PL EN


2013 | 2(91) | 51-66
Article title

Wdrażanie zmian w administracji samorządowej: deficyty uczestnictwa pracowniczego

Content
Title variants
EN
Implementing Change in Local Government Administration: A Deficit of Staff Participation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Urzędy administracji publicznej znajdują się obecnie w fazie przeobrażeń, zorientowanych głównie na poprawę efektywności i jakości realizowania ich społecznej misji. Proces wdrażania zmian w urzędach administracji publicznej napotyka na wiele specyficznych dla tego sektora barier, w większości o charakterze społecznym i kulturowym. W znacznym stopniu sytuują się one na poziomie cech mentalno – kompetencyjnych zasobów ludzkich tych instytucji. W artykule przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego w jednym z urzędów administracji samorządowej, którego zarząd przystąpił do wdrożenia nowego rozwiązania wewnątrzorganizacyjnego. W konkluzji artykułu stwierdzono, że istotną dysfunkcją procesu implementacyjnego było niemal całkowite pominięcie pracowników jednostki jako interesariusza zmiany. Celem artykułu jest przedstawienie społecznych wyznaczników i barier zamian organizacyjnych wdrażanych w administracji publicznej na podstawie doniesień literaturowych oraz badania przeprowadzonego w urzędzie samorządu terytorialnego jednego z polskich miast. Niedocenianie partycypacji pracowniczej w procesie zmian w administracji publicznej może opóźnić przejście od silnie zbiurokratyzowanego modelu zarzadzania w kierunku nowoczesnych modeli, takich jak New Public Management.
EN
The objective of this article is to present the social determinants and barriers to organizational change when implemented in public administration. It is based on information provided by literature and research conducted in the offices of the local government of Polish cities. Failure to appreciate employee participation in the change process in public administration may result in delays in the passage from a strongly bureaucratic management model to more modern solutions, such as New Public Management. Public administration offices are currently going through a process of change that is mainly aimed at improving the effectiveness and quality of the performance of their public mission. This process of implementing change is encountering a multitude of barriers that are specific to the public administration sector. Most of them have social and cultural dimensions. They often involve the mental and competency characteristics of the human resources of these institutions. This article presents the results of a survey conducted in a local government office whose management has started the implementation of a new organizational solution. It concludes by stating that a major dysfunction of the implementation process was brought about by the fact that the staff was almost completely left out as a stakeholder in these changes.
Year
Issue
Pages
51-66
Physical description
Document type
article
Dates
published
2013-04-15
Contributors
References
 • Battilana J., Gilmartin M., Sengul M. i in. (2010), Leadership competencies for implementing planned organizational change, „The Leadership Quarterly”, nr 21(1).
 • Bohdziewicz P., red. (2012), Pracownicy jako uczestnicy zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Broniewska G. (2007), Systemy zarządzania przez jakość drogą doskonalenia usług administracji publicznej, [w:] S. Lachiewicz (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, t. II, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Buchacz T., Wysocki S. (2008), Zarządzanie jakością w administracji – europejskie wzorce, polskie doświadczenia, [w:] J. Czaputowicz (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, PWN, Warszawa.
 • Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE Warszawa.
 • Flecker J., Meil P. (2010), Organizational restructuring and emerging service value chains: implications for work and employment, „Work, Employment and Society”, vol. 24(4).
 • Gaster L., Squires A. (2003), Providing Quality in the Public Sector. A Practical Approach to Improving Public Services, Open University Press, United Kingdom, , s. 82 (za: R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, Komponenty poziomu jakości usług świadczonych przez administrację publiczną na przykładzie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2010/85, s. 171 i nast.
 • GUS, Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2012 r. (2012), Warszawa.
 • Harlow C. (2000), Public Administration and Globalization: International and Supranational Institutions. Interim Report of the First Regional International Conference of the IIAS, Bolonia.
 • Josserand E., Teo S., Clegg S. (2006), From bureaucratic to post-bureaucratic: the difficulties of transition, „Journal of Organizational Change Management”, vol. 19, nr 1.
 • Keplinger A., Bartosz B., Piwowarczyk M. (2012), Zapotrzebowanie na elastyczne zarządzanie w administracji publicznej – wyniki badań, [w:] S.A. Witkowski, M. Stor (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, tom 2: Problemy zarządczo-psychologiczne, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kurtyka M., Roth G. (2010), Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania, Wyd. Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Łaciak M. (2010), Cynizm w organizacji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2.
 • Rubery J., Earnshaw J., Marchington M. (2005), Blurring the boundaries to the employment relationship: From single to multi-employer relationships, [w:] M. Marchington i in. (wyd.), Fragmenting work, blurring organizational boundaries and disordering hierarchies, Oxford University Press, Oxford, s. 63–88.
 • Mezias J.M., Grinyer P., Guth W.D. (2001), Changing Collective Cognition: A Process Model for Strategic Change, „Long Range Planning”, nr 34.
 • Ostroff F. (2011/2012), Zarządzanie zmianą w administracji państwowej, „Harvard Business Review”, grudzień 2011/styczeń 2012.
 • Smith A., Rainnie A., Dunford M. i in. (2002), Networks of value, commodities and regions: Reworking divisions of labour of macro-regional economy, „Progression Human Geography”, nr 26(1).
 • Szaban J. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Szałkowski A. red. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Urbaniak B., Bohdziewicz P. (2009), Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej. Raport końcowy opracowany na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, Kutno.
 • Whelan-Berry K.S., Gordon J.R., Hinings C.R. (2003), The Relative Effect of Change Drivers in Largescale Organizational Change: An Empirical Study, „Research in Organizational Change and Development”, vol. 14.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2005), Uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-977915a4-20f5-4661-bbb1-83853f842986
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.