Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 246 | 7-21

Article title

Bank jako klient profesjonalny na rynku obligacji skarbowych – analiza aktywności wybranych banków komercyjnych w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Bank as a professional client on the treasury bond market – the analysis of activity of selected commercial banks in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obowiązujące regulacje dotyczące rynku finansowego ustanowiły jednolite ramy prawne świadczenia usług inwestycyjnych przez firmy inwestycyjne. Wprowadzone zapisy klasyfikują klientów na trzy kategorie: klienta detalicznego, klienta profesjonalnego i uprawionego kontrahenta, gwarantując im dostęp do niezbędnych informacji oraz oferowanie instrumentów finansowych adekwatnych do ich wiedzy i doświadczenia po to, aby zapewnić klientom określony poziom ochrony przed ryzykiem inwestycyjnym. Bank pełni rolę klienta profesjonalnego i uprawnionego kontrahenta i jako taki nie wymaga wysokiego poziomu ochrony, a mając obszerną wiedzę o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, może lokować wolne środki we wszystkich dostępnych instrumentach finansowych. Jednak jak wykazuje analiza struktury aktywów wybranych krajowych banków komercyjnych, szczególnie aktywny jest w segmencie skarbowych dłużnych papierów wartościowych. Celem opracowania jest omówienie teoretycznych ram funkcjonowania banków jako klientów profesjonalnych na rynku finansowym oraz, na podstawie analizy struktury aktywów wybranych krajowych banków komercyjnych, ocena ich aktywności na rynku obligacji skarbowych, papierów wartościowych, które cechują się niskim ryzykiem inwestycyjnym. Badaniem zostało objętych siedem krajowych banków komercyjnych o największej sumie bilansowej, będących Dealerami Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW). Bankami tymi są: PKO BP S.A., Pekao S.A., ING Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Millenium Bank S.A., mBank S.A. oraz Bank Handlowy S.A. Zakres czasowy badania obejmuje lata 2012-2013, a metody badawcze przyjęte w opracowaniu to analiza porównawcza z elementami analizy przyczynowo-skutkowej.
EN
The existing regulations of the financial market, established a single legal framework of providing the investment services by investment companies. Implemented regulations classify client into three categories: retail client, professional client and authorized counterparty, guaranteeing them an access to necessary information and offering financial instruments adequate to their knowledge and experience, in order to provide clients a certain level of protection against investment risk. Bank acts as a professional client and authorized counterparty so that it does not require a high level of protection, and having an extensive knowledge about the functioning of financial market, may invest free resources in all available financial instruments. However, as indicated the analysis of assets’ structure of selected domestic commercial banks, it is particularly active in the segment of sovereign debt securities. The aim of the study is to discuss theoretical framework of functioning of banks as professional client on the financial market and, based on the analysis of assets’ structure of the biggest domestic commercial banks, the assessment and demonstration that, despite their special position on the market and the potential ability to appropriate estimation of risk taken, they are mainly active on treasury bond market, securities market, which are characterized by low investment risk.

Year

Volume

246

Pages

7-21

Physical description

Contributors

author

References

 • Czechowska D. (2010), Instrumenty dłużne w gospodarce, Cedewu.pl, Warszawa.
 • Dexia dostanie 5,5 mld euro wsparcia, „Forbes” z 8.11.2012.
 • Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych [Dz.Urz. UE L145 z 30.04.2004].
 • Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 roku wprowadzająca środki wykonawcze do Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy [Dz.Urz. UE L241 z 2.09.2006].
 • Impact of MiFID. A Guide for Commodity Traders (2007), Reed Smith Richards Butler, London.
 • Inwestycje w świetle prawa bilansowego, Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodologicznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2011.
 • Pyka I. (2012), Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego, Difin, Warszawa.
 • Pyka I. (2008), Portfel dłużnych papierów wartościowych w bankach komercyjnych [w:] J. Nowakowski, T. Famulska (red.), Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz.U. Nr 40 poz. 1674.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. Dz.U. poz. 1078.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej. Dz.U. z 2013 roku poz. 1089.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce (raporty za lata 2004-2013), NBP, Warszawa.
 • Sławiński A. (2007), Przyczyny i konsekwencje kryzysu na rynku papierów wartościowych emitowanych przez fundusze sekurytyzacyjne, „Bank i Kredyt”, nr 8-9.
 • Słownik wyrazów obcych (2007), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Dz.U. z 2014 roku poz. 94.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dz.U. z 2013 roku tekst jednolity poz. 885.
 • Wysokie straty Commerzbanku na greckich obligacjach, „Forbes” z 4.11.2011.
 • Wytyczne w sprawie pewnych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczące odpowiedniości, ESMA, 25 czerwiec 2012.
 • Zaleska M. (red.) (2013), Bankowość, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • [www 1] http://www.bankmillenium.pl (dostęp: 20.11.2014).
 • [www 2] http://www.bzwbk (dostęp: 20.11.2014).
 • [www 3] http://www.citibank.pl (dostęp: 20.11.2014).
 • [www 4] http://www.finanse.gov.pl (dostęp: 25.11.2014).
 • [www 5] http://www.gpwcatalyst.pl (dostęp: 30.11.2014).
 • [www 6] http://www.ingbank.pl (dostęp: 20.11.2014).
 • [www 7] http://www.mbank.pl (dostęp: 20.11.2014).
 • [www 8] http://www.pekao.com.pl (dostęp: 20.11.2014).
 • [www 9] http://www.pkobp.pl (dostęp: 20.11.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-97ea37c7-57cd-4fec-905b-c4a1e1f5cddb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.