PL EN


2016 | 298 | 115-129
Article title

Zarządzanie ryzykiem wewnętrznym w organach administracji publicznej

Authors
Content
Title variants
EN
Managing the internal risk in public administrative board
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarządzanie ryzykiem przyczynia się do podniesienia jakości i lepszego funkcjonowania organizacji. Proces identyfikowania pojawiających się ryzyk związanych z funkcjonowaniem jednostki odbywa się w sposób ciągły. System ten opiera się na opracowaniu, wdrożeniu i realizacji polityki zarządzania ryzykiem. Celem artykułu jest ukazanie modelu zarządzania ryzykiem, ogólnych zasad metodologii, identyfikacji i analizy ryzyka w organach administracji publicznej. W pierwszej części zaprezentowano istotę zarządzania ryzykiem i określono jej kluczowe elementy. W kolejnej części przedstawiono proces raportowania oraz oceny ujawnionych ryzyk. W ostatniej dokonano analizy pojawiających się ryzyk w organach administracji publicznej w odniesieniu do realizacji celu. Omówiono działania zaradcze i mechanizmy kontroli, które mogą przeciwdziałać przedmiotowemu ryzyku.
EN
The risk management contributes to improving the quality and better functioning of the organization. The process of identifying appearing risks associated with the operation of the unit is carried out continuously. This system is based on the development, implementation and realization of Risk management policy. The aim of the article is to show a model of risk management, the general principles of the methodology, risk identification and analysis in the public sector. The first part presents the essence of risk management and identifies its key elements. The next section presents the process of reporting and assessment of the disclosed risks. In the last part the risk, which appears in public administration, associated with the implementation of the target was analyzed. The management policy and risk management which can prevent the subject risk were discussed. In the last part the risk, which appears in public administration, associated with the implementation of the target was analyzed.
Year
Volume
298
Pages
115-129
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
References
 • Bugdol M., Jedynak P. (2012), Współczesne systemy zarządzania, Helion, Gliwice.
 • Czerwiński K. (2004), Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa.
 • Hiam A. (2001), Dyrektor zarządzający, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kaczmarek T. (2006), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Difin, Warszawa.
 • Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84.
 • Kosikowski C. (2006), Sektor finansów publicznych, Dom Wydawniczy ABC, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Kumpiałowska A. (2011), Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • McNamee D. (2004), Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego (2009), www.mf.gov.pl (dostęp: 7.08.2015).
 • Monkiewicz J. (2010), Przedsiębiorstwo jako podmiot ryzyka – rozwój koncepcji zarządzania ryzykiem [w:] J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz (red.), Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Rogowski W., Michalczewski A. (2005), Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Staniec I., Zawiła-Niedźwiecki J. (2015), Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu [w:] I. Staniec, K. Klimczak (red.), Pochodzenie ryzyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Administracji Podatkowej na lata 2016-2020 (wyciąg) (2015), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Wawak S. (2007), Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000, Helion, Gliwice.
 • Zarządzanie ryzykiem – informacje ogólne (2011), Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa.
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce (2007), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9c6fea2b-d837-41cc-b20d-c9ee65ec1383
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.