Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 245 | 29-39

Article title

Efektywność alokacji zasobów a procedura budżetowania operacyjnego - studium przypadku

Content

Title variants

EN
Efficiency of Resource Allocation in Relation to Operational Budgeting Procedure - Case Study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przybliżono aspekty procesu budżetowania jako narzędzia planowania i kontroli w przedsiębiorstwie. W pierwszej części omówiono istotę, cele oraz zakres budżetowania, poddano dyskusji funkcje, etapy oraz zasady tworzenia budżetów. Druga część to prezentacja procesu budżetowania w wybranym podmiocie gospodarczym, omówienie procedury budżetowej, jej kluczowych etapów oraz elementów procedowania budżetowego mających wpływ na jego efektywność. Celem artykułu jest identyfikacja elementów procedury budżetowej, które determinują efektywność procesu alokowania zasobów w badanym podmiocie. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza literatury w przedmiocie opracowania oraz studium przypadku.
EN
This article presents aspects of budgeting process as a tool of control and planning in organization. In the first part of the paper, essence, goals and scope of budgeting was presented. Function, stages and key rules of budget creating was also discussed. Second part of article concentrates on practical aspects of budgeting process - main stages and elements of budget procedure in specific organization was analyzed from the perspective of efficiency. Main purpose of this article is to identify components of budget's procedure, that determine efficiency of resource allocation in analyzed organization. The research methods adopted in the study include a literature analysis, and case study.

Year

Volume

245

Pages

29-39

Physical description

Contributors

References

  • Barret E.M., Fraster L. (1997), Conflicting Roles in Budgeting for Operations, "Harvard Business Review", July-August, za: A. Piosik (2006), Zasady rachunkowości zarządczej, WN PWN, Warszawa.
  • Dobija D., Kucharczyk M. (2014), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer business, Warszawa.
  • Jaruga A., Szychta A., Kabalski P. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Kaszuba-Perz A., Szydełko A. (2007), Rachunkowość zarządcza, WSIiZ, Rzeszów.
  • Łada M. (2011), Metody rachunkowości zarządczej zorientowane na relacje z klientami - zastosowania w polskich spółkach giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 41.
  • Łada M., Kozarkiewicz A. (2003), Ewolucja planowania rocznego w przedsiębiorstwach, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5.
  • Nita B. (2014), Budżetowanie jako instrument sterowania w przedsiębiorstwie, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, no. 5.
  • Nita B., Nowak E. (2007), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska.
  • Nowak E. (2009), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE S.A., Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-a146cd2b-6c03-4521-bd1c-31d000dcf53d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.