PL EN


2018 | 349 | 57-66
Article title

Wolność versus państwo w rozważaniach socjalistów utopijnych

Content
Title variants
EN
Freedom versus the state in utopian considerations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Elementarnym filarem liberalnego porządku społeczno-ekonomicznego jest wolność. Właściwie pojmowana wolność determinuje nie tylko stosunki społeczno- -polityczne (organizację społeczeństwa i państwa), ale i ekonomiczne. W sensie ekonomicznym wolność z jednej strony kształtuje stosunki własnościowe (określa relacje między dobrem jednostki a ogółu, kształtuje warunki podziału), a z drugiej determinuje zakres swobody jednostki w gospodarce (swobody wymiany oraz konkurencji) z uwzględnieniem relacji z państwem. Zdefiniowana w ten sposób wolność rodzi zarówno pozytywne, jak i negatywne efekty, a więc prowokuje do dyskusji i zachęca do formułowania alternatywnych koncepcji (często o zabarwieniu idealnym) określających relacje między wolnością (wolnością jednostki w zakresie posiadania i dysponowania własnością) a prawami i obowiązkami państwa.
EN
The fundamental pillar of the liberal socio-economic order is freedom. Properly understood freedom determines not only socio-political relations (the organisation of society and state) but also economic ones. In the economic sense, freedom on the one hand shapes ownership relations (defines the relationship between the good of the individual and commonalty, the conditions of division), and determines the scope of the individual`s economic freedom (freedom of exchange and competition), with respect to the state. The freedom defined in this way gives rise to both positive and negative effects, and thus provokes discussion and encourages the formation of alternative concepts (often idealistic) that define the relationship between freedom (the individual’s freedom to own and command the property) and the rights and duties of the state.
Year
Volume
349
Pages
57-66
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Ekonomii
References
 • Bochenek M. (2016), Historia rozwoju ekonomii. Od idei socjalistycznych do historyzmu, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Danowska-Prokop B. (2016), Wolność w poglądach przedstawicieli socjalizmu utopijnego oraz socjalizmu naukowego [w:] U. Zagóra-Jonszta, R. Pęciak (red.), Kategoria wolności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej, Wydawnictwo UE, Katowice.
 • Heilbroner R.L. (1993), Wielcy ekonomiści. Czasy-życie-idee, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Heywood A. (2007), Ideologie polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lipiński E. (1968), Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Orsetti M. (1927), Karol Fourier. Apostoł pracy radosnej, Wydawnictwo Związku Spółdzielni Spożywców RP, Warszawa.
 • Owen R. (1948), Wybór pism, t. 1-2, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Saint-Simon H. (1968), Pisma wybrane, t. 1-2, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Salami H. (2010), Europa XIX wieku. Historia kulturowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Spychalski G. (2002), Zarys historii myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stankiewicz W. (2007), Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Wołgin W.P. (1989), Szkice o zachodnioeuropejskim socjalizmie utopijnym, PiW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-98a99dff-9081-42ee-8e88-d6f78c629613
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.