PL EN


2018 | 369 | 68-80
Article title

Rola i znaczenie interesariuszy w projektach realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym

Content
Title variants
EN
The role and importance of stakeholders in public-private partnership project
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono zagadnienie teorii interesariuszy w projektach infrastrukturalnych podmiotów publicznych realizowanych w formule partnerstwa publiczno- -prywatnego. Przedstawiono koncepcję partnerstwa publiczno-prywatnego, potrzeby jego zastosowania w projektach realizowanych przez sektor publiczny. Zwrócono uwagę na koncepcję teorii interesariuszy oraz ich klasyfikację ze szczególnym uwzględnieniem projektów PPP. Dokonano identyfikacji interesariuszy oraz podkreślono ich rolę w procesie realizacji projektu PPP. Stwierdzono, że sukces inwestycji zależy także od właściwego zarządzania poszczególnymi interesariuszami w tego typu przedsięwzięciach.
EN
The article discusses the issue of stakeholder theory in infrastructural projects of public entities implemented in the formula of public-private partnership. The concept of public-private partnership and the need to apply it in projects implemented by the public sector was presented. Attention is paid to the concept of stakeholder theory and their classification with particular emphasis on PPP projects. The stakeholders were identified and their role in the process of implementing the PPP project was emphasized. It was pointed out that the success of the investment also depends on proper management of individual stakeholders in this type of projects.
Year
Volume
369
Pages
68-80
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
References
 • Brandenburg H., Ficek-Wojciuch K., Magdoń M., Sekuła P. (2016), Interesariusze projektów publicznych – sukces projektu publicznego w ujęciu specjalistów od zarządzania projektami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 418.
 • Bukowska U. (2008), Proces zarządzania interesariuszami, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 784.
 • Elias A.A., Cavana R.Y., Jackson L.S. (2002), Stakeholder Analysis for R &D Project Management, „R & D Management”, No. 32(4).
 • Freeman R.E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
 • Freeman R.E., Harrison J.S., Wicks A.C. (2007), Managing for Stakeholders. Survival, Reputation, and Success, Yale University Press, New Haven & London.
 • Griffin R. (2003), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Guidebook of Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships (2007), New York-Geneva.
 • Hanley M., An Interview with Dr. Steve Savas. Public-Private Partnerships: Where Do We Go from Here?, za Moszoro M. (2005), Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w strefie użyteczności publicznej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Moszoro M. (2005), Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w strefie użyteczności publicznej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Dz. Urz. UE, L 347/320.
 • Savage G.T., Nix T.W., Whitehead C.J., Blair J.D. (1991), Strategies for Assessing and Managing Organizational Stakeholders, „Academy of Management Executive”, Vol. 5, No. 2.
 • Spałek S., Zdonek I., Sołtysik-Piorunkiewicz A. (2015), Znaczenie i rola interesariuszy w zarządzaniu projektami, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015.
 • Szwajca D. (2016), Strategie zarządzania relacjami z interesariuszami w kontekście ograniczania ryzyka pogorszenia lub utraty reputacji przedsiębiorstwa [w:] Strategie. Procesy i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100 z późn. zm.
 • Wagner A. (1877), Finanzwissenschaft, Leipzig, t. 1.
 • Zawidzki M. (2011), Nowe zarządzanie publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • [www 1] http://www.ppp.gov.pl/baza/Strony/baza_projektow_ppp.aspx/ (dostęp: 10.03.2018).
 • [www 2] The National Council for Public-Private Partnerships, https://www.ncppp.org/ (dostęp: 15.03.2018).
 • [www 3] https://www.ncppp.org (dostęp: 20.03.2018).
 • [www 4] Raport z analizy danych zastanych „Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” przeprowadzonego przez I. Herbst, A. Jadach-Sepioło w 2012 roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, http://www.parp.gov.pl (dostęp: 20.03.2018).
 • [www 5] Partnerstwo publiczno-prywatne. Miniprzewodnik dla instytucji publicznych, http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Miniprzewodnik_ppp.pdf (dostęp: 24.03.2018).
 • [www 6] https://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Raport_Sopot_ppp_8_06_2016_fin.pdf (dostęp: 24.03.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-98400c2b-1296-421d-a93e-044f9fd5c2d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.