PL EN


2016 | 263 | 19-35
Article title

Operacjonalizacja cech kapitału intelektualnego

Content
Title variants
EN
Operationalization of features of intellectual capital
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób realizowane jest przejście od intersubiektywnej koncepcji kapitału intelektualnego organizacji do zbioru cech, które mogą być przedmiotem operacjonalizacji. Przedmiotem rozważań są epistemologiczne i metodologiczne zagadnienia operacjonalizacji i pomiaru, takie jak obiektywizm, subiektywność i intersubiektywność cech oraz wpływ konstruktywizmu na operacjonalizację kapitału intelektualnego. Wskazane zostały również interpretacje metafor opisujących cechy kapitału intelektualnego. Efektem rozważań jest ogólna metodyka operacjonalizacji cech kapitału intelektualnego, w której punktem wyjścia jest analiza znaczenia metafor stosowanych w interpretacji tych cech.
EN
The aim of the article is to present how an intersubiective concept of intellectual capital of organization can be transformed into a set of characteristics, which may be the subject of operationalization. The following epistemological and methodological aspects of operationalization and measurement of intellectual capital are taken into account: objectivity, subjectivity and intersubjectivity. Interpretations of metaphors depicting the features of intellectual capital are considered. The effect of theoretical research is a general methodology of operationalization of the features of intellectual capital, in which the starting point is the analysis of the importance of metaphors used in the interpretation of these characteristics.
Year
Volume
263
Pages
19-35
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
References
 • Andriessen D. (2006), On the Metaphorical Nature of Intellectual Capital: A Textual Analysis, „Journal of Intellectual Capital”, Vol. 7, No. 1.
 • Bridgman P.W. (1927), The Logic of Modern Physics, MacMillan, New York.
 • Cabała P. (2015), Procedura operacjonizacji [w:] A. Stabryła (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Davenport T.H., Prusak L. (2000), Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston.
 • Dobija D. (2004), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Dobija M. (2002), Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, „Przegląd Organizacji”, nr 1.
 • Fijałkowska J. (2012), Analiza porównawcza wybranych metod pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego, „Zarządzanie i Finanse”, r. 10, nr 1, cz. 3.
 • Hands D.W. (2004), On Operationalisms and Economics, „Journal of Economic Issues”, Vol. 38, No. 4.
 • Hubbard D.W. (2010), Pomiar uniwersalny, MAT Biznes, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, WN PWN, Warszawa.
 • Koch S. (1992), Psychology’s Bridgman vs. Bridgman’s Bridgman: An Essay in Reconstruction, „Theory and Psychology”, Vol. 2, No. 3.
 • Lakoff G., Johnson M. (1988), Metafory w naszym życiu, PIW, Warszawa.
 • Marshall A. (1920), Principles of Economics, Macmillan and Co., London.
 • Mesjasz C. (2007), Złożone systemy adaptacyjne, „Przegląd Organizacji”, nr 11.
 • Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, AE w Krakowie, Seria Specjalna Monografie, nr 173, Kraków.
 • Mises L. von (1998), Human Action. A Treatise on Economics, Ludwig von Mises Institute, Auburn, AL.
 • Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, WN PWN, Warszawa.
 • Mouritsen J., Larsen H.T., Bukh P.N.D. (2001), Intellectual Capital and the Capable Firm: Narrating, Visualising and Numbering for Managing Knowledge, „Accounting, Organisations and Society”, Vol. 28, No. 7/8.
 • Nonaka I., Takeuchi H. (1995), The Knowledge-Creating Company. How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, Oxford.
 • Pietruszka-Ortyl A. (2007), Kapitał intelektualny organizacji [w:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 • Podręcznik Frascati (2010), Pomiar działalności naukowo-badawczej. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, OECD, Paryż 2002/Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Shannon C.E. (1948), A Mathematical Theory of Communication, „The Bell System Technical Journal”, Vol. 27.
 • Samuelson P.A. (1947), Foundations of Economic Analysis, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Skyrme D.J. (1999), Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth Heinemann, Oxford.
 • Stevens S.S. (1946), On the Theory of Scales of Measurement, „Science”, No. 103(2684).
 • Stewart T.A. (1991), Brainpower, „Fortune”, 3 June.
 • Taylor H. (2007), Tacit Knowledge: Conceptualizations and Operationalizations, „International Journal of Knowledge Management”, Vo. 3, No. 3.
 • Tobin J. (1969), A General Equilibrium Approach to Monetary Theory, „Journal of Money Credit and Banking”, Vol. 1, No. 1.
 • Trichet F., Tchounikine P. (1999), DSTM: A Framework to Operationalize and Refine a Problem-Solving Method Modeled in Terms of Tasks and Methods, „International Journal of Expert Systems with Applications”, Vol. 16.
 • Tsoukas H. (2005), Complex Knowledge. Studies in Organizational Epistemology, Oxford University Press, Oxford.
 • Urbanek G. (2008), Kapitał intelektualny [w:] M. Panfil, A. Szablewski (red.), Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa.
 • Zadeh L. (1965), Fuzzy Sets, „Information and Control”, Vol. 8.
 • [www 1] http://www.bipm.org/en/publications/guides/vim.html (dostęp: 17.06.2015).
 • [www 2] http://www.macrothink.org/journal/index.php/jmr/article/download/261/171 (dostęp: 10.04.2015).
 • [www 3] http://plato.stanford.edu/entries/operationalism/ (dostęp: 11.07.2015).
 • [www 4] http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm (dostęp: 27.01.2015).
 • [www 5] http://www.vits.org/publikationer/dokument/57.pdf (dostęp: 20.06.2015).
 • [www 6] http://www.wsjp.pl/ (dostęp: 22.05.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a198cbec-378e-46b3-bdb7-c5b125fec9a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.