Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 392 | 59-68

Article title

Czas wolny osób niepełnosprawnych

Authors

Content

Title variants

EN
Free time for people with disabilities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W rozwijającym się świecie coraz większą uwagę zwraca się na czas wolny, z wyodrębnieniem czasu wolnego osób niepełnosprawnych. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja form czasu wolnego i możliwości ich wykorzystania w aspekcie potrzeb i preferencji osób niepełnosprawnych. Istotne jest ukazanie form czasu wolnego, z jakich korzystają i jakie chętnie wybierają osoby z dysfunkcjami, a także zaznaczenie istotnej roli turystyki i teatru w życiu osób niepełnosprawnych. Realizacji powyższego celu posłużyły: przegląd literatury, dane statystyczne oraz wyniki badań przeprowadzonych na podstawie autorskiej ankiety skierowanej do osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej w Poraju. Zwrócono uwagę na znaczenie upowszechnienia pojęcia czasu wolnego, a także coraz efektywniejsze jego wykorzystywanie.
EN
In the developing world, more and more attention is paid to the free time, with the emphasis on spare time for people with disabilities. The purpose of this article is to identify forms of free time and the possibility of their use in terms of the needs and preferences of people with disabilities. It is important to show the forms of leisure time, which are used and willingly chosen by the people with disabilities, as well as the important role of tourism and theater in the lives of people with disablements. The above- -mentioned goals were achieved by: literature review, statistical data, and the research results based on the author’s survey addressed to the disabled people from the Nursing Home Care in Poraj. The attention was paid to the importance of popularizing the concept of leisure, as well as making more effective use of it.

Year

Volume

392

Pages

59-68

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki

References

 • Armata A. (2014), Mój czas wolny, PSRUU, Warszawa.
 • Bergier J., Tomczyszyn D., Romanowicz W. (2012), Wykorzystanie czasu wolnego osób z obszarów wiejskich województwa lubelskiego, „Zamojskie Studia i Materiały”, zesz. 1(35), s. 147-157.
 • Bernacka A. (2016), Czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Difin, Łódź, s. 197-204.
 • Kutek-Sładek K. (2016), Czas wolny osób z niepełnosprawnością – wybrane aspekty [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź, s. 327-336.
 • Kwitok A. (2016), Wykorzystanie czasu wolnego przez osoby niepełnosprawne intelektualnie [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź, s. 337-348.
 • Matyjas B., Grzyb A. (2013), Formy aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi (na przykładzie środowiskowego domu samopomocy) [w:] Prace poglądowe, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, s. 345-352.
 • Nowak A. (2015), Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w kulturze, „Chowanna” 1, s. 91-102.
 • Pawlik S. (2015), Sztuka jako sposób włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, nr 8, Uniwersytet Śląski w Katowicach, s. 59-74.
 • Pięta J. (2014), Pedagogika czasu wolnego, wyd. III, Nowy Dwór Mazowiecki.
 • Ploch L. (2017), Czas wolny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością [w:] W. Sroczyński, L. Ploch (red.), Czas wolny i niepełnosprawność, Warszawa, s. 168-182.
 • Sroczyński W. (2017), Czas i czas wolny jako kategoria pedagogiki [w:] W. Sroczyński, L. Ploch (red.), Czas wolny i niepełnosprawność, Difin, Warszawa, s. 57-88.
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. 2011 Nr 127, poz. 721 z późn. zm.
 • [www 1] http://www.accessibletour.pl/pl/o-nas (dostęp: 9.09.2019).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-978e99e2-6d58-491b-9cc2-d075b7f9d946
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.