Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 379 | 96-108

Article title

Problemy finansowania działalności spółdzielni na przykładzie gminnych spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

Content

Title variants

EN
Problems of financing cooperative activities on the example of municipal cooperatives “Samopomoc Chłopska”

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest ocena wspierania spółdzielczości w Polsce w kontekście problemów finansowania ich działalności. Główną uwagę poświęcono spółdzielczości wiejskiej. W jej przypadku zasygnalizowano brak szczególnej formy wsparcia zarówno ze środków krajowych, jak i środków Unii Europejskiej. Spółdzielnie napotykają na różne ograniczenia ich działania. Jednym z nich jest problem finansowania działalności inwestycyjnej, w szczególności finansowania nieruchomości. Wynika to m.in. z rozszerzania przez organy wdrażające projekty unijne ograniczeń finasowania gruntów na wszystkie kategorie nieruchomości. Aby zapobiec takiej rozszerzającej interpretacji, powinna zostać wprowadzona węższa interpretacja w powszechnie obowiązującym akcie prawa, np. w Ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
EN
The aim of the paper is to assess the support for the cooperative enterprises in the context of the problems in financing their activity. The special attention was paid to rural cooperatives. In their case, the lack of the special forms of domestic or UE’s support was indicated. Cooperatives face different barriers in their activity. The financing of investment, especially investment in real estates, is one of them. It stems from the application by implementing bodies restrictions in real estate financing to all kinds of real estate. To prevent such broad interpretation, the narrow interpretation in the form of a new law should be introduced. It would make easier to get financing for many investment carried by rural cooperatives.

Year

Volume

379

Pages

96-108

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania. Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

References

 • Boczar K., Szelążek T., Wala F. (1993), Spółdzielczość wiejska w okresie przełomu, Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa.
 • Bomba J. (2016), Wybrane aspekty funkcjonowania Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w południowej Polsce w latach 2012-2014, „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, nr 3, s. 107-117.
 • Brodziński M.G. (2005), Spółdzielczość obsługująca wieś i rolnictwo w okresie przekształceń ustrojowych, DrukTur, Warszawa.
 • Brzozowski B. (2014), Spółdzielczość wiejska w aktywizacji środowisk lokalnych, „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, nr 4, s. 102-109.
 • European Commission (2016), Guidance for Member States on CPR eligibility rules for ESI Funds Financial Instruments, EGESIF_16-0006-00, 18/04/2016, European Structural and Investment Funds, Brussels.
 • GUS (2012), Roczniki Statystyczne RP, Warszawa.
 • GUS (2016), Roczniki Statystyczne RP, Warszawa.
 • Kowalski D. (2017), Ramy prawne i organizacyjne dystrybucji środków Unii Europejskiej, „Kontrola Państwowa”, nr 4, s. 162-174.
 • Lachowski K. (2016), Informacja o podstawowych danych ekonomiczno-finansowych dotyczących sektora spółdzielczego w roku 2015 i ich zmian w latach 2011-2015, „Monitor Spółdzielczy”, nr 6, Spółdzielczy Instytut Badawczy, Krajowa Rada Spółdzielcza, s. 74.
 • Mering T. (2013), Spółdzielczość a polityka Unii Europejskiej w okresie kryzysu finansowego i gospodarczego, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 22(3), s. 67-81.
 • Mierzwa D. (2012), Rola sektora spółdzielczego w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, nr 14, z. 1, s. 309-313.
 • Pudełkiewicz E. (2009), Spółdzielcze formy gospodarowania w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 2, s. 259-295.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Dz.Urz.UE z 24.12.2013 r., L 352, s. 1.
 • Sabik R., Kawa M. (2004), Kapitał ludzki w spółdzielczości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ekonomia”, nr 7, s. 47-51.
 • Ustawa z dnia 27.04.2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. z 2006 r., nr 94, poz. 651.
 • [www 1] www.krs.org.pl (dostęp: 1.10.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-9b2a191e-a43e-429a-9725-5be97b7bc6d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.