PL EN


2016 | 285 | 183-207
Article title

Kluczowe aspekty integracji procesu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego

Content
Title variants
EN
The key aspects of integration process of preparing, analyzing and auditing the financial statement
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesna rachunkowość to system kwantyfikacji przejawów życia gospodarczego „w wartości”, a aktualnie w wartości godziwej. Jest to wyrazem jej przemian w kierunku pozyskiwania informacji prospektywnych, bardziej przydatnych dla biznesu. Wymaga to niewątpliwie integracji procesu tworzenia, interpretacji i uwiarygodniania informacji sprawozdawczych. Zamysłem opracowania jest próba przedstawienia tego problemu w powiązaniu z koncepcją szerokiego rozumienia rachunkowości jako systemu, którego celem jest tworzenie wiarygodnego obrazu działalności podmiotów, głównie w postaci sprawozdania finansowego oraz ocen i opinii o tym sprawozdaniu. Wskazanie zintegrowanego procesu funkcjonowania sprawozdania finansowego podkreśla znaczenie rachunkowości we współczesnej gospodarce jako systemu informacyjno-kontrolnego i pozwala uwidocznić w tym zakresie wymagania kompetencyjne i etyczne.
EN
Contemporary accounting is a system of quantification of economic life “in value” and currently in fair value. This reflects its move towards acquisition of prospective information, which is more useful for business. Inevitably, it requires integration process of creation, interpretation and authentication of reported information. The idea of given article is an attempt to present the aforementioned issue in connection with the concept of accounting in the broadest sense as a system, which aims at creating credible image of activity of entities, mainly in the form of financial statement as well as evaluation and opinions on the financial statement. Indicating integrated process of functioning of financial statement emphasizes the meaning of accounting in the contemporary economy as the information and control system and allows to expose the competence and ethic requirements in this respect.
Year
Volume
285
Pages
183-207
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Finansów. Katedra Rachunkowości Finansowej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Finansów. Katedra Finansów Samorządowych
References
 • Andrzejewski M. (2012), Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Bednarski L. (1997), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Brzezin W. (2006), Ogólna teoria współczesnej rachunkowości, Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, Częstochowa.
 • Burzym E. (1984), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Burzym E., Dobija M. (1989), Koncepcja trójwymiarowego podsystemu ewidencyjnego rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej", nr 305, Kraków.
 • Burzym E. (1992), Rola biegłych księgowych w rozwiniętej gospodarce rynkowej oraz warunki ich działania, "Rachunkowość", nr 7.
 • Cieślak M. (2011), Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Cotruglio B. (2007), Księga o sztuce handlu, Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, Kraków.
 • Dobija M. (1988), Założenia trójwymiarowej rachunkowości [w:] Perspektywy rozwoju rachunkowości, SKwP, Kraków.
 • Dobija M. (1990), Teoretyczne i organizacyjne podstawy systemu trójwymiarowej rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 329, Kraków.
 • Dobija M. (1996), Postępowe idee rachunkowości w cywilizacji sumeryjskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 467.
 • Dobija M. (1997), Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dobija M. (2006), Wartość godziwa jako kryterium prawdy w teorii ekonomicznej [w:] Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Dobija M. (2010), Rachunkowość jako dyscyplina naukowa, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 59(115), Warszawa.
 • Dutlinger J. (1912), Fałszywe bilanse, Nakład Biblioteki Handlowej, Warszawa.
 • Gabrusewicz W. (2002), Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 • Gierusz J. (2009), Przebudowa sprawozdawczości finansowej - propozycje IASB i FASB, "Rachunkowość", nr 7.
 • Gos W., Hońko S. (2015), Zasada ostrożności, "Rachunkowość", nr 4.
 • Hołda A. (1998), Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 514.
 • Hołda A., Micherda B. (2007), Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością, KIBR, Warszawa.
 • Ijiri Y. (1986), A Framework for Triple-Entry Bookkeeping, "The Accounting Review", nr 4.
 • Jaklik A., Micherda B. (1997), Zasady rachunkowości, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P. (2009), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR). Najnowsze zmiany, SKwP, Warszawa.
 • Kabalski P. (2009), Cele sprawozdań finansowych według projektu Ram konceptualnych sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 48, SKwP, Warszawa.
 • Kodeks etyki zawodowych księgowych z lipca 1996 r. (aktualizacja styczeń 1998 r., listopad 2001 r., styczeń 2004 r.), KIBR, Warszawa.
 • Kodeks etyki zawodowych księgowych z lipca 2009 r. (2011), International Federation of Accountants i KIBR, Warszawa.
 • Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości (2007), SKwP, Warszawa.
 • Kornai J. (1985), Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa.
 • Lichtarski J. (red.) (1999), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Maruszewska E.W. (2014), Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Meigs W.B., Meigs R.F. (1986), Financial Accounting, McGraw-Hill Book Company, New York.
 • Micherda B. (2001), Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Micherda B. (2004), Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Micherda B. (2006), Biegły rewident w procesie poprawy wiarygodności obrotu gospodarczego [w:] B. Micherda (red.), Biegły rewident w dyscyplinowaniu obrotu gospodarczego, Regionalny Oddział KIBR w Krakowie.
 • Micherda B. (2008), Jaka powinna być współczesna analiza rentowności (artykuł dyskusyjny), "Rachunkowość", nr 11.
 • Micherda B. (2011), Przesłanki współczesnej integracji rachunkowości z finansami, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku Białej", nr 1.
 • Micherda B. (2012), Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości [w:] H. Buk i A. Kostur (red.), Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Micherda B., Świetla K. (2013), Współczesna rachunkowość. Wybrane problemy metodologiczne, Difin, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (2009), International Federation of Accountants, SKwP, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (2005), KIBR i SKwP, Warszawa.
 • Międzynarodowy Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2007), SKwP, Warszawa.
 • Niemczyk L. (2011), Rachunkowość wiedzy, suplement do podręczników Rachunkowość finansowa, Pacioli Institute, Rzeszów.
 • Niemczyk L. (2013), Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego, nowy dział rachunkowości, Pacioli Institute, Rzeszów.
 • Pacioli L. (2007), Tractatus XI, de Computis et Scripturis, SKwP, Warszawa.
 • Radosiński E. (2010), Zasady sporządzania sprawozdań finansowych według MSR i ustawy o rachunkowości, "Rachunkowość", nr 3.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. dotyczące MSR 1 - Prezentacja sprawozdań finansowych, pkt 25 i 26; DUUE z 18.12.2008 L 339).
 • Schneider K. (2007), Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Skoczylas W. (2013), Sterowanie płynnością finansową przedsiębiorstwa za pomocą controllingu finansowego, "Rachunkowość", nr 1.
 • Skrzywan S. (1971), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Szychta A. (1996), Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (2011), SKwP, Warszawa.
 • Waśniewski T., Skoczylas W. (2002), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • IV dyrektywa Unii Europejskiej (2003), "Rachunkowość", nr 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9d44c5fa-6c67-4de5-b9b6-2bf92f68d7f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.