PL EN


2017 | 327 | 7-27
Article title

Zagrożenia ładu społeczno-przestrzennego w Kołobrzegu

Content
Title variants
EN
Threats of social-spatial order within Kołobrzeg, Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W wielu współczesnych miastach doświadczamy zaburzeń ładu, zarówno w wymiarze społecznym, jak i przestrzennym. W artykule podjęto próbę analizy poziomu zagrożeń ładu społeczno-przestrzennego na podstawie wywiadów kwestionariuszowych z mieszkańcami Kołobrzegu. Respondenci mieli za zadanie ocenić jakość przestrzeni swojego miasta, efekty realizowanych miejskich programów operacyjnych, a także odnieść się do wybranych zagrożeń w miejscu ich zamieszkania. Przeprowadzone analizy miały dać zatem odpowiedź na pytanie o hierarchię i poziom istotności zagrożeń w poszczególnych obszarach miasta. Wyniki uzyskane w Kołobrzegu wskazują na mniejsze nasilenie różnych problemów o charakterze społeczno-przestrzennym w porównaniu wynikami uzyskiwanymi dla dużych polskich miast. Ponadto należy podkreślić, że kołobrzeżanie posiadają generalnie pozytywny obraz swojego miasta.
EN
The main aim of the study was to determine the level of the threats of social- -spatial order in Kołobrzeg – a city in north-western Poland – based on local people’s opinions. In general, respondents shared their positive view of Kołobrzeg according to various descriptive categories, while the threats were noticed to a relatively small extent. Among the considered social-spatial threats most of them they referred to the broad topic of social environment rather than to any spatial and physical problems. Hence those often comprised of unemployment, presence of drunken people in the streets, lacking leisure opportunities and poverty. At the same time, the threats under investigation were perceived as much acute among respondents living in the city centre who pointed out unemployment, groups of ‘hanging around’ young people, homeless people and beggars, presence of drunken people in the streets and high noise disturbance as the most serious problems.
Year
Volume
327
Pages
7-27
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych. Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
References
 • Czapska J. (2008), Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa [w:] K. Krajewski (red.), Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 143-200.
 • Dear M., Flusty S. (1998), Postmodern Urbanism, „Annals of the Association of American Geographers”, Vol. 88.1, s. 50-72.
 • Gaczek W.M. (2003), Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań.
 • Hołyst B. (2013), Zagrożenia ładu społecznego, Tom 1, WN PWN, Warszawa.
 • Jerschina J., Lesińska E., Pytliński Ł., Siwek H. (2012), Badania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Prądnika Czerwonego w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian architektonicznych i technicznych na poziom lęku przed przestępczością [w:] J. Czapska (red.), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 201-247.
 • Kelling G.L., Coles C.M. (2000), Wybite szyby. Jak zwalczyć przestępczość i przywrócić ład w najbliższym otoczeniu, Media Rodzina, Poznań.
 • Maik W. (2016), Nowe ujęcia i koncepcje badawcze w studiach nad współczesnym miastem [w:] T. Marszał (red.), Miasto – region – gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie urodzin Profesora Ludwika Straszewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Mordwa S. (2014), Dysproporcje przestrzenne wybranych zjawisk patologii społecznych w Łodzi [w:] A. Suliborski, M. Wójcik (red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 277-303.
 • Parysek J. (2003), Metropolie: metropolitalne funkcje i struktury przestrzenne [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 19-40.
 • Podolak S. (1993), O kształtowaniu ładu przestrzennego, IGPiK, Warszawa.
 • Shaw C., McKay H. (1942), Juvenile Delinquency and Urban Areas, University of Chicago Press, Chicago.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXIV/466/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 czerwca 2013 r., http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=83082 (dostęp: 30.10.2016).
 • Szczepański M., Ślęzak-Tazbir W. (2007), Między lękiem a podziwem: getta społeczne w starym regionie przemysłowym [w:] B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 29-52.
 • Uchwała nr XXVI/374/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju kultury w Kołobrzegu do roku 2020, http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=2282 (dostęp: 30.10.2016).
 • Uchwała nr XXVII/386/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2008 – 2015, http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=2286 (dostęp: 30.10.2016).
 • Uchwała nr XXXV/477/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Programów Operacyjnych: Perła Uzdrowisk do roku 2013; Piękniejszy Kołobrzeg do roku 2013; Mieszkać w Kołobrzegu do roku 2013; Zielony Kołobrzeg do roku 2013; Przedsiębiorczy Kołobrzeg do roku 2013; Społeczeństwo Obywatelskie, Edukacja i Sport do roku 2013, http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=2288 (dostęp: 30.10.2016).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003, Nr 80, poz. 717.
 • Wallis A. (1971), Socjologia i kształtowanie przestrzeni, PIW, Warszawa.
 • Węcławowicz G. (2003), Geografia społeczna miast. Zróżnicowania społeczno-przestrzenne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9e749d1e-642b-45ab-b40a-9c9cffccd08b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.