PL EN


2016 | 258 | 253-262
Article title

Założenia zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze zarządzania kompetencjami w organizacjach

Authors
Content
Title variants
EN
Software competence management integrated system in organisations – assumptions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój technologiczny otoczenia organizacji, produktów i procesów produkcyjnych przebiega impulsowo i asynchronicznie. Pojawiające się rozwiązania, możliwości techniczne w obszarze technologii informacyjnej otwierają obszary różnego rodzaju potencjalnych innowacji. Sfera zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności zadania związane z zarządzaniem wiedzą i kompetencjami pracowników nie są współcześnie nasycone kompleksowymi rozwiązaniami informatycznymi wykorzystującymi dostępną technologię i wiedzę. Artykuł porusza zagadnienia związane z projektowaniem zmiennych, adaptujących się, dynamicznych systemów informatycznych wspomagających i porządkujących procesy zarządzania zasobami ludzkimi i wspomagających komplementarnie funkcje w zakresie definiowania i zarządzania kompetencjami pracowników. Celem opracowania jest wskazanie na możliwości w zakresie modelowania i integracji ważnych procesów HR (ang. Human Resources) w ramach systemów informatycznych. Intencją autora jest podjęcie dyskusji nad potrzebami współczesnych organizacji, możliwościami technologicznymi i dojrzałością teoriopoznawczą w tym zakresie. W publikacji wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotowej oraz metodę modelową w zakresie projektowania rozwiązań zintegrowanych systemów IT (ang. Information Technology) w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.
EN
Technological development of organizations environment, products and your processes excited and runs asynchronously. Emerging solutions, technical capabilities in the area of information technology opens all sorts of potential innovations. The sphere of human resource management, and in particular the processes of managing knowledge and skills of workers today are not saturated of complex IT solutions, based on available technology and knowledge. The article covers the issues related to the variables data modeling processes adapted to dynamic human resources management systems supporting and ordering processes of and complementary functions in the definition and management competence of employees. The publication main idea is to point on modeling and integration potential for of important HR processes adapted to integrated IT software systems. The article is a try of opening the discussion about modern organizations needs, the technological and cognitive-theoretic maturity on this field. Literature analysis method as well as designing a model of integrated IT solutions of human resource management area were used in the publication.
Year
Volume
258
Pages
253-262
Physical description
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Nauk o Sporcie
References
 • Jabłoński M. (2009), Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się. Metody doskonalenia i rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 • Jiang K., Lepak D.P., Hu J., Baer J.C. (2012), How Does Human Resource Management Influence Organizational Outcomes? A Meta-analytic Investigation of Mediating Mechanisms, „Academy of Management Journal”, Vol. 55, No. 6.
 • Kopecka-Piech K. (2011), Koncepcje konwergencji mediów, „Studia Medioznawcze”, nr 3 (46).
 • Listwan T. (1993), Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Mimex, Wrocław.
 • Łukasiewicz G. (2012), Architektura zarządzania zasobami ludzkimi wspierająca kreatywność pracowników [w:] A. Lipka, S. Waszczak (red.), Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (2007), Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 747.
 • Perechuda K. (2005), Pracownicy wiedzy jako kreatorzy sieciowych potencjałów, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5.
 • Plebańska M. (2013), Platforma e-learningowa jako trzon systemu zarządzania wiedzą pracowników, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków-Warszawa.
 • Senge P. (2004), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków.
 • Sokołowski J. (2013), Mobilność zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie [w:] Ł. Sułkowski,J. Sokołowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIV, z. 9, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 • Stosik A. (2009), Zarządzanie kapitałem ludzkim dla menedżerów w sporcie, Wrocław.
 • Welch J., Welch S., (2007), Winning – jak zwyciężać. Odpowiedzi, Studio Emka, Warszawa.
 • Zając P. (2008), Teoretyczne aspekty controllingu personalnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 784.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a1253729-1d34-4e11-9087-51633ee5e222
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.