Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 392 | 113-124

Article title

Ekstremalny wymiar Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w świetle badań wysiłku uczestników

Content

Title variants

EN
The extreme dimension of the Extreme Way of the Cross in the light of research on the participants’ effort

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ekstremalna Droga Krzyżowa (EDK) to nowa forma tradycyjnego nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Polega ona na przejściu nocą, samotnie i w milczeniu trasy o długości ponad 40 km, podczas której są rozważane stacje Drogi Krzyżowej. Cechą odróżniającą EDK od innych nabożeństw pasyjnych jest podjęcie na tyle dużego wysiłku fizycznego, który – pokonywany – powinien prowadzić do spotkania z Bogiem. Przeprowadzone badania terenowe miały na celu ustalenie, czy EDK rzeczywiście jest ekstremalną aktywnością. Badania były związane z pomiarem parametrów treningowych (tętna, dystansu, czasu trwania wysiłku, kosztu kalorycznego, obciążenia treningowego, czasu regeneracji) u wybranej grupy uczestników typowej EDK. Otrzymane dane wskazują, że wysiłek fizyczny podczas EDK jest duży lub ekstremalnie duży, co potwierdza ekstremalność EDK.
EN
Extreme Way of the Cross (EDK) it’s a new form of traditional devotion of Way of the Cross. Relies on walk by night, alone and in silence more than 40 km route, while contemplate Way of the Cross station. Difference between EDK and others passion devotions it’s a big effort in EDK, which lead to meet with God. Conducted field research were intended to determine, whether EDK indeed is an extreme activity. Research were related with measurement training parameters (pulse, distance, duration of effort, caloric cost, training load, recovery time) at the selected group of the typical EDK. Test results indicate, that physical effort during EDK is big or extremely big, which confirms the extreme of the EDK.

Year

Volume

392

Pages

113-124

Physical description

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wydział Wychowania Fizycznego. Katedra Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej i Turystyki
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wydział Wychowania Fizycznego. Katedra Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej i Turystyki

References

 • Andrzejewska H. (2007), Sporty ekstremalne – szanse na nową formę turystyki „nadaktywnej”? [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań, s. 257-267.
 • Cynarski W.J. (2007), Niebezpieczeństwo jako bariera lub atrakcja turystyczna [w:] Z. Dziubiński (red.), Drogi i bezdroża sportu i turystyki, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, s. 263-269.
 • Iwanecka M. (2019), Ekstremalna Droga Krzyżowa i jej związki z turystyką ekstremalną, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Katowice (maszynopis).
 • Mynarski W., Veltze P. (2008), Ekstremalne formy aktywności ruchowej – aspekty terminologiczne, motywy podejmowania i klasyfikacje [w:] W. Mynarski (red.), Teoretycznei empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Katowice, s. 139-153.
 • Nazar K. (2007), Wysiłek fizyczny i adaptacja do środowiska naturalnego [w:] W. Traczyk, A. Trzebski (red.), Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s. 890-914.
 • Nazar K., Kozłowski S. (1999), Rytmy czynności ustrojowych – znaczenie fizjologiczne i kliniczne [w:] S. Kozłowski, K. Nazar (red.), Wprowadzenie do fizjologii klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s. 572-573.
 • Polar V800. Podręcznik użytkownika (2019), https://support.polar.com/e_manuals/V800/Polar_V800_user_manual_Polski/manual.pdf (dostęp: 11.01.2020).
 • Sahaj T. (2006), Turystyka i sporty ekstremalne, czyli o źle pojętej wolności [w:] Z. Dziubiński (red.), Aksjologia turystyki, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, s. 114-122.
 • Sozański H. (1992), Kierunki optymalizacji obciążeń treningowych, Wydawnictwo AWF, Warszawa.
 • Sozański H. (1995), Koncepcja rejestracji i analizy obciążeń treningowych [w:] H. Sozański, D. Śledziewski (red.), Obciążenia treningowe. Dokumentowanie i opracowywanie danych, Centralny Ośrodek Sportu. Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu, Warszawa, s. 7-10.
 • Żarek J. (1996), Wytrzymałość w sporcie, AWF im. Bronisława Czecha, Kraków.
 • [www 1] http://bmi-online.pl/ (dostęp: 11.01.2020).
 • [www 2] https://www.edk.org.pl/ (dostęp: 3.01.2020).
 • [www 3] https://sjp.pwn.pl/szukaj/ekstremalnie.html (dostęp: 4.01.2020).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-98006586-f554-40c8-8579-fa3c1ca5ad6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.