Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 379 | 7-30

Article title

Bezpieczeństwo ekonomiczne Szwecji na tle państw OECD

Content

Title variants

EN
Swedish economic security on the background of OECD countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest próba zmierzenia oraz identyfikacji poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego Szwecji na tle państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W badaniach przyjęto definicję bezpieczeństwa ekonomicznego jako zdolności gospodarki do stabilnego, szybkiego wzrostu i rozwoju gospodarczego. Do przeanalizowania tego problemu zastosowano syntetyczny miernik bezpieczeństwa gospodarczego z wykorzystaniem metody PSM oraz algorytmu TOPSIS. Weryfikacja danych statystycznych pozwoliła na wysunięcie wniosku, że gospodarka szwedzka należy do najbezpieczniejszych pod względem ekonomicznym na tle państw OECD.
EN
The aim of the article is to measure and identify the level of economic security of Sweden on the background of the countries of the Organization for Economic Cooperation and Development. The research adopted the definition of economic security as the ability of the economy to stable, rapid economic growth and development. The study developed a synthetic measure of economic security using the PSM method and the TOPSIS algorithm. Verification of statistical data allowed to conclude that the Swedish economy is among the most economically safe in comparison with OECD countries.

Year

Volume

379

Pages

7-30

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania

References

 • Alper D., Basdar C. (2017), A Comparison of TOSIS and ELECTRE Methods: An Application on the Factoring Industry, “Business and Economics Research Journal”, Vol. 8, No. 3, s. 627-646.
 • Bilyk R. (2016), Ensuring Economic Security of Regions: European Experience and Ukraine, “EUREKA: Social and Humanities”, No. 3, s. 3-12.
 • Churchman C.W., Ackoff R.L. (1954), An Approximate Measure of Value, “Journal of Operations Research Society of America”, Vol. 2, Iss. 2, s. 107-226.
 • Ciekanowski Z., Nowicka J., Wyrębek H. (2016), Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce.
 • Cieślik E. (2008), Wybrane alternatywne sposoby mierzenia poziomu rozwoju gospodarczego, „Equilibrium”, nr 1(1-2), s. 145-160.
 • Cornel University, INSEAD, WIPO (2013), The Global Innovation Index 2013, Geneva–Ithaca.
 • Cornel University, INSEAD, WIPO (2014), The Global Innovation Index 2014, Fontainebleau–Ithaca–Geneva.
 • Cornel University, INSEAD, WIPO (2015), The Global Innovation Index 2015, Fontainebleau–Ithaca–Geneva.
 • Cornel University, INSEAD, WIPO (2016), The Global Innovation Index 2016, Ithaca–Fontainebleau–Geneva.
 • Cornel University, INSEAD, WIPO (2017), The Global Innovation Index 2017, Ithaca–Fontainebleau–Geneva.
 • Czaputowicz J. (2008), Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, PWN, Warszawa.
 • Dudin M.N., Fedorova I.J., Ploticina L.A., Tokmurzin T.M., Beyyaeva M.V., Ilyin A.B. (2018), International Practices to Improve Economic Security, “European Research Studies Journal”, Vol. 1, s. 459-467.
 • Frejtag-Mika E., Kołodziejak Z., Putkiewicz W. (1996), Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”, Radom.
 • Grochowska R. (2014), Specyfika koncepcji bezpieczeństwa żywnościowego jako „problemu bez rozwiązania”, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 3, s. 95-106.
 • Guz T., Kłosiński K.A., Marzec P., red. (2006), Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Polihymnia, Lublin – Tomaszów Mazowiecki.
 • Grynia A., Marcinkiewicz J. (2017), Proces stabilizacji makroekonomicznej w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 319, s. 42-54.
 • Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, z. 4, s. 307-327.
 • Hwang C.L., Yoon K. (1981), Multiple Attribute Decision Making, Methods and Applications, “Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems”, No. 186, s. 58-191.
 • INSEAD (2009), The Global Innovation Index 2008-2009.
 • INSEAD (2010), The Global Innovation Index 2009-2010.
 • INSEAD (2011), The Global Innovation Index 2011, Fontainebleau.
 • INSEAD, WIPO (2012), The Global Innovation Index 2012, Fontainebleau.
 • Jaźwiński I. (2011), Determinanty kształtowania polskiego bezpieczeństwa gospodarczego. Wybrane aspekty, „Przegląd Strategiczny”, nr 1, s. 59-70.
 • Kłosiński K.A. (2006), Światowe determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego [w:] T. Guz, K.A. Kłosiński, P. Marzec (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Polihymnia, Lublin – Tomaszów Mazowiecki, s. 41-57.
 • Kołodko K.G. (1993), Kwadratura pięciokąta. Od załamania do wzrostu gospodarczego, Poltex, Warszawa.
 • Kostecki J. (2016), Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, nr 3(49), s. 53-80.
 • Kozłowski P., Wojtysiak-Kotlarski M. (2014), Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji, Scholar, Warszawa.
 • Księżopolski K.M. (2011), Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa.
 • Kryk B., Włodarczyk-Śpiewak K. (2006), Inwestycje w kapitał ludzki a rozwój gospodarki opartej na wiedzy (na przykładzie Polski) [w:] D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Printgroup, Szczecin, s. 81-92.
 • Kukła K. (1999), Metoda unitaryzacji zerowanej na tle wybranych metod normowania cech diagnostycznych, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis”, nr 4, s. 5-31.
 • Leszczyński M. (2016), Bezpieczeństwo ekonomiczne w warunkach postępującej finansyzacji, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 44(3), s. 165-174.
 • Ligenzowska J. (2016), Regional Innovation Systems in Sweden, „Ekonomia Międzynarodowa“, nr 16, s. 388-405.
 • Matel A., Marcinkiewicz J. (2017), Analiza dostępności mieszkań w miastach wojewódzkich Polski z wykorzystaniem metody TOPSIS, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 475, s. 170-182.
 • Metelev S.E. (2014), Economic Security as a Scientific Category: Theoretical and Methodical Aspect of Research, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Vol. 39(2), s. 81-91.
 • Mikuła A. (2012), Bezpieczeństwo żywnościowe Polski, „Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, t. 99, z. 4, s. 38-48.
 • Murawska A. (2017), Wzrost poziomu wykształcenia ludności jako szansa dla rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów Unii Europejskiej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 52, s. 9-20.
 • Niedziółka M. (2017), Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 42(115), s. 227-235.
 • Nowak E. (1984), Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego, PWN, Warszawa.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Perło D. (2014), Modelowanie zrównoważonego rozwoju regionów, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok.
 • Perło D., Roszkowska E. (2017), The Application of Soft Modeling and TOPSIS Method for the Analysis of Competitiveness of Companies in Urban Functional Areas in Poland, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 5(89), s. 67-84.
 • Płaczek J., red. (2014), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie. Zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa.
 • Pochenchuk G. (2014), Issues of Country Financial Security Governance, “Forum Scientiae Oeconomia”, Vol. 2, No. 2, s. 29-37.
 • Prystrom J. (2012), Narodowy system innowacji jako czynnik rozwoju gospodarczego na przykładzie Szwecji, „Ekonomista”, nr 4, s. 499-513.
 • Prystrom J. (2013), Foresight i innowacje jako determinanty kondycji gospodarczej na przykładzie gospodarki szwedzkiej, „Ekonomia”, nr 32, s. 102-120.
 • Przeździecka J. (2012), Bezpieczeństwo według poglądów głównych nurtów naukowych w stosunkach międzynarodowych, „Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego”, nr 2, s. 21-32.
 • Ratajczak M. (2012), Finansyzacja gospodarki, „Ekonomista”, nr 3, s. 281-302.
 • Roszkowska E., Filipowicz-Chomko M. (2016), Ocena rozwoju społecznego województw Polski w latach 2005 oraz 2013 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem metody TOPSIS, „Ekonomia i Środowisko”, nr 2, s. 134-149.
 • Siemiątkowski P. (2015), Uzależnienie finansowe jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Skrodzka I. (2014), Zastosowanie wybranych metod klasyfikacji do analizy kapitału ludzkiego krajów Unii Europejskiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia”, t. 23, nr 328, s. 316-325.
 • Stachowiak B., Stachowiak Z. (2014), Kontrowersje i dylematy rozwiązania problemu bezpieczeństwa ekonomicznego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej”, nr 3(96), s. 189-250.
 • Stachowiak Z. (1994), Bezpieczeństwo ekonomiczne [w:] Z. Stachowiak (red.), Ekonomika obrony, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, s. 180-188.
 • Stachowiak Z. (1995), Bezpieczeństwo żywnościowe Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekt obronno-ekonomiczny i społeczny, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Stachowiak Z. (2010), Ekonomika bezpieczeństwa – dylematy powstania, rozwoju i poszukiwania swego paradygmatu, „Roczniki Nauk Rolniczych”, t. 97, z. 2, s. 121-132.
 • Stone M. (2009), Security According to Buzan: A Comprehensive Security Analysis, “Security Discussion Papers. Series 1”, No. 9, s. 1-11.
 • World Economic Forum (2009), The Global Competitiveness Report 2009.
 • World Economic Forum (2010), The Global Competitiveness Report 2010.
 • World Economic Forum (2011), The Global Competitiveness Report 2011.
 • World Economic Forum (2012), The Global Competitiveness Report 2012.
 • World Economic Forum (2013), The Global Competitiveness Report 2013.
 • World Economic Forum (2014), The Global Competitiveness Report 2014.
 • World Economic Forum (2015a), The Global Competitiveness Report 2015.
 • World Economic Forum (2015b), The Human Capital Report 2015.
 • World Economic Forum (2016), The Global Competitiveness Report 2016.
 • World Economic Forum (2017), The Global Competitiveness Report 2017.
 • World Economic Forum (2018), The Global Competitiveness Report 2018.
 • Tzeng G.H., Huang J.J. (2011), Multiple Attribute Decision Making, Methods and Applications, Taylor & Francis Group, New York.
 • Węgrzyn G., Miłaszewicz D. (2017), Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy – analiza porównawcza, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 47, t. 3, s. 433-444.
 • Witoń A. (2015), Wiedza i wydatki na B+R w krajach Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 4(942), s. 21-37.
 • Yashiv E. (2016), Key Challenges Facing the Israeli Economy and Their Ramifications for National Security, “Strategic Assessment”, Vol. 18, No. 4, s. 59-68.
 • Żukrowska K. (2006), Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja [w:] K. Żukrowska, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 7-24.
 • Żukrowska K., Grącik M., red. (2006), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • [www 1] Investment (GFCF), OECD, https://goo.gl/RxBfZZ (dostęp: 23.07.2018).
 • [www 2] Labour Force, OECD, https://goo.gl/VAKJMC (dostęp: 22.08.2018).
 • [www 3] Adult Education Level, OECD, https://goo.gl/bPCCV3 (dostęp: 18.12.2018).
 • [www 4] CPI, World Bank, https://goo.gl/wvAEDs (dostęp: 13.08.2018).
 • [www 5] Current Account, World Bank, https://goo.gl/48U9NX, (dostęp: 13.08.2018).
 • [www 6] Employment (Services), World Bank, https://goo.gl/TST7tk (dostęp: 13.08.2018).
 • [www 7] Expenditure on R&D, OECD, https://goo.gl/WGTBcW (dostęp: 22.08.2018).
 • [www 8] GDP, OECD, https://goo.gl/cQ7Pd4 (dostęp: 13.08.2018).
 • [www 9] GDP Growth Rate, World Bank, https://goo.gl/MAjqRH (dostęp: 13.08.2018).
 • [www 10] GDP per capita, OECD, https://goo.gl/QASV4H (dostęp: 08.08.2018).
 • [www 11] Government Deficit, OECD, https://goo.gl/MG6dSD (dostęp: 13.08.2018).
 • [www 12] Health Spending, OECD, https://goo.gl/zjLMfx (dostęp: 18.12.2018).
 • [www 13] Infant Mortality Rates, OECD, https://goo.gl/2aMzY1 (dostęp: 18.12.2018).
 • [www 14] Life Expectancy at Birth, World Bank, https://goo.gl/8W6zsM (dostęp: 13.08.2018).
 • [www 15] Unemployment Rate, World Bank, https://goo.gl/2pThL8 (dostęp: 13.08.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-98ae2da3-d142-4842-8adb-3314c3f79a5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.