PL EN


2015 | 249 | 233-241
Article title

Noetyczna optyka w opisie kluczowych charakterystyk logistyki ochrony zdrowia

Content
Title variants
EN
Noetic optics in key characteristics of health care logistics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty, cech i kluczowych charakterystyk logistyki w ochronie zdrowia. Autor proponuje spojrzenie oparte na noetyce, traktując ją jako twórczą alternatywę, która nie wyklucza innych możliwości, lecz w swojej intelektualnej odmienności uzupełnia inne stosowane sposoby ujmowania systemu, procesów i zarządzania logistycznego. Przyjmuje przy tym, że podstawowym problemem badawczym jest zidentyfikowanie uniwersalnych oraz unikatowych charakterystyk, które w pełniejszy sposób mogą opisać miejsce i rolę logistyki w szeroko pojmowanej ochronie zdrowia. Rozważania prowadzą do wniosku, że podjęta próba noetycznego spojrzenia umożliwia pełniejszą systematyzację warstwy teoriopoznawczej w obszarze kierunkowego zastosowania logistyki, a przy tym wykazuje występowanie wielu podobieństw, ale też i istotnych różnic ze zjawiskami, które są charakterystyczne dla innych obszarów zastosowania logistyki.
EN
The aim of this article is to present the essence, attributes and key characteristics of health care logistics. It proposes a view based on noetics, treating it as a creative alternative not limiting other possibilities, but complementing other methods used for the recognition of the logistics system, processes and management. Moreover, it assumes that the basic research problem is to identify the universal and unique characteristics that can more fully describe the place and role of logistics in the health care. Discussed considerations lead to the conclusion that noetic perspective allows for a more complete systematization of epistemological layer for the logistics application, and at the same time, indication of a number of similarities, but also significant differences with phenomena characteristic for other fields of logistics application.
Year
Volume
249
Pages
233-241
Physical description
Contributors
References
 • Arrow K.J. (1979), Lecznictwo z punktu widzenia niepewności i ekonomii dobrobytu, Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa.
 • Brycz H., Karasiewicz K. (2011), Skala Metapoznawczego Ja, Oficyna Wydawnicza Impuls, Warszawa.
 • Darby M.R., Karni E. (1973), Free Competition and the Optimal Amount of Fraud, „Journal of Law and Economics”, No. 16.
 • Emmons R.A. (2000), Is Spirituality an Intelligence? Motivation, Cognition, and the Psychology of Ultimate Concern, „The International Journal for the Psychology of Religion”, No. 10.
 • Frankl V.E. (1978), Nieuświadomiony Bóg, PAX, Warszawa.
 • Heszen-Niejodek I. (2006), Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie [w:] J. Strelau (red.), Psychologia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Jagoda-Sobalak D., Knosala R. (2012), Zastosowanie metod inwentycznych w procesie projektowania na przykładzie praktycznym [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 • Judycki S. (1981), Niektóre problemy Husserlowskiej teorii konstytucji przestrzeni, „Roczniki Filozoficzne”, nr 29.
 • Karski J.B. (2006), Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 • Mikołajczyk Z. (2001), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Miller W.R., Thoresen C.E. (2003), Spirituality, Religion and Health. An Emerging Research Field, „American Psychologist”, No. 1.
 • Popielski K. (1994), Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).
 • Rój J. (2001), Ocena efektywności systemów ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem podejścia nieparametrycznego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 253, WN UŁ, Łódź.
 • Skrzypińska K. (2002), Pogląd na świat a poczucie sensu i zadowolenie z życia, Impuls, Kraków.
 • The World Health Report 2000 (2000), Health Systems: Improving Performance, WHO, Geneva.
 • Constitution of the World Health Organization (2006), Basic Documents, Forty-fifth Edition, Supplement, October.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a1cbba28-9bd0-4081-a62a-e7fe3775bb89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.