PL EN


2015 | 250 | 63-74
Article title

Governance w miejskich obszarach funkcjonalnych

Authors
Content
Title variants
EN
The logic of governance in functional urban areas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą identyfikacji specyfiki i znaczenia governance w obszarach miejskich. Przyjęto, że wciąż mało wykorzystywaną kategorią analizy ekonomicznej zjawisk i procesów zachodzących na terytoriach są przepływy dóbr i informacji, szczególnie w perspektywie polityki rozwoju i zarządzania usługami publicznymi. Przepływy te, ale także i ich efekty koncentrują się w czasie na określonych obszarach. Ma to niemałe znaczenie dla uruchamiania i realizacji działań z zakresu interwencji publicznej, w tym w szczególności interwencji samorządu terytorialnego. W konkluzji artykułu zwrócono uwagę na znaczenie procesu współrządzenia i współzarządzania w obszarach miejskich, traktowanego jako fundament refleksji strategicznej dla wzmacniania efektywności świadczenia usług publicznych.
EN
The article attempts to identify the logic of governance in territorial development of urban areas. It has been assumed that the analysis of economic processes of territories needs more attention that is devoted to flows of goods and information. It is argued that the flows, but also their effects concentrate across functional urban areas and therefore challenge the actors of development policy and managerial practices within public services. The article highlights the importance of various models of governance in urban areas.
Year
Volume
250
Pages
63-74
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii
References
 • Barczyk S. (2010), Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice.
 • Barczyk S., Baron M., Biniecki J., Kuźnik F., Ochojski A., Szczupak B. (2013), Efektywne świadczenie miejskich usług publicznych. Analiza − zarządzanie – polityka,Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Barczyk S., Ochojski A. (2014), Nowe ujęcie modelu governance [w:] H. Brandenburg, P. Sekuła (red.), Projekty lokalne i regionalne – najlepsze praktyki, WydawnictwoUniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Borras S., Edelman J. (2014), The Governance of Socio-Technical Systems, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK.
 • Domański R. (2012), Ewolucyjna gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Duche G. (2001), W poszukiwaniu lokalności w rozwoju lokalnym [w:] A. Jewtuchowicz (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9-16.
 • Gaczek W. (2009), Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, Studia CXVIII.
 • Hollands R. (2008), Will the Real Smart City Stand Up? Creative, Progressive, or Just Entreprenaurial? “City”, 12, 3, s. 302-320.
 • Jewtuchowicz A. (2013), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kitchin R., Lauriault T.P., McArdle G. (2015), Knowing and Governing Cities through Urban Indicators, City Benchmarking and Real-time Dashboards, “Regional Studies”, Vol. 2, No 1, s. 6-28.
 • Klasik A., Biniecki J., Ochojski A. (2014), Metropolitalny foresight strategiczny: metodologia i studium przypadku, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania KrajuPAN, Studia KPZK PAN, Warszawa.
 • Korcelli-Olejniczak E. (2012), Region metropolitalny – pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika, Prace Geograficzne nr 235, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 • Korenik S. (2011), Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-ekonomicznych, CeDeWu, Warszawa.
 • Kuźnik F. (2012), Polityka rozwoju i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia CXLIII, Warszawa.
 • Noworól A. (2013), Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego, CeDeWu, Warszawa.
 • Ochojski A. (2013), Edukacja, umiejętności i uczenie się przez całe życie jako wyzwanie województwa śląskiego. Refleksje wobec procesu governance w świetle polityki regionu na lata 2014-2020 [w:] M. Sokołowicz, W. Kina (red.), Oblicza innowacyjności w regionie, Folia Oeconomica 290, Acta Universitatis Lodziensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ochojski A. (2014), Współrządzenie i współzarządzanie w rozwoju lokalnym [w:] Miasta – metropolie – regiony. Nowe orientacje rozwojowe, A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 219-236.
 • OECD (2012), Redefining “Urban”: A New Way to Measure Metropolitan Areas, OECD Publishing.
 • Rhodes R.A.W. (1996), The New Governance. Governing without Government, “Political Studies”, 44, s. 652-667.
 • Śleszyński P. (2013), Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, „Przegląd Geograficzny”, 85, 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9b5d80df-2ce2-4f34-a85d-6c9f456d9a65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.