PL EN


2016 | 269 | 62-73
Article title

Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej w XXI wieku - wyzwania i kierunki zmian

Content
Title variants
EN
Single internal market of the European Union in the 21st century - challenges and trends
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Utworzenie wspólnego rynku bez granic wewnętrznych uznano za jedno z największych osiągnięć integracji europejskiej. Nie jest to jednak proces zakończony, a założenie, że będzie on w przyszłości funkcjonował jak jeden rynek narodowy, nie zostało w pełni zrealizowane. Wspólny rynek, mimo pozytywnych efektów, jakie wynikały z jego utworzenia, wymaga podjęcia działań na rzecz poprawy jego efektywności, zniesienia jeszcze istniejących barier w zakresie podstawowych swobód i sprostania wyzwaniom, jakie pojawiły się w związku z globalizacją i rosnącą konkurencją. Celem artykułu jest przedstawienie funkcjonowania wspólnego rynku w XXI w. w kontekście nowych wyzwań oraz ukazanie kierunków zmian i strategii jego rozwoju w przyszłości.
EN
The creation of a common market without internal borders was considered one of the greatest achievements of European integration. The single market, despite the positive effects that resulted from its creation, requires action to improve its efficiency, the elimination of barriers still existing in the area of fundamental freedom. The single market must also meet the challenges arising in connection with globalization and increasing competition. This article presents the functioning of the common market in the context of new challenges and show the directions of change and strategy for its future development.
Year
Volume
269
Pages
62-73
Physical description
Contributors
 • Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego. Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Handlu Zagranicznego
References
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Single Market Act II, Together for new growth, COM(2012) 573 final, Brussels 2012.
 • Czermińska M. (2015), Rynek usług bez barier w Unii Europejskiej – działania na rzecz jego realizacji, „Unia Europejska.pl”, nr 4 (233).
 • Czermińska M.(2010), Swoboda przepływu towarów jako jedna z wolności wspólnego rynku Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 845.
 • Decyzja nr S1 z 12 czerwca 2009 r. dotycząca europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (tekst mający znaczenie dla EOG oraz umowy między WE a Szwajcarią).
 • Dz. Urz. C 106/23 z 24 kwietnia 2010 r.
 • Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich z 29 kwietnia 2004 r. Dz. Urz. L 158 z 30 kwietnia 2004 r.
 • Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym. Dz. Urz. L 376/36 z 27 grudnia 2006 r.
 • European Commission (2015), VAT rates applied in the Member States of the European Union, Taxud.c.1 (2015).
 • Komunikat Komisji z 20 listopada 2007 r. dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Jednolity rynek Europy XXI wieku, COM (2007) 724, wersja ostateczna – niepublikowany w Dzienniku Urzędowym.
 • Komunikat Komisji Europejskiej: Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania. Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, COM(2011) 0206 final, Bruksela 2011.
 • Monti M. (2010), A New Strategy For the Single Market, Report to the President of the European Commission José Manuel Barroso, http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf (dostęp: 10.06.2015).
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2014 (2013/2194(INI)).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z 15 marca 2006 roku ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen). Dz. Urz. UE L 105 z 13 kwietnia 2006 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii). Dz. Urz. L 284 z 30 października 2009 r.
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz. Urz. UE C 83 z 30 marca 2010 r.
 • Wniosek Komisji, 2011, Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, KOM (2011) 169 wersja ostateczna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-97e2cfe8-57b1-4d4a-a640-4bd80de4250c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.