PL EN


2018 | 362 | 159-175
Article title

Prosta spółka akcyjna formą organizacyjno-prawną innowacyjnego przedsiębiorstwa?

Content
Title variants
EN
Simplified joint stock company – a legal organizational form for an innovative enterprise?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor podejmuje problematykę planowanego wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowego typu formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej – prostej spółki akcyjnej (PSA). W pierwszej kolejności podejmowana jest analiza powodów uzasadniających ten krok legislacyjny, zarówno w odniesieniu do przyczyn wskazywanych przez projektodawców, jak i w kontekście francuskiej société par actions simplifiée, będącej inspiracją dla polskiego prawodawcy. W konsekwencji tych rozważań Autor kwestionuje obraną technikę legislacyjną, podając w wątpliwość potrzebę wprowadzenia nowego typu spółki i proponując rozwiązania alternatywne. Artykuł, mający charakter głosu w dyskusji, wieńczą: identyfikacja potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie regulacji prawnych, propozycje zmian normatywnych oraz zarysowanie koncepcji spółki modułowej jako możliwego kierunku reformy Kodeksu spółek handlowych.
EN
The author deals with the issue of the introduction into the Polish legal order of a new type of legal organizational form for conducting business activity – a simplified joint-stock company (PSA) that is planned. First of all, an analysis of the reasons that justify this legislative step is undertaken, both in relation to the reasons that have been indicated by the project’s providers and within the context of the French société par actions simplifiée, which is the inspiration for the Polish legislators. As a consequence of these considerations, the author questions the legislative technique that has been selected, calls into question the need to introduce a new type of company and proposes alternative solutions. The article, which has the character of a voice in the discussion, includes identifying the need for legal regulations for innovative enterprises, proposing normative changes and outlining the concept of a modular company as a possible direction for the Code of Commercial Companies reform.
Year
Volume
362
Pages
159-175
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Prawa i Ubezpieczeń
References
 • Deloitte (2016), Raport: Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/innowacje/startup-ankieta2016-2.html (dostęp: 06.04.2018).
 • Deloitte (2017), Polskie startupy mają coraz lepsze warunki rozwoju, ale to wciąż za mało, by dogonić liderów innowacyjności, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/polskie-startupy-maja-coraz-lepsze-warunki-rozwoju.html (dostęp: 06.04.2018).
 • GUS (2018), Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON luty 2018, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarczewyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/miesieczna-informacja-opodmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-luty-2018,4.html (dostęp: 06.04.2018).
 • Jerzmanowski J. (2010), Praktyczne aspekty tworzenia i organizacji spółek komandytowych z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 12.
 • Kidyba A., red. (2017), Kodeks spółek handlowych, t. 1, Komentarz do art. 1-150, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju (2016), Zarys koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej (PSA), http://www.konsultacje.gov.pl/node/4201 (dostęp: 06.04.2018).
 • Przychoda M. (2016), Prosta spółka akcyjna – nasz prawniczy wynalazek, http://www.rp.pl/Opinie/307259977-Michal-Przychoda-Prosta-spolka-akcyjna--nasz-prawniczywynalazek.html (dostęp: 06.04.2018).
 • Przychoda M. (2017), Francuska spółka akcyjna uproszczona (SAS), „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 2.
 • Reyes F. (2010), Modernizing Latin American Company Law: Creating an All-Purpose Vehicle for Closely Held Business Entities - The New Simplified Stock Corporation, „Penn St. Int'l L. Rev.”, 523.
 • Reyes F. (2015), The Colombian Simplified Corporation: An Empirical Analysis of a Success Story in Corporate Law Reform, „Penn St. J.L. & Int'l Aff.”, 392.
 • Reyes F. (2016), The Latin American Contribution to a Model Law of Simplified Companies, „Ariz. J. Int'l & Comp. L.”, 167.
 • Reyes F. (2017), The Colombian Simplified Corporation: A Proposed Model for Developing Jurisdictions, „Ariz. J. Int'l & Comp. L.”, 113.
 • Romanowski M., Briand M. (2018), Geneza powstania i ewolucja kształtowania się francuskiej Société par actions simplifiée – wnioski dla prawa polskiego, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 2.
 • Sołtysiński S., red. (2016), System Prawa Prywatnego, t. 17b, C.H. Beck, Warszawa.
 • Ustawa (1964) z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Kodeks cywilny. T.j. Dz.U. 2017, poz. 459.
 • Ustawa (2000) z dnia 15 września 2000 roku. Kodeks spółek handlowych. T.j. Dz.U. 2017, poz. 1577.
 • Ustawa (2003) z dnia 28 lutego 2003 roku. Prawo upadłościowe. T.j. Dz.U. 2017, poz. 2344.
 • Ustawa (2017) z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Dz.U. 2017, poz. 1089.
 • Witosz A.J. (2012), Spółka komandytowo-akcyjna bez odpowiedzialnych wspólników [w:] A. Witosz (red.), Prawa i obowiązki wspólników w spółce, spółdzielni europejskiej i spółce europejskiej, Oficyna Wydawnicza WW, Katowice.
 • Wójcik R. (2016), Polacy czekają na prostą spółkę akcyjną, http://www.rp.pl/Opinie/309289967-Radzym-Wojcik-Polacy-czekaja-na-prosta-spolke-akcyjna.html (dostęp: 06.04.2018).
 • Zarządzenie (2016) nr 47 Ministra Rozwoju z dnia 8 września 2016 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną. Dz.Urz.MR 2016, poz. 42.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9cb727f7-0f76-4332-868f-af20df9ac399
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.