PL EN


2012 | 8 | 1 | 126-165
Article title

Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NVivo a zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej

Content
Title variants
EN
Qualitative data analysis using the NVivo programe and the application of the methodology of grounded theory procedures
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main aim of the article is to identify the capabilities and constraints of using CAQDAS (Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software) programs in qualitative data analysis. Our considerations are based on the personal experiences gained while conducting the research projects using the methodology of grounded theory (GT) and the NVivo 8 program. In presented article we focused on relations between the methodological principles of grounded theory and the technical possibilities of NVivo 8. The paper presents our opinion about the most important options available in NVivo 8 and their application in the studies based on the methodology of grounded theory.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
126-165
Physical description
Contributors
 • Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź, Poland
References
 • Angrosino Michael (2010) Badanie etnograficzne i obserwacyjne. Przełożyła Maja Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bieliński Jacek, Iwańska Katarzyna, Rosińska-Kordasiewicz Anna (2007) Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych. „ASK”, nr 16, s. 89–114.
 • Bringer Joy D., Johnston Lynne H., Brackenridge Celia H. (2004) Maximizing Transparency in a Doctoral Thesis1: The Complexities of Writing About the Use of QSR*NVIVO Within a Grounded Theory Study. „Quali¬tative Research”, vol. 4, no. 2, s. 247–265 [dostęp 10 października 2011]. Dostępny w Internecie: ‹http://qrj.sagepub.com/content/4/2/247›.
 • Bringer Joy D., Johnston Lynne H., Brackenridge Ce¬lia H. (2006) Using Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software to Develop a Grounded Theory Proj¬ect. „Field Methods”, vol. 18, no. 3, s. 245–266 [dostęp 10 października 2011]. Dostępny w Internecie: ‹http://fmx.sagepub.com/content/18/3/245›.
 • Charmaz Kathy (2009) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Clarke Adele (2005) Situational Analysis: Grounded Theory After the Postmodern Turn. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.
 • Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S., red., (2009) Metody badań jakościowych, t. 1. Wyd. pol. pod red. nauk. Krzysztofa Podemskiego. Warszawa: Wydaw¬nictwo Naukowe PWN.
 • Flick Uwe (2010) Projektowanie badania jakościowego. Przełożył Paweł Tomanek. Warszawa: Wydawnic¬two Naukowe PWN.
 • Gibbs Graham (2011) Analizowanie danych jakościo¬wych. Przełożyła Maja Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Glaser Barney G. (1978) Theoretical Sensitivity. San Francisco: The Sociology Press.
 • Glaser Barney G., Strauss Anselm L. (1967) The dis¬covery of grounded theory. Strategies for qualitative re¬search. Chicago: Aldine Publishing Company.
 • Glaser Barney G., Holton Judith (2004) Remodeling grounded theory. „Forum: Qualitative Social Research”, vol. 5, no. 2 [dostęp 15 września 2011]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitative-research.net/in¬dex.php/fqs/article/view/607›.
 • Glaser Barney G., Holton Judith (2010) Przemodelowywanie teorii ugruntowanej. Przełożyli Marek Gorzko i Łukasz Pyfel. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 6, nr 2, s. 81–102 [dostęp 15 września 2011]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume13/PSJ_6_2_Glaser_Holton.pdf›.
 • Gorzko Marek (2008) Procedury i emergencja. O meto¬dologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej. Szcze¬cin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze¬cińskiego.
 • Hammerslay Martin, Atkinson Paul (2000) Metody badań terenowych. Przełożył Sławomir Dymczak. Warszawa: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Knoblauch Hubert, Flick Uwe, Maeder Christoph (2005) Qualitative Methods in Europe: The Variety of Social Research. „Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research”, vol. 6, no. 3 [dostęp 30 września 2011]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/issue/view/1›.
 • Konecki Krzysztof T. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydaw¬nictwo Naukowe PWN.
 • Kubinowski Dariusz (2010) Jakościowe badania pedagogiczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Lonkila Markku (1995) Grounded theory as an emerging paradigm for computer-assisted qualitative data analysis [w:] Udo Kelle, ed., Computer-Aided Qualitative Data Analysis. London: Sage, s. 41–51.
 • Miles Matthew B., Huberman Michael A. (2000) Analiza danych jakościowych. Przełożył Stanisław Za¬bielski. Białystok: Transhumana.
 • Parker Dawid R., Field Hoffman Sharon, Sawilowsky Shlomo, Rolands Laura (2011) Self-Control in Postsecondary Settings: Students’ Perceptions of ADHD College Coaching. „Journal of Attention Disorders”, December 15, [dostęp 30 grudnia 2011]. Dostępny w Internecie: ‹http://jad.sagepub.com/content/ear¬ly/2011/12/13/1087054711427561›.
 • Rapley Tim (2010) Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Przełożyła Anna Gąsior-Niemiec. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Richards Lyn (1999) Using NVivo in Qualitative Research. London, Los Angeles: Sage.
 • Richards Lyn (2005) Handling Qualitative Data: A Practical Guide. London: Sage Publications.
 • Saillard Elif K. (2011) Systematic Versus Interpretive Analysis with Two CAQDAS Packages: NVivo and MAXQDA. „Forum: Qualitative Social Research”, vol. 12, no. 1 [dostęp 30 września 2011]. Dostępny w Interne¬cie: ‹http://www.qualitative-research.net/index.php/ fqs/article/view/1518›.
 • Schönfelder Walter (2011) CAQDAS and Qualitative Syllogism Logic—NVivo 8 and MAXQDA 10 Compared „Forum: Qualitative Social Research”, vol. 12, no. 1 [dostęp 30 września 2011]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/ article/view/1514›.
 • Seale Clive (2008) Wykorzystanie komputera w analizie danych jakościowych [w:] David Silverman, red., Pro¬wadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnic¬two Naukowe PWN, s. 233–256.
 • Silverman David (2008) Prowadzenie badań jakościowych. Przełożyły Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Nau¬kowe PWN.
 • Strauss Anselm L., Corbin Juliet (1990) Basics of Qualitative Research. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.
 • Travers Max (2009) „New Methods, Old Problems” A Sceptical View of Innovation In Qualitative Research. „Qualitative Research”, vol. 9, no. 2, s. 161–179 [dostęp 30 września 2011]. Dostępny w Internecie: ‹http://qrj. sagepub.com/content/9/2/161›.
 • Wilk Katarzyna M. (2001) Komputerowe wspomaganie jakościowej analizy danych. „ASK”, nr 10, s. 49–63.
 • Wiltshier Fiona (2011) Researching With NVivo. „Fo¬rum: Qualitative Social Research”, vol. 12, no. 1 [dostęp 12 września 2011]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/ issue/view/36›.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-99f88c0f-b692-47b4-9667-ff5edd3bee60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.