Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 256 | 67-80

Article title

Determinanty skutecznego zarządzania projektami kultury

Content

Title variants

EN
Determinants of effective cultural projects management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W przypadku projektów szczególne znaczenie ma ocena ich skutków. Skutecznie zrealizowany projekt powinien generować wartości dla samej organizacji, dla klientów/ odbiorców, do których kierowane są produkt lub usługa oraz dla donatorów. Wartości te mogą być różne dla każdej z wymienionych wyżej grup. Dobór właściwych kryteriów oceny skutecznego zarządzania projektami kultury stanowi ogromny problem i wyzwanie, bowiem projekty często są oceniane wielowymiarowo. W artykule podjęto próbę wyznaczenia przykładowych wskaźników do oceny skutecznego zarządzania projektami kultury, oceny działań i skutków projektów. Podano przykłady narzędzi pomiarowych, jakich można użyć wobec ogromnego zróżnicowania podmiotów sektora kultury, różnorodności oraz specyfiki projektów kultury.
EN
There are many problems in project management in the cultural sector. Successfully completed project should generate value for the organization, for clients/ customers, which receive the product or service and for donors. The effectiveness of project management depends on the degree of achievement of the objectives of the project, the results achieved, their impact on the goals and the use of grasp opportunities. The article attempts to determine the examples of indicators for the assessment of effective cultural project management.

Year

Volume

256

Pages

67-80

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu

References

 • A&C Black (2009), Manage Projects Successfully. How to Make Things Happen on Time and on Budget, A&C Black, London.
 • Bielski M. (1997), Organizacje – istota, struktura, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bieniok H. (2003), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Burton C., Michael N. (1999), Zarządzanie projektem. Jak to robić w twojej organizacji, Astrum, Wrocław [za:] A. Kozina (2009), Negocjacje w zarządzaniu projektami [w:] L. Kozioł (red.), Determinanty rozwoju gospodarczego. Aspekty mikro i makroekonomiczne, T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 2(13), Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Tarnów.
 • Chaneski W.S. (2010), Effectively Prioritizing and Managing Your Projects, „Modern Machine Shop”, Vol. 83, Iss. 5.
 • Dąbrowska M. (2012), Ewaluacja instytucji kultury – mit czy rzeczywistość? [w:] J. Kołodziejczyk (red.), Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Ewaluacja w pracy metodą projektu (b.d.), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, Warszawa.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (2010), Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowymi a publicznymi, „Organizacja i Zarządzanie”, nr 4(12), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Griffin J. (2010), Four Critical Principles of Data Governance Success, „Information Management”, Vol. 20, Iss. 1.
 • Griffin R.W. (2005), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grucza B. (2012), Zasady zarządzania projektami w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki – wymagania wobec projektodawców, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 113, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Hoffmann T. (2009), Ocena projektów współfinansowanych z środków Unii Europejskiej [w:] J. Lichtarski (red.), Zarządzanie w obliczu współczesnych wyzwań – Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. X, z. 2, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.
 • Kacuga K. (2008), Projekt − od pomysłu do realizacji, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa [za:] K. Paleta (2011), Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w organizacjach pozarządowych na przykładzie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku [w:] Prowadzenie, zarządzanie i komer-cjalizacja badań naukowych, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice.
 • Knaś P. (2009), Jak mierzyć działalność wojewódzkiej instytucji kultury [w:] J. Sójka i in. (red.), Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku. Przeżytek czy nowa jakość? Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Kotarbiński T. (1965), Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1972), Abecadło praktyczności, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Kowalik W. i in. (2011), Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu, Małopolski Instytut Kultury, Kraków.
 • Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K. (2013), Kompetencje menedżerskie i czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami [w:] T. Listwan (red.), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIV, z. 11, cz. I, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 • Kurnal J. (1977), Prakseologiczne kryteria ocen jako źródło dylematów w trudnych sytuacjach decyzyjnych, „Prakseologia”, nr 1-2.
 • Lock D. (2007), Project Management, Ashgate Publishing Limited, eBook.
 • Łysiński J. (2009), Reforma w publicznym sektorze kultury w Polsce – szansa czy zagrożenie? Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie nr 2(13) T.1, Tarnów.
 • Machnowska-Góra A. (2009), Przed kongresem, gazeta.ngo.pl, http://poradnik.ngo.pl/files/gazeta.ngo.pl/public/Archiwum/2009/gNGO_05_2009-light.pdf (dostęp: 20.04.2012).
 • Mazurkiewicz A. (2011), Sprawność działania – interpretacja teoretyczna pojęcia, Zeszyt Nr 20, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Nowiński J. (2009), Problemy programowania i oceny działalności instytucji kultury [w:] J. Sójka i in. (red.), Instytucje kultury w czasach kryzysu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Nowiński J. (2010), Działalność i wizerunek instytucji kultury w miastach [w:] W. Burszta i in. (red.), Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Orlik J. (2009), Instytucja kultury jako ameba [w:] J. Sójka i in. (red.), Instytucje kultury w czasach kryzysu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Pawlak M. (2006), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Portny S.E. (2010), Improving Project Performance with Three Essentials Pieces of Information, „The Journal for Quality & Participation”, October, Vol. 33, Iss. 3.
 • Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa.
 • Ryńca R. (2009), Zrównoważona karta działania jako metoda pomiaru efektywności procesów i działań, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Skurzyńska-Sikora U. (2008), Poprawa efektywności organizacji przy wykorzystaniu modelu PEMM, „Organizacja i Zarządzanie”, nr 3, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Stabryła A. (2008), Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Trocki M. (2012), Kompleksowa ocena projektów, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 113, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Tu jest ruch! Kultura (2009), Gazeta.ngo.pl 05(65).
 • Turbide J., Laurin C. (2009), Performance Measurement in the Arts Sector: The Case of the Perfoming Arts, „International Journal of Arts Management”, Vol. 11, No. 2.
 • Walczak W. (2010), Uwarunkowania i czynniki wpływające na sukces projektu, „e-mentor”, nr 3(35).
 • Webster F., Knutson J. (2005), Project Management Concepts and Methodologies [w:] P.C. Dinsmore, J. Cabanis-Brewin (red.), AMA Handbook of Project Management, AMACOM Books, Saranac Lake, NY, USA.
 • Wyrozębski P. (2008), Zarządzanie wiedzą projektową – techniki gromadzenia doświadczeń projektowych, „e-mentor”, nr 3(25).
 • Xue X., Shen Q., Ren Z. (2010), Critical Review of Collaborative Working in Construction Projects: Business Environment and Human Behaviors, „Journal of Management in Engineeringˮ, ASCE.
 • Zieleniewski J. (1972), Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa.
 • Zieleniewski J. (1981), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-a0e5ac10-47e7-48b8-91cf-42e3c6b4bcdd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.