PL EN


2017 | 339 | 95-111
Article title

Polityka dywidend polskich spółek Skarbu Państwa w latach 2007-2016 – wyniki badań

Content
Title variants
EN
Dividend policy of Polish state-owned companies in the period 2007-2016 – study results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł odnosi się do problematyki wypłaty dywidend przez spółki, których jednym z akcjonariuszy jest Skarb Państwa i które jednocześnie są komponentami indeksu WIG20. Opisano w nim problematykę konfliktu interesów, w którym z jednej strony akcjonariusz – Skarb Państwa – jest zainteresowany uzyskaniem wysokiej dywidendy celem sfinansowania potrzeb budżetu państwa, a z drugiej strony spółka ma istotne potrzeby inwestycyjne. Celem badań jest ukazanie specyfiki polityki dywidend spółek z udziałem Skarbu Państwa w odniesieniu do polityki spółek publicznych pozostających poza bezpośrednim wpływem Skarbu Państwa. Wyniki badań wskazują na wyższą skłonność spółek Skarbu Państwa do wypłaty dywidend oraz zależność wypłat od bieżącej sytuacji budżetu.
EN
This paper is devoted to issues connected with the dividend payout by companies where one of the shareholders is the State Treasury and which are simultaneously components of the WIG20 index. It describes the topic of the conflict of interest, where on one hand the shareholder – the State Treasury – is interested in obtaining a high dividend in order to finance the needs of the state budget, and on the other – the company has considerable investment needs. The objective of the study is to demonstrate the specificity of the dividend policy in companies with the participation of the State Treasury in comparison to public companies which are beyond the direct influence of the State Treasury. The study results point out to the fact that state-owned companies are more inclined to pay out dividends and the dividend payouts depend on the current budget situation.
Year
Volume
339
Pages
95-111
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Inwestycji i Nieruchomości
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Inwestycji i Nieruchomości
References
 • Cwynar A., Cwynar W. (2007), Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Warszawa.
 • Damodaran A. (2007), Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice.
 • Dębski W. (2014), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gugler K., Yurtoglu B.B. (2003), Corporate Governance and Dividend Pay-out Policy in Germany, “European Economic Review”, Vol. 47, Iss. 4.
 • Hawawini G., Viallet C. (2007), Finanse menadżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy, PWE, Warszawa.
 • Horbaczewska B. (2012), Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym, CeDeWu, Warszawa.
 • Kowalewski O., Stetsyuk I., Talavera O. (2007), Do Corporate Governance and Ownership Determine Dividend Policy in Poland? „Bank i Kredyt”, t. 38, nr 11-12.
 • Łukasik G. (2010), Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r., NBP, Warszawa.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r., NBP, Warszawa.
 • Wróbel P. (2015), Relacje inwestorskie [w:] J.K. Bielecki i L. Pawłowicz (red.), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, CeDeWu, Warszawa.
 • Wypych M. (2015), Koncentracja własności a wypłata dywidend na przykładzie przemysłowych spółek giełdowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, t. 854.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych. Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037, art. 348.
 • Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. Podatek od wydobycia niektórych kopalin. Dz.U. z 2012 r., poz. 362 z późn. zm.
 • [www 1] http://www.msp.gov.pl/download/2/12534/WytycznedlajednoosobowychspolekSkarbu PanstwaispolekzwiekszosciowymudzialemSkarbu.pdf (dostęp: 15.12.2016).
 • [www 2] http://www.gpw.pl/gpw25lecie (dostęp: 15.12.2016).
 • [www 3] http://www.bankier.pl/wiadomosc/Tchorzewski-W-ciagu-kilku-lat-wartosc-nominalna-spolek-energetycznych-SP-wzrosnie-o-50-mld-zl-3590046.html (dostęp: 15.12.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9979dacc-8805-466e-99ee-73bc3955f4f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.