Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(90) | 9-21

Article title

Trudne sytuacje decyzyjne w pracy menedżera

Content

Title variants

EN
Difficult Decision Situations in the Work of Polish Managers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza cech trudnych sytuacji decyzyjnych doświadczanych w praktyce przez polskich menedżerów średniego i wyższego szczebla. Wyniki badania empirycznego pozwoliły na zidentyfikowanie barier wpływających na postrzeganą trudność sytuacji decyzyjnych. Na tej podstawie do najważniejszych barier autorka zalicza: personalną – związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji oraz własnym menedżerskim potencjałem; społeczno-kulturową – wynikającą z konfliktów trawiących organizację; zasobową, w tym szczególnie barierę wiedzy.
EN
The goal of this article is an analysis of the qualities of difficult decision situations as experienced in the practice of Polish middle and upper management. The results of empirical research allow the identification of barriers influencing the perception of difficulty in decision situations. It is on this basis that the author includes the following among the most important obstacles: personnel as linked with the management of human resources in the organization and in–house managerial potential, socio–cultural as stemming from conflicts affecting the organization, and resources, especially the knowledge barrier.

Year

Issue

Pages

9-21

Physical description

Document type

artcle

Dates

published
2013-02-15

Contributors

 • University of Social Sciences and Humanities, Faculty of Psychology, Warsaw, Poland

References

 • Antaki Ch., Widdicombe S. (1998), Identity as an Achievement and as a Tool, [w:] Ch. Antaki, S. Widdicombe (red.), Identities in Talk, Sage Publications, London- Thousand Oaks- New Dehli, s. 1–14.
 • Badaracco J. (2008), Cztery kryteria podejmowania trudnych decyzji przez menedżerów, referat prezentowany podczas konferencji Harvard Business Review Polska. Warszawa: Przywództwo a trudne decyzje. Pobrano 27.10.2008. http://prportal.pl/temat/joseph-l-badaracco
 • Bieniok H., Halama H., Igram M. (2002), Podejmowanie decyzji menedżerskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Bogdanienko J. (2001), Wprowadzenie do zarządzania, WSFiZ, Białystok.
 • Hammond J., Keeney R., Raiffa H. (2005), Równe zamiany (ang. even swaps) – metoda racjonalnego osiągania kompromisów, [w:] Podejmowanie decyzji, Harvard Business School Press, Wydawnictwo HELION, Gliwice, s. 29–53.
 • Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 • Jones G.R. (1994), Organizational Theory, Addison Wesley Publishing Company, Reading-Menlo Park-New York.
 • Kisielnicki J. (2008), Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym? PWE, Warszawa.
 • Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.
 • Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • Kostera M. (2005), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa.
 • Miles M., Huberman, A. (2000), Analiza danych jakościowych, Transhumana, Białystok.
 • Oniszczenko W. (1998), Stres to brzmi groźnie, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Pettigrew A. (1979), On Studying Organizational Cultures, „Administrative Science Quarterly”, nr 24, s. 570–581.
 • Simon H. (1982), Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, PWE, Warszawa.
 • Simon H. (2007), Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 • Samuelson W., Marks S. (1998), Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.
 • Szymczak M., red. (1988), Słownik języka polskiego. Tom II, PWN, Warszawa.
 • Terelak J. (2008), Człowiek i stres, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa.
 • Wichary R., Balas R. (2002), Czy proste heurystyki są automatyczne? [w:] M. Jarymowicz, R. Ohme (red.), Natura automatyzmów. Dyskusje interdyscyplinarne, Wydawnictwo WSPS, Warszawa, s. 71–73.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1641-0874

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-9ab5a5a6-8509-4014-afcc-46b8236770a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.