PL EN


2016 | 274 | 67-76
Article title

System informacyjny controllingu marketingu i sprzedaży w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
Information system of the marketing and sales controlling in corporate financial management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Globalizacja, postęp technologiczny, duża konkurencyjność, wzrost oczekiwań i wymagań klientów, skracanie cyklu życia produktów i trudność w ich korzystnym zbyciu – to tylko niektóre czynniki determinujące stosowanie nowoczesnych metod zarządzania. Odpowiedzią na postulaty ukierunkowania zarządzania finansami przedsiębiorstw na właściwe oraz efektywne reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu jest controlling marketingu i sprzedaży. Celem artykułu jest wyjaśnienie, jak istotne miejsce w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw zajmuje system informacyjny controllingu marketingu i sprzedaży. Podczas przeprowadzania badań wykorzystano studium przypadku oraz dokonano oceny systemu informacyjnego przedsiębiorstwa.W procesie decyzyjnym informacja pozyskiwana na potrzeby controllingu marketingu i sprzedaży posiada kluczowe znaczenie, a także ma niezwykle duży wpływ na właściwe zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz bieżącą ocenę sytuacji i efektywności działań.
EN
Globalization, technological advances, high competitiveness, customers growing expectations and requirements, shortening of the product life cycles and the difficulty to profitably sell products are just some of the factors determining the use of modern management methods. The answer to the demands of corporate financial management to focus on the appropriate and effective response to changes in the business environment is the marketing and sales controlling. The aim of the paper is to explain the importance of the marketing and sales controlling information system in the financial management of enterprises. The author presents a case study and assessment of the information system of an enterprise. Information obtained for the purpose of marketing and sales controlling is crucial in the decision-making process and has a very large impact on the financial management of enterprises and current evaluation of the enterprise financial standing and effectiveness of its performance.
Year
Volume
274
Pages
67-76
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Instytut Rachunkowości. Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
References
 • Brojak-Trzaskowska M., Lubomska-Kalisz J., Porada-Rochoń M., Surmacz A.O. (2010), Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Goliszewski J. (2015), Controlling - koncepcja, zastosowania, wdrożenie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Nowak E., red. (2011), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Nowak E., red. (2013), Controlling dla menedżerów, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Ross S. A. (2008), Modern Financial Management, McGraw-Hill/Irwin, Boston.
 • Suszyński C., Jog V. (1993), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
 • Vollmuth H.J. (2007), Controlling - planowanie, kontrola, kierowanie, Placet, Warszawa.
 • Wrzosek S. (2006), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • [www 1] http://www.sagra.pl/37/sagra_technology.html (dostęp: 10.07.2015).
 • [www 2] http://www.sap.com/poland/solution/sme/software/overview.html (dostęp: 10.07.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9afc7cc4-2f41-4f90-9dd9-34dac38a2cb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.