PL EN


2018 | 355 | 21-30
Article title

Koncepcja polityki bezpieczeństwa w świetle zmian w ochronie danych osobowych w placówce medycznej

Content
Title variants
EN
Concept of information policy in the light of changes in the protection of personal data in health care
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia koncepcję budowy polityki bezpieczeństwa danych osobowych w placówce medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzanych danych osobowych, w świetle zmian, które obowiązywać będą od 25 maja 2018 r. po wprowadzeniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W jego ramach została opracowana koncepcja w postaci spisów treści dokumentów dostosowanych do istniejących regulacji oraz przyszłych wymogów prawnych.
EN
The article presents the concept of building a personal data security policy in a medical facility, with particular emphasis on personal data being processed, in the light of changes that will apply from 25 May 2018 after the introduction of the European Parliament Regulation on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement such data. A concept, specific tables of contents of documents adapted to existing regulations and future legal requirements were developed.
Year
Volume
355
Pages
21-30
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Informatyki
References
  • Białas A. (2007), Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT, Warszawa.
  • Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, Dz.U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. z 1991 r., nr 91.91.408 z późn.zm.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Polska (UODO), Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922.
  • [www 1] https://www.gov.pl/cyfryzacja/nowe-prawo-ochrony-danych-osobowych (dostęp: 9.02.2018).
  • [www 2] https://archives.fbi.gov/archives/news/testimony/fbi-fingerprint-program (dostęp: 09.02.2018).
  • [www 3] https://www.immihelp.com/ visas/usvisit.html (dostęp: 09.02.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9fc603fa-36e8-4a33-9abc-a170b575fc90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.