PL EN


2012 | 92 | 151-165
Article title

Znaczenie metody FMEA w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwach

Authors
Title variants
EN
THE MEANING OF THE FMEA METHOD IN QUALITY MANAGEMENT IN ENTERPRISES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cechą każdej organizacji jest dążenie do osiągnięcia sukcesu i w tym celu, w ramach organizacji, prowadzone są starania, aby zarządzanie i nadzorowanie odbywało się w sposób systematyczny i przejrzysty. Zostało, bowiem stwierdzone, że sukces w dużym stopniu zależy od wdrożenia i utrzymania metody ciągłego doskonalenia systemu zarządzania i uwzględniania potrzeb wszystkich stron zainteresowanych organizacją i jej wyrobem. Celem FMEA jest konsekwentne i trwałe eliminowanie wad (słabych miejsc) wyrobu lub procesu produkcji (np. procesów obróbki) poprzez rozpoznawanie rzeczywistych przyczyn ich powstawania i stosowanie odpowiednich - o udowodnionej skuteczności - środków zapobiegawczych. Unikanie wystąpienia rozpoznanych, a także jeszcze nieznanych wad w nowych wyrobach i procesach poprzez wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń z jego przeprowadzonych analiz. Cele FMEA są również zgodne z zasadą ciągłego doskonalenia. W artykule przedstawiono uwarunkowania wdrażania metody FMEA w przedsiębiorstwie oraz podano wyniki wybranych badań dotyczących stosowania metod i instrumentów wspomagających proces zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
EN
A feature of any organization is to strive for success and for that purpose, the organization is sought that the management and supervision is undertaken in a systematic and transparent manner. It was, in fact found that success depends largely on the implementation and maintenance methods for continuous improvement of management system and incorporate the needs of all stakeholders in the organization and its product. The purpose of FMEA is a consistent and permanent elimination of defects (weak points) of the product or production process by identifying the real causes of their formation and use of appropriate - proven effective – means of prevention. Avoidance of identified, as well as yet unknown defects in new products and processes through the use of knowledge and experience of its analyzes. FMEA objectives are also consistent with the principle of continuous improvement. The paper presents the conditions of implementation of FMEA methods in the enterprise and gives the results of selected studies on the use of methods and instruments to support the process of quality management in manufacturing companies.
Contributors
References
  • 1. Kachniewska M., ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2004.
  • 2. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2005.
  • 3. Wyrębek H., System zarządzania jakością w sektorze gospodarki żywnościowej, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 81, Seria: Administracja i Zarządzanie 8(2009).
  • 4. Wyrębek H., Znaczenie komunikacji w procesie doskonalenia jakości na przykładzie banku, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 85, Seria: Administracja i Zarządzanie 12(2010).
  • 5. Łunarski J., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 1998.
  • 6. Wasilewski L., Podstawy zarządzania jakością, Wyd. WPISZ, Warszawa 1998.
  • 7. Wawak S., Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Wyd. Helion, Gliwice 2002.
  • 8. Tronem L., Ocena zgodności i zapewnienia jakości, Materiały konferencyjne, Międzynarodowe Sympozjum Aplikacyjne ISO 9000 Forum, Warszawa 1996.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9997a314-83f2-4f4a-a45f-f6f6b7864fbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.