PL EN


2016 | 269 | 245-258
Article title

Strategia Europa 2020 – ambitna, ale czy wykonalna?

Content
Title variants
EN
Europe 2020 strategy – ambitious, but is it feasible?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niepowodzenie strategii lizbońskiej postawiło instytucje UE wobec konieczności nowego podejścia do priorytetów mających uczynić z gospodarki unijnej najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarkę na świecie, opartą na wiedzy i zdolną do utrzymania trwałego wzrostu gospodarczego. Zadaniu temu ma sprostać Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, ogłoszona w marcu 2010 r. Celem artykułu jest próba oceny, czy w przypadku strategii Europa 2020 udało się uniknąć błędów strategii lizbońskiej, czy też zostały one powielone lub pojawiają się nowe – i czy zagrażają realizacji wyznaczonych celów.
EN
The failure of the Lisbon strategy has set the EU institutions to the need for a new approach to priorities and instruments to make the EU economy the most competitive and dynamic economy in the world, based on knowledge and capable of sustainable economic growth. Europe 2020 – a strategy for smart, sustainable and inclusive growth, announced in March 2010 has to address this task. The aim of the article is an attempt to assess whether the Europe 2020 strategy avoids the mistakes of the Lisbon strategy, duplicates them or adds new ones – and whether they threaten the objectives set.
Year
Volume
269
Pages
245-258
Physical description
Contributors
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej. Katedra Ekonomii
References
 • EurActiv (2004), Kok Review of Lisbon Strategy: Excellent On Diagnosis, Weak On Remedies, EurActiv, 3.11.2004.
 • EurActiv (2011), Commission Report Highlights Slow Progress On Lisbon Strategy, EurActiv, 23.12.2011.
 • GUE/NGL (2010), Projekt rezolucji zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji w sprawie strategii UE 2020 – nowej europejskiej strategii na rzecz zatrudnienia i wzrostu, B7-0354/2010, Parlament Europejski, Bruksela, 14.06.2010.
 • Komisja Europejska (2004), Delivering Lisbon. Reforms For the Enlarged Union, COM (2004) 29 final/2, Brussels, 20.02.2004.
 • Komisja Europejska (2007), Dziesięć lat europejskiej strategii zatrudnienia (ESZ), KE-78-07-329-PL-C.
 • Komisja Europejska (2010a), Ocena strategii lizbońskiej, SEK(2010) 114, Komisja Europejska, Bruksela, 2.02.2010.
 • Komisja Europejska (2010b), Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020, Komisja Europejska, Bruksela, 3.03.2010.
 • Komisja Europejska (2014), Ocena krajowego programu reform i programu konwergencji na 2014 r. dla Polski, Dokument roboczy służb Komisji, COM(2014) 422 final, Bruksela, 2.6.2014.
 • Komisja Wpólnot Europejskich (2005), Powstrzymywanie zmian klimatycznych na świecie, COM (2005) 35 końcowy, Bruksela 9.02.2005.
 • Kok W. (2004), Facing the Challenge. The Lisbon Strategy For Growth And Employment, Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, November 2004, http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html (dostęp: 8.09.2015).
 • Oireachtas (2004), Report of the Joint Oireachtas Committee on European Affairs on the Lisbon Agenda, April 2004, http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?fn=/documents/Committees29thDail/jea/Report.doc (dostęp: 24.08.2015).
 • Parlament Europejski (2010), Report On Delivering a Single Market To Consumers And Citizens (2010/2011(IN)), 2.05.2010, PE439.933v02-00.
 • Rada Europejska (1998a), Presidency Conclusions, Cardiff European Council, 15 and 16 June 1998, SN 150/1/98 REV 1.
 • Rada Europejska (1998b), Presidency Conclusions, Vienna European Council, 11 and 12 December 1998, SN 300/98.
 • Rada Europejska (2000), Presidency Conclusions, Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000, SN 100/00.
 • Sapir A. (2003), An Agenda for a Growing Europe. Making the EU Economic System Deliver, Report of an Independent High-Level Study Group established on the initiative of the President of the European Commission, July 2003, http://cejm.univrennes.eu/digitalAssets/24/24407_sapirreport.pdf (dostęp: 3.09.2015).
 • Zgajewski T., Hajjar K. (2005), The Lisbon Strategy: Which Failure? Whose Failure? And Why? Royal Institute for International Relations, Brussels, May 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9b6257bc-16e3-4cfd-a595-586dbb69fec6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.