PL EN


2015 | 8 | 207-222
Article title

Przedmiot ochrony środowiska w odpowiedzialności za wykroczenia

Authors
Content
Title variants
EN
The subject of environmental protection in liability for offences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiona została syntetyczna analiza podstawowych założeń ochrony środowiska dotyczących regulacji związanych z odpowiedzialnością wykroczeniową. Autor przedstawia podstawowe wyróżnienie klasyfikowania przedmiotu ochrony, zarówno w Kodeksie wykroczeń, jak i regulacjach pozakodeksowych. Sygnalizuje problem uzupełniającej ochrony prawnokarnej w stosunku do podstawowych założeń ochronnych z zakresu prawa administracyjnego. W artykule dokonano analizy obowiązującego stanu prawnego dotyczącego instrumentów ochrony środowiska, które posłużyły do zaakcentowania potrzeby ochrony poprzez wskazanie, wyjaśnienie, a w niektórych przypadkach także redefiniowanie podstawowych założeń związanych z przedmiotem ochrony środowiska.
EN
The article presents a synthetic analysis of principles of nature conservation in regulations related to liability for offences. The author presents the basic distinction of classiffcation of the protected object both in the code of violations and in the regulations that are out of its scope. He signals a problem with the supplementary criminal law protection of the conservation with assumptions from the point of view of the scope of administrative law. In the article an analysis was done of the current legal state on concerning the instruments of nature conservation that were used to to emphasize the need for protection through indicating, explaining and in some instances redefining of basic assumptions related to the subject of nature conservation.
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a06e70b5-576c-4c62-803e-ada4f8688a38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.