PL EN


2017 | 333 | 200-214
Article title

Propozycja modelu struktury kosztów jakości i jego implementacji w przedsiębiorstwach usługowych – studium teoretyczne

Content
Title variants
EN
Proposal of the model structure of quality costs and its implementation in services companies – theoretic study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rachunek kosztów jakości jest narzędziem wykorzystywanym w przedsiębiorstwach do optymalizacji kosztów związanych z jakością. Umiejętne prowadzenie go zapewnia wiele profitów jednostce. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie modelowego układu kosztów jakości w przedsiębiorstwach usługowych. W pierwszej części autor proponuje strukturę i sposób ewidencjonowania kosztów jakości. Druga część publikacji zawiera autorski model implementacji kosztów jakości w przedsiębiorstwach usługowych. Obiektem badań są koszty jakości, które tworzą rachunek kosztów jakości przedsiębiorstwa. W pracy przeprowadzono analizę piśmiennictwa naukowego z zakresu rachunkowości i zarządzania jakością oraz zastosowano metody dedukcji i indukcji. Podsumowanie opracowania stanowi wskazanie najważniejszych wniosków dotyczących zaproponowanego modelu struktury kosztów jakości w przedsiębiorstwach usługowych oraz nakreślenie obszaru dalszych badań w tym zakresie.
EN
Quality costs calculation is a tool used by companies to optimize quality costs. Skillful running it provides many profit units. The aim of this article is to present a model of quality costs in service companies. In the first part the author proposes the structure and method of recording the quality costs. The second part of the publication contains the author's model of implementation of quality costs in service companies. The research object is the quality costs that make up the enterprise quality costs calculation. The paper analyzes scientific literature on accounting and quality management and uses deduction and induction methods. The summary of the study is an indication of the key conclusions of the proposed model structure of quality costs in service companies and the outline of further research in this area.
Year
Volume
333
Pages
200-214
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej
References
 • Bank J. (1996), Zarządzanie przez jakość, Gebethner&Ska, Warszawa.
 • Ciechan-Kujawa M. (2005), Rachunek kosztów jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kister A. (2005), Zarządzanie kosztami jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Lisiecka K. (2013), Systemy zarządzania jakością produktów. Metody analizy i oceny, Wydawnictwo UE, Katowice.
 • Nowak E. (2014), Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej [w:] K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak (red.), Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa.
 • Ossowski M. (2012), Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie, „Zarządzanie i Finanse”, nr 4/3.
 • Sadkowski W. (2016), Przegląd dotychczasowych modeli rachunku kosztów jakości [w:] Prace Naukowe UE we Wrocławiu: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami, Nr 442, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Szczepańska K. (2009), Dylematy pomiaru kosztów jakości, „Problemy Jakości”, nr 08/2009.
 • Yang Ch.-Ch. (2006), Establishment of a Quality-Management System for Service Industries, „Total Quality Management”, Vol. 17, No. 9.
 • Zymonik Z. (2003), Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • [www1] https://www.apqc.org/pcf (data dostępu: 23.04.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-98ae91ce-8d4a-4d5c-beb9-071adbaf5ab7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.