PL EN


2016 | 258 | 52-64
Article title

Dochodowe efekty mnożnikowe generowane przez zatrudnienie na uczelniach wyższych (na przykładzie opolskiego ośrodka akademickiego)

Content
Title variants
EN
Income multiplier effect on employment at tertiary institution in opole
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Lokalizacja kilku szkół wyższych w opolskim ośrodku akademickim generuje liczne konsekwencje dla ich otoczenia. Jedną z nich jest zatrudnienie na uczelniach publicznych kilku tysięcy osób, które poprzez uzyskiwanie dochodów z tytułu świadczenia pracy i tym samym zwiększenie siły nabywczej swoich gospodarstw domowych generują dodatkowy popyt na dobra i usługi, umożliwiając tym samym egzystencję i rozwój przedsiębiorstw zaspokajających potrzeby konsumpcyjne i inwestycje na lokalnym rynku. Z kolei rozwój tych przedsiębiorstw wpływa na utrzymanie dotychczasowych i powstanie nowych miejsc pracy oraz prowadzi do tzw. dochodowych efektów mnożnikowych. W artykule przedstawiono szacunki dochodowych efektów mnożnikowych, które powstają dzięki zatrudnieniu pracowników na publicznych uczelniach wyższych zlokalizowanych w Opolu. Szacunków tych dokonano m.in. na podstawie danych pochodzących ze sprawozdań opolskich uczelni oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego.
EN
The location of several universities in Opole generates a number of consequences for their surroundings. One of them is to employment at these universities of several thousand people who through obtaining income, increase the purchasing power of their households generate additional demand for goods and services. That can allow to exist and develop of enterprises that meet consumer needs and invest in the local market. In turn, the development of these enterprises involved in existing and creation of new jobs and leads to income multiplier effects. In this article there are presented estimates of the income multiplier effects which arise due to the employment at public universities located in Opole. These estimates were based on financial statements of universities and on the data from the Central Statistical Office.
Year
Volume
258
Pages
52-64
Physical description
Contributors
 • Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania
References
 • Analiza strategii, modeli działania oraz ścieżek ewolucji wiodących szkół wyższych na świecie. Raport z badania (2010), Politechnika Warszawska, Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2011 r. (2012), Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Dąbrowa-Szefler M. (2003), Nauka w gospodarce opartej na wiedzy a sytuacja w Polsce, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2(22).
 • Domański B. (2004), Local and Regional Embeddedness of Foreign Industrial Investors in Poland, Prace Geograficzne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Domański T. (red.) (2011), Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Domański B., Gwosdz K. (red.) (2005), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej Mielec 1995-2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mielec-Kraków.
 • Hozer J. (red.) (2011), Wpływ pogłębienia toru wodnego Świnoujście – Szczecin na rozwój gospodarczy portów Szczecin i Świnoujście oraz otoczenia, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin.
 • Koszty pracy w gospodarce narodowej 2012 (2013), Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Markowski T., Drzazga D. (red.) (2008), Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno--gospodarczym i przestrzennym miast, KPZK, Warszawa.
 • Mikos A. (2011), Znaczenie uczelni wyższej w procesie kształtowania postaw innowacyjnych, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, nr 17(1).
 • Monitor Polski B, nr 1739 poz. 9594, nr 2446 poz. 13473 oraz nr 1371 poz. 7589.
 • Olechnicka A., Pander W., Płoszaj A., Wojnar K. (2010), Analiza strategii, modeli działania oraz ścieżek ewolucji wiodących szkół wyższych na świecie, Politechnika Warszawska, Warszawa.
 • Proniewski M. (1996), Polityka kształcenia jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie Niemiec, Wydawnictwo Filii UW, Białystok.
 • Purchla J. (2011), Miasto i uniwersytet wobec wyzwań współczesności, tekst wykładu inauguracyjnego wygłoszonego na UE w Krakowie 3 października 2011 r., www.ur.edu.pl (dostęp: 9.09.2014).
 • Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2012 (2012), GUS, Opole.
 • Rokita-Poskart D. (2015), Uczelnie wyższe jako katalizatory rozwoju lokalnego i regionalnego [w:] K. Malik, Ł. Dymek (red.), Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim. Uwarunkowania skutecznej współpracy, Difin, Warszawa.
 • Sobocińska M. (2011), Rola szkół wyższych w rozwoju społeczno-gospodarczym oraz kształtowaniu wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska [w:] T. Domański (red.), Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Stryjakiewicz T. (red.) (2004), Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Szmit M. (2012), Rola uczelni wyższych w procesie rozwoju regionalnego: studium przypadku, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 28.
 • Wiederman K. (2008), Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Problematyka badawcza geografii przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 11, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2011 (2012), GUS, Warszawa.
 • [www 1] Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Opolskiego, www.bip.uni.opole.pl (dostęp:10.07.2014).
 • [www 2] Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Opolskiej, www.bip.po.opole.pl (dostęp:10.07.2014).
 • [www 3] Biuletyn Informacji Publicznej Państwowej Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu, www.bip.wsm.opole.pl (dostęp:10.07.2014).
 • [www 4] Pwc Saratoga HC Benchmarking, https://www.pwc.pl/pl/zarzadzaniekapitalemludzkim/assets/wybrane_wskazniki_edycja_2013.pdf (dostęp: 10.07.2014).
 • [www 5] Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej (oraz w Norwegii, Islandii i Szwajcarii). Ile wynagrodzenia trafia do naszych kieszeni, https://www.pwc.pl/pl/biuro-prasowe/assets/pwc_opodatkowanie_osob_fizycznych_w_ue.pdf (dostęp:10.07.2014).
 • [www 6] Wpływ Grupy Żywiec na otoczenie społeczno-gospodarcze w latach 2010-2011, ,http://www.grupazywiec.pl/csr/materialy/_upload/pdf/Raport_ekonomiczny_POL_1.pdf (dostęp: 10.07.2014).
 • [www 7] Komunikat Komisji z dnia 5 lutego 2003 r., Rola uniwersytetów w Europiem opartej na wiedzy, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:c11067 (dostęp: 9.07.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9e716137-29b9-4a73-afee-34bcc9a097b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.