PL EN


2016 | 290 | 158-172
Article title

Wyzwania dla samorządu województwa mazowieckiego wynikające ze zmian demograficznych w regionie

Content
Title variants
EN
The demographic challenges for the mazovian regional authority
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące zmian demograficznych w województwie mazowieckim. Sytuacja demograficzna Mazowsza jest powiązana z polaryzacją jego rozwoju powodującą zróżnicowania przestrzenne problemów społecznych. Dlatego w pierwszej części artykułu zaprezentowano podstawowe cechy rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego oraz wskazano główne trendy w rozwoju demograficznym regionu tj.: a) spadek zachowań promałżeńskich i prokreacyjnych, b) depopulację obszarów peryferyjnych, c) starzenie się ludności. Odwrócenie tych zjawisk wymaga zdecydowanej reakcji rządu i władz województwa mazowieckiego. W drugiej części zaprezentowano przewidziane w „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2030. Innowacyjne Mazowsze” oraz w „Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” działania na rzecz powstrzymania i zapobiegania negatywnym trendom rozwoju społecznego.
EN
The article presents selected issues of demographic change in the Mazowieckie Voivodship. Demographic situation is related to the polarization of its development, resulting in spatial differentiation of social problems. Therefore, in the first part of the article presents the basic features of the socio-economic development Mazowieckie Voivodship are presented and the main trends in the demographic development of the region are identified, such as: a) a decrease in marital and reproductive behaviors, b) the depopulation of peripheral areas, c) the aging of the population. These phenomena requires a strong response from the government and the regional authority. "The Development Strategy for the Mazowieckie Voivodship 2030. Innovative Mazowsze" and "The Strategy of Social Policy of the Mazowieckie Voivodship 2014- 2020" includes actions to stop and prevent the negative trends of social development.
Year
Volume
290
Pages
158-172
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne . Katedra Rozwoju Regionalnego . Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
References
 • Czapiewski K., Janc K. (2013), Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza, "Trendy Rozwojowe Mazowsza", nr 11.
 • Komornicki T. i in. (2012), Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza, "Trendy Rozwojowe Mazowsza", nr 4.
 • Komornicki T. i in. (2013), Rynek pracy województwa mazowieckiego - analiza przestrzenna, "Trendy Rozwojowe Mazowsza", nr 12.
 • Korcelli-Olejniczak E. (2012), Region metropolitalny. Pojęcie. Struktura przestrzenna. Dynamika, "Prace Geograficzne", nr 235, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014), GUS, Warszawa.
 • Polityka spójności i Polska (2014), Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/regional_ policy/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/ poland_pl.pdf (dostęp: 4.02.2015).
 • Przegląd terytorialny OECD Polska (2008), OECD Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województw (2014), GUS, Warszawa.
 • Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze (2013), Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • Strategia polityki społecznej województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 (2014), Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa.
 • Strzelecki Z., Kucińska M. (2006), Żywiołowe rozprzestrzenianie się metropolii warszawskiej [w:] S. Kozłowski (red.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, KUL, Białystok-Lublin-Warszawa.
 • Strzelecki Z. (2008), Polityka regionalna [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, WN PWN, Warszawa.
 • Strzelecki Z. (2013), Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2012-2013, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
 • Strzelecki Z. (2014), Polityka społeczna w dokumentach strategicznych samorządu mazowieckiego, "Polityka Społeczna", nr 10, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Strzelecki Z., Wysocka M. (2015), Potrzeby i aspiracje oraz plany edukacyjne młodzieży wiejskiej województwa mazowieckiego, Studia Obszarów Wiejskich PAN IGiPZ, Warszawa (w druku).
 • Śleszyński P. (2012), Warszawa i obszar metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza, "Trendy Rozwojowe Mazowsza", nr 8.
 • Śleszyński P. (2014), Przemiany społeczno-demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030, "Trendy Rozwojowe Mazowsza", nr 15, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • [www 1] Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp: 5.02.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a076a909-65e0-442e-aa38-c6469637af39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.