PL EN


2017 | 309 | 39-48
Article title

Czy „pułapka niskiej dzietności” w województwie opolskim? Perspektywa socjologiczna

Content
Title variants
EN
Is Opole voivodeship falling into a “trap of low fertility”? A sociological perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badania społeczne prowadzone w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce dowodzą, że rośnie popularność i znaczenie alternatywnych form życia rodzinnego i coraz mocniej ujawniają się niekorzystne zmiany demograficzne determinowane niechęcią młodych ludzi do posiadania większej liczby potomstwa lub w ogóle niechęcią do posiadania dzieci. W kraju ta sytuacja dotyczy przede wszystkim Opolszczyzny. Podtrzymuję zatem diagnozę dotyczącą przemian systemu wartości opolskiej młodzieży z 2007 r. i na podstawie wyników badań pilotażowych z 2014 r. formułuję uzupełniającą hipotezę, że być może mamy na Opolszczyźnie do czynienia z „pułapką niskiej dzietności” polegającą na ukształtowaniu nowych wzorców dzietności (jednodzietność i bezdzietność) wynikających przede wszystkim z przemian społecznej świadomości, stylu życia i wartości życiowych. Stan katastrofy demograficznej na Opolszczyźnie wymaga, w moim przekonaniu, konieczności przeprowadzenia reprezentatywnych badań empirycznych wśród młodego pokolenia i opracowania socjologicznego studium dotyczącego „fenomenu niskiej dzietności” w regionie jako uzupełnienia założeń opolskiej „Specjalnej Strefy Demograficznej”.
EN
Social studies conducted in the countries of the European Union, including Poland, prove that the popularity and significance of alternative forms of family life are on the increase. Besides, they are revealing unfavorable demographic changes which are growing stronger and stronger and which are determined by young people’s unwillingness to possess a larger number of offspring, or their dislike of having children at all. As regards Poland, this negative phenomenon concerns, primarily, Opole Region. Therefore I am inclined to maintain the diagnosis relating to the transformations of the system of values held by the young in Opole Region, which was made in 2007, and on the basis of the results of pilot studies carried out in 2011, I formulate the complementary hypothesis that perhaps we have come to deal with a “trap of low fertility” in Opole Region. It consists in forming new patterns of fertility (one-child or childless families) resulting, first of all, from transformations of social consciousness, lifestyle and life values. I am convinced that the state of the demographic catastrophe in Opole Voivodeship does require conducting representative empirical research among the young generation and elaborating a sociological study concerning the “phenomenon of low fertility” in Opole Region as a complement of the assumptions behind the “Special Demographic Zone” of Opole.
Year
Volume
309
Pages
39-48
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii
References
 • Boguszewski R. (2013), Rodzina jej współczesne rozumienie i znaczenie, Komunikat z badań CBOS, BS 33, Warszawa, marzec.
 • CBOS (2013), Polityka prorodzinna – oceny i postulaty, Komunikat z badań CBOS, BS 110, Warszawa, sierpień.
 • Dyczewski O.L. OFM Conv. (1994), System wartości w świadomości młodzieży [w:] Nauki społeczne o młodzieży, Lublin.
 • Hipsz N. (2013), Społeczne oceny alternatyw życia małżeńskiego, Komunikat z badań CBOS, BS 32, Warszawa, marzec.
 • Kalka J. (2004), Plany, dążenia i aspiracje życiowe [w:] Młodzież 2003, Opinie i diagnozy nr 2, Warszawa.
 • Matysiak A. (red.) (2014), Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, Warszawa.
 • Okólski M. (2005), Demografia, Scholar, Warszawa.
 • Omyła-Rudzka M. (2013), Postawy prokreacyjne kobiet, Komunikat z badań CBOS, BS 29, Warszawa, marzec.
 • Slany K. (2008), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Nomos, Kraków.
 • Sołdra-Gwiżdż T. (red.) (1997), Młodzież – wykształcenie – praca. Dylematy w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, Opole.
 • Sołdra-Gwiżdż T. (2014), Wyjechać czy zostać? Rynek pracy a aspiracje zawodowe i edukacyjne, plany i dążenia życiowe opolskiej młodzieży, „Youth Policy: Problems and Prospects”, No. 5, Drohobycz-Przemyśl.
 • Sołdra-Gwiżdz T. (2016), Aspiracje edukacyjne i zawodowe opolskiej młodzieży w świetle badań pilotażowych [w:] R. Rauziński, B. Solga (red.), Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 roku, Opole.
 • Sołdra-Gwiżdż T., Szczygielski K. (red.) (2007), Rynek pracy a aspiracje zawodowe i edukacyjne młodzieży województwa opolskiego. Stan i prognoza, Opole.
 • Stańczak J. (2013), Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku, GUS, bmw.
 • Stein P. (2008), Być singlem – próba zrozumienia życia singli [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Kraków.
 • Sztompka P. (1998), Giddens Anthony [w:] W. Kwaśniewicz i in. (red.), Encyklopedia socjologii, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Toffler A. (1980), The Third Wave, Bantam Books, New York.
 • Wywiad z Piotrem Szukalskim pt. Dzieci są już niemodne, http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/967739,polska-w-pulapce-niskiej-dzietnosci-dzieci-sa-niemodnewywiad,id,t.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9d788821-12b6-49ab-97ee-0184c8d8e3c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.