PL EN


2018 | 349 | 173-182
Article title

Podejście ekonomistów do roli podatku w ekonomii

Authors
Content
Title variants
EN
The approach of economists to the role of tax
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza przemian zachodzących w poglądach ekonomistów w odniesieniu do roli podatków. Uwagę autorki zwróciły koncepcje: fizjokratyczna, klasycznej ekonomii liberalnej, niemieckiej szkoły historycznej, J.M. Keynesa, zwolenników syntezy neoklasycznej, F.A. Hayeka oraz przedstawicieli monetaryzmu, ekonomii strony podażowej, a także szkoły racjonalnych oczekiwań. Do rozważania tej kwestii została wykorzystana metoda analizy literatury przedmiotu. Głosy ekonomistów na temat rozszerzenia zakresu działań rządowych w gospodarkę pozostają podzielone. Zwolennicy większej aktywności państwa stoją na stanowisku, że poprzez wzrost wydatków rządowych możliwe jest zapewnienie społeczeństwu cennych dóbr publicznych. Sympatycy odmiennego poglądu są przeświadczeni o negatywnym wpływie wzrostu wydatków na wzrost gospodarczy, skutkującym transferem środków z sektora prywatnego do publicznego, który wykorzystuje je w sposób mniej efektywny.
EN
The aim of the article was to analyze the changes taking place in the views of economists on the role of taxes. The author’s attention was drawn to: physiocracy, classical liberalism, the historical school of economics, J.M. Keynes, the neoclassical synthesis, F.A. Hayek, monetarism, supply-side economics and the “rational expectations” school. To consider this issue was used the method of literature analysis. Scholars differ as to the extension of government activities to the economy. The followers of increasing of state activity, believe that the by increasing of public spending, it is possible to provide the public with valuable public goods. The supporters of a different approach are convinced of the negative impact of increased spending on economic growth, that result in the transfer of funds from private sector to the public sector, who use them less efficiently.
Year
Volume
349
Pages
173-182
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Ekonomii
References
 • Barro R.J. (1989), The Ricardian Approach to Budget Deficits, „The Journal of Economic Perspectives”, Vol. 3, No. 2.
 • Bochenek M. (2016a), Paul Anthony Samuelson and His Work (on the Hundredth Anniversary of His Birth), „Ekonomia i Prawo. Economics and Law”, Vol. 15, No. 3.
 • Bochenek M. (2016b), Historia rozwoju ekonomii. T. 6: Współczesne szkoły ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Friedman M. (1952), The "Welfare" Effects of an Income Tax and an Excise Tax, „Journal of Political Economy”, Vol. 60, No. 1.
 • Friedman M. (1968), The Role of Monetary Policy, „American Economics Review”, No. 2.
 • Gide K., Rist K. (1920), Historia doktryn ekonomicznych. Od fizjokratów do czasów najnowszych, T. I., Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa.
 • Gomułowicz A., Małecki J. (2011), Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa.
 • Hayek F.A. (2006), Konstytucja wolności, PWN, Warszawa.
 • Hayek F.A. (2015), Droga do zniewolenia, ARCANA, Kraków.
 • Keynes J.M. (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 • Muth J.E. (1961), Rational Expectations and the Theory of Price Movement, „Econometrica”, Vol. 29, No. 3.
 • Quesnay F. (1928), Pisma wybrane, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2014), Ekonomia, Rebis, Poznań.
 • Tobin J. (1981), The Monetarist Counter-Revolution Today-An Appraisal, „The Economic Journal”, Vol. 91, No. 361.
 • Wagner A.G.H. (1967), Three Extracts on Public Finance [w:] R.A. Musgrave, A.T. Peacock (ed.), Classics in the Theory of Public Finance, Macmillan, London.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9ffbf27b-763c-4e07-8e52-c5fe94a6a74f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.