PL EN


2016 | 270 | 209-218
Article title

Biznes rodzinny - badania terenowe

Content
Title variants
EN
Family business – field study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie przedstawia aktualne zagadnienia biznesu rodzinnego w Czechach. Najpierw przytacza się obecnie przyjęte definicje biznesu rodzinnego. Później zostają przedstawione konkretne wnioski z badań terenowych. W kolejnej części pojawiają się możliwe warianty rozwoju biznesu rodzinnego w odniesieniu do zagrożeń dla rodziny i poszczególnych firm. W ostatniej części autorzy porównują praktyczne doświadczenia i wyniki badań terenowych z informacjami uzyskanymi z dostępnej literatury [Hudaková, 2015; Mikolášová, 2015]. Celem badań firmy rodzinnej było zrozumienie wewnętrznych potencjałów rodzinnego biznesu oraz wpływ siły i kohezji rodziny w biznesie.
EN
The article deals with current issues of the family business in the Czech Republic. First it shows the currently accepted definition of the business family. Later specific proposals from field studies are presented. In the next part a possible variant of the family business appears in relation to threats to the family and individual companies. In the last part the authors compare practical experience and results of field studies with information obtained from the available literature.
Year
Volume
270
Pages
209-218
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
 • Vysoká škola podnikání w Ostrawie. Katedra informatiky a komunikace. Sekce cizích jazyků
References
 • Budziak T. (2000), Suksesja w rodzinie biznesowej. Spojrzenie praktyczne, Poltext, Warszawa.
 • Geršlová J. (2011), Co se skrývá za značkou? Historická encyklopedie podnikatelů, Professional Publishing, Praha.
 • Geršlová J. (2012), Dějiny moderního podnikání, Professional Prublishing, Praha.
 • Geršlová J., Sekanina M. (2003), Lexikon našich hospodářských dějin 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech, Libri, Praha.
 • Geršlová J., Sekanina, M. (1999), Zrození nové doby: stručné hospodářské dějiny českých zemí (od poloviny 19. století do konce 80. let 20. století, Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Ostrava.
 • Hisrich, R.D., Peters M.P. (1996), Založení a řízení nového podniku, Victoria Publishing, Praha.
 • Hudaková M., Mižiková J., Válková D., Mikoláš Z., Fialová V. (2015), Rodinné podnikanie, teória a príklady z praxe, Wolters Kluwer, Bratislava.
 • Juřák P., (2005), Historie a současnost podnikání na Frýdecko-Místecku, Městské knihy, Žehušice.
 • Kejhová H., (2015), Harvard či Babson College? Přístupy k výuce podnikání jsou různé, "Moderní řízení", nr 3.
 • Koráb V. (1998), Jak pracují malé rodinné firmy, Vysoké učení technické v Brně, Podnikatelská fakulta, Brno.
 • Koráb V., Hanzelková A., Mihalisko M. (2008), Rodinné podnikání: způsoby financování rodinných firem, řízení rodinných podniků, úspěšné předání následnictví, Computer Press, Brno.
 • Lukes M., Laguna M. (2010), Entrepreneurship: a psychological approach, Oeconomica, Praha.
 • Macháček I. (2005), Rodinné podnikání v otázkách a odpovědích, ASPI, Praha.
 • Mikoláš Z., Peterková J., Tvrdíková M. (red.) (2011), Konkurenční potenciál průmyslového podniku, C.H. Beck, Praha.
 • Mikoláš Z.,(2002), Podnikání a synergie, Repronis, Ostrava.
 • Mikolášová J. (2015), Rodinné podnikání se zaměřením na firmu Hostinec a Pivovar U Koníčka, Diplomová práce, Ekonomická fakulta VŠB-TU, Ostrava.
 • Mlčoch L. (2014), Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot, Karolinum, Praha.
 • Možný I. (1990), Moderní rodina: (mýty a skutečnosti), Blok, Brno.
 • Možný I. (2008), Rodina a společnost, Sociologické nakladatelství, Praha.
 • Možný I. (2002), Sociologie rodiny, nakladatelství, Praha.
 • Odehnalová P. (2011), Přednosti a meze rodinného podnikání, Masarykova Univerzita, Brno.
 • Ondra M. (2013), Na co si dát pozor, když zakládáte vlastní firmu: aneb poučte se z chyb druhých, NWS Publishing, Hranice.
 • Plamínek J. (2011), Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu, Grada, Praha.
 • Řechka R. (2015), Rodinné firmy čeká předávání otěží, "Právo" 2015, nr 47.
 • Srpová J. Řehoř V. (red.), (2010), Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů, Grada, Praha.
 • Švejda P. (2008), Inovační potenciál ČR, České vysoké učení technické, Praha.
 • Válková D., Mikoláš Z. (red.) (2013/14), Rodinné podnikání: teorie a příklady z praxe, VŠP Ostrava a VŠEMVS Bratislava4.
 • Veber J., Srpová J. (red.) (2012), Podnikání malé a střední firmy, Grada, 3. vyd., Praha.
 • Veselá R. (red.) (2005), Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy, Eurolex Bohemia, 2. vyd., Praha.
 • Vochozka M., Mulač P. (red.) (2012), Podniková ekonomika, Grada, Praha.
 • Ustawa nr 89 z dnia 26 marca 2012 r. [w:] Nový občanský zákoník 2014, Nakladatelství Sagit, Ostrava.
 • Ustawa nr 90 z dnia 1 marca 2013 r. [w:] Zákon o obchodních korporacích 2014, Nakladatelství Sagit, Ostrava.
 • [www 1] Europa.eu. Definice mikropodniků, malých a středních podniků. http://europa.eu/ legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_cs.htm (dostęp: 6. 03.2015).
 • [www 2] Poledna Juraj and Marianna Polednová: Overview of Family Business Relevant Issues: Country Fiche Czech Republic. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/ sme/files/craft/family_business/doc/familybusines_country_fiche_czech_republic _en.pdf (dostęp: 2.03.2015).
 • [www 3] University press scholarship online. Richard Cantillon: Entrepreneur and Economist. http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/0198286821.001.0001/acprof- 9780198286820 (dostęp: 5.03.2015).
 • [www 4] Wiley Online Library. Family Businesses' Contribution to the U.S. Economy: A Closer Look. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1741-6248.2003.tb00015.x/ abstract (dostęp: 10.03.2015).
 • [www 5] Zákony pro lidi.cz. Zákon České národní rady o daních z příjmů http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586 (dostęp: 15.03.2015).
 • [www 6] Zákony pro lidi.cz. Zákon zákoník práce http://www.zakonyprolidi.cz/cs/ 2006-262#cast1 (dostęp: 15.03.2015).
 • [www 7] Zákony pro lidi.cz. Živnostenský zákon http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455 (dostęp: 15.03.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-97cd4b7f-1431-4b57-84a2-465bd4353efe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.