PL EN


2016 | 294 | 173-184
Article title

Stabilność dochodów gmin w kontekście ich władztwa podatkowego i fakultatywności opłat lokalnych

Content
Title variants
EN
The stability of the municipial revenues in the context of their taxation powers and optionality of the local fees
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Posiadanie stabilnych źródeł dochodów ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań publicznych. Celem opracowania jest zbadanie, czy gminy wykorzystują swoje uprawnienia w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych, by utrzymywać globalną wielkość dochodów na stabilnym poziomie, uwzględniając takie uwarunkowania wpływające na ich dynamikę, jak tempo wzrostu PKB czy kształtowanie się maksymalnych stawek podatków lokalnych. Zasadniczym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonej analizy jest to, że gminy nie prowadzą dostatecznie elastycznej polityki nakierowanej na utrzymanie dochodów na stałym poziomie, a obniżając stawki podatkowe oraz stosując własne ulgi i zwolnienia, kierują się pozafiskalnymi celami. W artykule oparto się na danych empirycznych zgromadzonych przez Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny i Regionalną Izbę Obrachunkową za lata 2003-2014.
EN
The aim of the study is to examine whether the municipalities use their power to keep the volume of the total revenues stable taking into account such factors as the dynamics of the GDP growth or the level of the maximum local tax and fee rates. The main finding of the analysis is that the municipalities do not conduct very flexible policy aimed at maintaining total revenues at a fairly constant level, and they decrease tax rates and introduce their own tax reductions on the non-fiscal basis. The study is based on empirical data gathered by the Ministry of Finance, Central Statistical Office and Regional Chamber of Audit for the years 2003-2014.
Year
Volume
294
Pages
173-184
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny. Katedra Finansów Publicznych
References
 • Carroll D.A. (2009), Diversifying Municipal Government Revenue Structures: Fiscal Illusion Or Instability? „Public Budgeting and Finance”, Vol. 29, No. 1.
 • Czudec A. (2014), Znaczenie transferów zewnętrznych w kształtowaniu stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 40(4).
 • Etel L., Presnarowicz S., Dudar G. (2008), Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Filipiak B. (2015), Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 864 (76).
 • Galiński P. (2015), Stabilność dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 13, No. 4.
 • Jarosiński K. (2013), Charakterystyka dochodów własnych budżetów gmin w Polsce w ujęciu przestrzennym w latach 2004-2011, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, nr 3.
 • Kańduła S., Śmiechowicz J. (2016), Podatki i opłaty lokalne w kontekście międzygminnych nierówności dochodowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H”, t. 50, nr 1.
 • Klank L. (2014), Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XV, nr 9.
 • Kornberger-Sokołowska E. (2012), Kwestie ogólne systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego [w:] E. Kornberger-Sokołowska (red.), Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • KR RIO (2015), Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za lata 2010-2014, Warszawa.
 • Poniatowicz M. (2015), Determinanty autonomii dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 404.
 • Przygodzka R. (2014), Władztwo podatkowe a stabilność finansowa gmin, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 40 (4).
 • Swianiewicz P. (2004), Finanse lokalne. Teoria i praktyka, Municipium, Warszawa.
 • Śleszyński P., Komornicki T., Deręgowska A., Zielińska B. (2015), Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. 2015, poz. 513 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.
 • Wójtowicz K. (2014), Udział w podatkach państwowych a problem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H”, t. XLVIII, nr 2.
 • Yan W. (2012), The Impact of Revenue Diversification and Economic Base on State Revenue Stability, „Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management”, Vol. 24, No. 1.
 • [www 1] http://www.mf.gov.pl (dostęp: 1.04.2016).
 • [www 2] http://www.pzpm.org.pl/ (dostęp: 1.04.2016).
 • [www 3] http://www.wskazniki.gofin.pl/ (dostęp: 1.04.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a0885039-9b2f-4caf-aa68-8870a4f0bcac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.