PL EN


2016 | 282 | 147-159
Article title

Rynek ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Polsce - specyfika produktu, analiza głównych tendencji

Content
Title variants
EN
Liability insurance market in Poland - specificity of the product and analysis of major trends
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania było omówienie specyfiki ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz przeprowadzenie analizy głównych tendencji występujących na rynku tych ubezpieczeń w Polsce. Przeprowadzone badania wskazują na znaczny potencjał rozwojowy polskiego rynku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, pomimo znaczącego (39%) udziału tego segmentu rynku w ubezpieczeniach majątkowych ogółem. Wciąż dominującym czynnikiem wpływającym na rozmiar składki przypisanej brutto pozostaje przymus ubezpieczeniowy. Zwraca jednak uwagę fakt wzrastającej świadomości prawnej oraz świadomości ubezpieczeniowej w społeczeństwie, co powoduje zwiększenie zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Za celowe należy więc uznać podejmowanie przez ubezpieczycieli działań zwiększających atrakcyjność dobrowolnych ubezpieczeń OC.
EN
The liability insurance market in Poland has not large size, but the dynamic of the development in this market is strong. However, the liability premiums share of total non-life insurance premiums is already essential (39%). Although each group of liability insurance is different, it is necessary to stress, that the most important growth driver is the obligation to have the insurance protection. Still, it is found during study that legal and insurance awareness are also important determinant of liability market’s size and structure. It is obvious that those factors will contribute significantly to development of insurance market in coming years.
Year
Volume
282
Pages
147-159
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Publicznych
References
 • Capik M. i Capik M. (1996), Ubezpieczenia bez tajemnic, Twigger, Warszawa.
 • GUS (2011), Polski rynek ubezpieczeniowy 2010, Warszawa, www.stat.gov.pl (dostęp: 21.03.2015).
 • GUS (2015a), Polski rynek ubezpieczeniowy 2014, Warszawa, www.stat.gov.pl (dostęp: 21.03.2015).
 • GUS (2015b), Transport. Wyniki działalności w 2014 r., Warszawa, www.stat.gov.pl (dostęp: 21.03.2015).
 • Mogilski W. (2015), Przymus ubezpieczenia na tle projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 1.
 • Polski rynek ubezpieczeniowy 2011, GUS, Warszawa 2012, www.stat.gov.pl (dostęp: 21.03.2015).
 • Polski rynek ubezpieczeniowy 2012, GUS, Warszawa 2013, www.stat.gov.pl (dostęp: 21.03.2015).
 • Polski rynek ubezpieczeniowy 2013, GUS, Warszawa 2014, www.stat.gov.pl (dostęp 21.03.2015).
 • Skibińska R. (2015), Odszkodowania rosną szybciej niż liczba wypadków, www.obserwator finansowy.pl (dostęp: 28.03,2015).
 • Szewieczek D. (2013), Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej [w:] M. Iwanicz- -Drozdowska (red.), Ubezpieczenia, PWE, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. 2003, Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U. 2015, poz.1844.
 • [www 1] www.knf.gov.pl (dostęp: 1.03.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-989641af-a062-4a28-99f4-df6c2bcc7062
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.