PL EN


2016 | 300 | 238-250
Article title

Przesłanki i założenia funkcjonowania konta wielostronnego

Content
Title variants
EN
Prerequisites and foundation of functioning of multilateral accounts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem publikacji jest prezentacja wstępnych wyników badań w zakresie budowy i funkcjonowania konta księgowego pozwalającego na opis zdarzenia gospodarczego w trybie ex post i ex ante. W trakcie pracy badawczej zastosowano badania literaturowe oraz metodę Ideals. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że konto wielostronnego zapisu umożliwia ewidencję informacji o zdarzeniu gospodarczym i planowanych skutkach, jakie mogą wyniknąć z tego zdarzenia w przyszłości. Przedstawione w artykule założenia funkcjonowania konta wielostronnego są ewolucyjnym rozwojem zapisów księgowych, które w pełni będą opisywać zdarzenia gospodarcze na kontach księgowych.
EN
The purpose of the publication is to present the preliminary results of research in the field of construction and functioning of an account that allows to record the description of economic events ex post and ex ante. Methods applied in this research study are study of literature and the method of Ideals. The studies showed that the multilateral record account allows to record information about the economic event and planned consequences that may arise from this event in the future. The assumptions of the functioning of the multilateral accounts are evolutionary development of accounting records, which will fully describe economic events on accounts.
Year
Volume
300
Pages
238-250
Physical description
Contributors
References
 • Artienwicz N. (2012), O symetrii i harmonii w rachunkowości, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4.
 • Dobija M. (2011), Zapis podwójny jako wspólny paradygmat rachunkowości i ekonomii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 861.
 • Gmytrasiewicz M. (2006), Dylematy współczesnej rachunkowości. Artykuł dyskusyjny, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 32.
 • Gmytrasiewicz M. (2008), Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady, Difin, Warszawa.
 • Ijiri Y. (1986), A Framework for Triple-Entry Bookkeeping, „The Accounting Review”, No. 4.
 • Ijiri Y. (1965), Management Golas and Accounting for Control, North-Holland Publishing Company, Amsterdam.
 • Kamela-Sowińska A. (2014), Od rachunkowości do opisu gospodarczego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 77.
 • Malc M. (1964), Publikacje teoretyczne Katedr Rachunkowości w okresie dwudziestolecia PRL, „Rachunkowość”, nr 7.
 • Peche T. (1973), Podstawy współczesnej ewidencji gospodarczej, PWN, Warszawa.
 • Peragallo E. (1938), Origin and Evolution of Duble-entry Book-keeping, American Institute Publishing Co., New York.
 • Roover R. de (1955), New Perspectives on the History of Accounting, „The Accounting Review”, No. 7.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 • Wedler J.B. (2015), Ograniczenia podwójnego zapisu na kontach księgowych w rachunkowości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9bd41c8c-019f-4902-9dfc-b7786b48553f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.