PL EN


2016 | 268 | 206-216
Article title

Dobrowolne ujawnienia informacji jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej

Content
Title variants
EN
Voluntary information disclosures as the direction of financial reporting improvement
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zmniejszenie luki komunikacyjnej i informacyjnej oraz ograniczenie asymetrii informacji w sprawozdaniach finansowych, poprzez wskazanie możliwości modelowania informacji zawartej w sprawozdaniu finansowym podmiotu gospodarczego. Stosując metodę dedukcyjną, wspomaganą studiami literatury oraz wnioskowaniem przez analogię, autorzy redefiniują model sprawozdawczości finansowej i proponują dodatkowe, dobrowolne ujawnienia informacji szczegółowych opisujących fragmenty bilansu, rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych. Autorzy podejmują również wysiłki w celu zwrócenia uwagi na postulat tzw. odpowiedniości informacji finansowej, której osiąganie wydaje się kluczową, pożądaną cechą sprawozdań finansowych.
EN
The aim of this article is to reduce the gap of communication and information and reducing information asymmetry in the financial statements, by indicating the possibility of modeling the information contained in the financial statements of the economic entity. Using the deductive method, assisted by studies of literature and reasoning by analogy, the authors redefine the model of financial reporting and propose additional voluntary disclosures of detailed information describing parts of the balance sheet, income statement and cash flow statement. The authors also make efforts to draw attention to the so-called appropriateness postulate of financial information, the achievement of which seems to be a key factor, a desirable feature of financial statements.
Year
Volume
268
Pages
206-216
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
author
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
 • Brzezin W. (1998), Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Gabrusewicz W., Kołaczyk Z. (2005), Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa.
 • Giedroyć M. (2015), Relewantność informacji sprawozdawczych, Rachunkowość – polityka makroekonomiczna – globalizacja, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 390.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 • Jarugowa A., Walińska E. (1997), Roczne sprawozdanie finansowe – ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk.
 • Nowak W.A. (2010), Teoria sprawozdawczości finansowej. Perspektywa standardów rachunkowości, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Peche T. (1973), Podstawy współczesnej ewidencji gospodarczej, PWN, Warszawa.
 • Shapiro C., Varian H.R. (2007), Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Helion, Gliwice.
 • Sterling R.R. (1967), A Statement of Basic Accounting Theory: A Review Article, “Journal of Accounting Research”, Vol. 5, No. 1.
 • Śnieżek E. (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych – krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Śnieżek E., Wiatr M. (2014), Wpływ luki informacyjnej na modyfikacje ujawnień informacji o wyniku finansowym – wyniki badań brytyjskich spółek publicznych należących do indeksu FTSE 100, „Studia Ekonomiczne”, nr 201.
 • Śnieżek E., Wiatr M. (2016), Modelowanie raportów jako próba ograniczenia luki komunikacyjnej w sprawozdawczości finansowej, „Studia Ekonomiczne” (w opracowaniu).
 • Wiatr M. (2013), Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej – propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9e3f2cad-e3d5-49ed-a7dc-201e7f680fa7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.