PL EN


2017 | 322 | 89-101
Article title

Kształtowanie inteligencji generacyjnej jako behawioralnej dźwigni wartości organizacji XXI wieku

Authors
Content
Title variants
EN
Shaping of generational intelligence as a behavioural lever of the 21st century organisation value
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu scharakteryzowano przesłanki wyróżniania i definicję inteligencji generacyjnej, starając się przy tym pokazać jej relacje do innych rodzajów inteligencji. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych w 2016 r. badań empirycznych na temat stereotypizacji jako bariery budowania inteligencji generacyjnej. Objaśniono, dlaczego inteligencję generacyjną można traktować jako behawioralną dźwignię wartości organizacji XXI w. Zidentyfikowano ponadto możliwy sposób wyceny tej zmiennej w ramach diagnozy wartości kapitału ludzkiego na poziomie indywiduum, zespołu oraz całej organizacji.
EN
The study presents the premises of determining and the definition of generational intelligence, while making an attempt to indicate its relation to other types of intelligence. It gives the results of empirical research conducted in 2016 concerning stereotypisation as a barrier for using generational intelligence. It explains why generational intelligence may be treated like a behavioural lever of the 21st century organisation value. It also identifies a possible way of valuating the variable as part of a diagnosis of human capital value on the level of an individual, team or the whole organisation.
Year
Volume
322
Pages
89-101
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Zarządzania Organizacjami
References
 • Biggs S., Lowenstein A. (2011), Generational Intelligence. A Critical Approach to Age Relations, Routledge, London and New York.
 • Gardner H. (2009), Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii ipraktyce, MT Biznes, Warszawa.
 • Golińska L. (2012), Temperament i osobowość – źródła indywidualnej niepowtarzalności [w:] E. Bielawska-Batorowicz (red.), Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Klaffke M. (2014), Erfolgsfaktor Generationen-Management – Handlungsansätze für das Personalmanagement [w:] Generationen-Management. Konzepte, Instrumente, Good-Practise-Ansätze, Hrsg.: M. Klaffke, Springer Gabler, Wiesbaden.
 • Kyriacou C.P. (2001), Dziedziczność i genetyka behawioralna [w:] D. Komble, A.M. Coleman (red.), Biologiczne mechanizmy zachowań, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Moczydłowska J.M. (2016), Zarządzanie relacjami międzypokoleniowymi jako cecha przedsiębiorstw inteligentnych [w:] C. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska (red.), Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Nęcka E. (2000), Pobudzenie intelektu. Zarys formalnej teorii inteligencji, Universitas, Kraków.
 • Nęcki Z. (1996), Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Antykwa, Kraków.
 • Polowczyk J. (2012), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Strelau J. (2015), Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar/Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa.
 • Warwas I. (2016), Zarządzanie generacjami na wewnętrznym rynku pracy [w:] I. Warwas, A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wegge J., et. al. (2008), Eine aktuelle Bilanz der Vor- und Nachteile altergemischter Teamarbeit, „Zeitschrift fuer Wirtschaftspsychologie”, nr 10.
 • Wells J.R. (2014), Inteligencja strategiczna. Jak stworzyć mądrą firmę, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-98447280-d4e8-4069-8b51-b8f5b24b7699
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.