PL EN


2015 | 249 | 242-254
Article title

Rozwój logistyki w ochronie zdrowia w Polsce

Content
Title variants
EN
Development of logistics in health care in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano teoretycznych rozważań nad przebiegiem (zmianami) rozumienia i znaczenia logistycznego wsparcia systemu ochrony zdrowia w Polsce. Artykuł jest analitycznym przyczynkiem do wyłonienia definicji wsparcia logistycznego systemu ochrony zdrowia. Określone etapy rozwoju jego znaczenia, a także podjęto rozważania nad sukcesywnym poszerzaniem granic tego znaczenia. Wskazano kierunki rozwoju wsparcia logistycznego w ochronie zdrowia. W tym celu nakreślono możliwość wykorzystania koncepcji sieciowości w logistyce jako istotnych rekomendacji dla dalszego rozwoju wsparcia logistycznego na płaszczyźnie opieki zdrowotnej. Teoretyczne ujęcie podjętego problemu stanowi o przeglądowym i jednocześnie poznawczym charakterze artykułu.
EN
The article presents a theoretical reflection on the course (change) of understanding and the importance of the logistical support of the healthcare system in Poland. The article is an analytical contribution of identify the definition of logistical support of the healthcare system. Defined stages in the development of its meaning, and also elaborates on the gradual broadening the limits of meaning. Indicated directions of the development of logistics support in health care. For this purpose outlined the possibility of using the koncept of logistics webbyness as important recommendations for the further development of logistic support at the level of health care. The theoretical approach of the research is the review and the cognitive nature of the article at the same time.
Year
Volume
249
Pages
242-254
Physical description
Contributors
References
 • Blaik P. (2001), Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 159.
 • Chaberek M. (2000), Logistyka – zarządzanie logistyczne – zarządzanie logistyką, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 9.
 • Chaberek M. (2002), Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 • Czakon W. (2011), Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, „Przegląd organizacji”, t. 3, s. 5.
 • Dembińska-Cyran I. (2005), Internal And External Supply Chain Of Hospital, „LogForum”, zeszyt 1.
 • Dobrzańska M., Dobrzański P., Śmieszek M. (2013), Modern Logistics in Health Service, „Modern Management Review”, Vol. 18 (XVIII), No. 20 (3), s. 53-64.
 • Głowacka M.D. (2004), Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej – wybrane zagadnienia [w:] M.D. Głowacka (red.), Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne, Poznań, s. 12.
 • Porter M.E. (1985), Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior performance, The Free Press, New York, s. XV.
 • Poździoch S. (2000), System zdrowotny [w:] A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, W.C. Włodarczyk (red.), Zdrowie publiczne, Kraków, s. 127-128.
 • Sobczak I. (2012), Kierunki i instrumenty usprawniania logistyki w placówce opieki medycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego”, nr 42, Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. 11, s. 139-160.
 • Szołtysek J. (2015), Pryncypium logistyki, „Logistyka”, nr 1 s. 70-72.
 • Twaróg S. (2014), Miejsce i użyteczność logistyki w zarządzaniu szpitalami, „Logistyka”, nr 5, s. 2114-2118.
 • Twaróg S., Szołtysek J. (2011), Przesłanki stosowania logistycznego wsparcia usług medycznych w polskich szpitalach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 234, s. 303-319.
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027).
 • Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30.08.1991 r. (Dz.U. z 2007, Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).
 • Wysocki M.J., Miller M. (2003), Paradygmat Lalonde'a, Światowa Organizacja Zdrowia i nowe zdrowie publiczne, „Przegląd Epidemiologiczny”, t. 57, nr 3, s. 505-312.
 • [www 1] www.ihhcpar.rutgers.edu (dostęp: 27.03.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9853adb3-5010-435f-9151-7b18b139bbbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.