, nr 58.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1918, nr 64.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1937, nr 8.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1876, nr 22.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1880, nr 45.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1884, nr 37
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1891, nr 9.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1891, nr 32.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1893, nr 3, 32.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1908, nr 27.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1908, nr 80.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1906, nr 24.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1906, nr 26.
 • E. Farnik, Gospoda „Pod grubą lipą”, „Kalendarz Cieszyński 2008”, Cieszyn 2007.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1906, nr 6.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1929, nr 80.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1934, nr 40.
 • J. Wróbel, Z dziejów Mnisztwa, Cieszyn 1980.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1903, nr 42; 1906, nr 53; 1922, nr 23.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1909, nr 79.
 • „Gwiazdka Cieszyńska” 1925, nr 73.
 • „Dziennik Cieszyński” 1919, nr 109.
 • „Nowy Czas” 1923, nr 44.
 • „Nasz Kraj” 1927, nr 9, 11, 18, 26; 1928, nr 35, 36; 1929, nr 25; 1934, nr 36.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-965194ed-b0fd-4c7e-bba3-805f45726569
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.