PL EN


2016 | 259 | 166-174
Article title

Wartość jako kluczowa kategoria konstytuująca model biznesu

Authors
Content
Title variants
EN
Value as a key category constituting business model
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Model biznesu, stanowiąc uproszczone odwzorowanie rzeczywistości, ukazuje logikę prowadzenia działalności gospodarczej, opartej na tworzeniu wartości dla klienta. W związku z tym celem badań, prezentowanych w niniejszym artykule, była identyfikacja stopnia istotności oferowanych przez przedsiębiorstwo wartości na rzecz klienta. Badaniami objęto przedsiębiorstwa rezydujące w trzech, warmińsko-mazurskich parkach technologicznych. Zastosowaną metodą badań były pogłębione wywiady grupowe z poszczególnymi przedsiębiorcami oraz zarządzającymi danymi podmiotami. Przeprowadzone badania potwierdziły hipotezę o przewadze wartości „twardych” (technicznych i ekonomicznych) nad „miękkimi” (emocjonalnymi oraz społeczno-etycznymi). Szczególna dominacja występuje w grupie wartości technicznych (zarówno pod względem częstości występowania tego rodzaju wartości, jak i ich istotności).
EN
Business model as a simplified representation of reality, reveals the logic of doing business, based on creating value for the customer. Therefore, the aim of research presented in this paper is to identify the degree of significance in different kinds of value proposition. The study included enterprises that reside in three technology parks. The method of the study were in-depth interviews with entrepreneurs and managers. The study confirmed the hypothesis about the advantages of "hard" types of values (technical and economic) over the "soft" ones (emotional and socio-ethical). Particular dominance exists in the group of technical values - both in terms of incidence of this type of values and their significance.
Year
Volume
259
Pages
166-174
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych
References
 • Afuah A., Tucci Ch.L. (2003), Internet Business Models and Strategies, McGraw-Hill Higher Education, New York.
 • Amit R., Zott C. (2010), Business Model Design: An Activity System Perspective, „Long Range Planning”, Vol. 22.
 • Bowman C., Ambrosini V. (2000), Value Creation Versus Value Capture: Towards a Coherent Definition of Value in Strategy, „British Journal of Management”, Vol.11.
 • Bruyat C., Julien P.A. (2001), Defining the Field of Research in Entrepreneurship, „Journal of Business Venturingˮ, No. 16.
 • Cameron K.S., Quinn R.E. (2003), Kultura organizacyjna-diagnoza zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Casadesus-Masanell R., Ricart J.E. (2010), From Strategy to Business Models and onto Tactics, „Long Range Planning”, Vol. 22.
 • Chesbrough H. (2007), Business Model Innovation: It’s Not Just About Technology Anymore, „Strategy&Leadership”, Vol. 6.
 • Cieślik J. (2015), Miejsce przedsiębiorczości w strukturze nauk o zarządzaniu, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Warszawa.
 • Duczkowska-Piasecka M., Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz K. (2013), Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, Difin , Warszawa.
 • Falencikowski T. (2012), Wartość dla klienta, a wartość przechwycona dla przedsiębiorstwa: postacie i relacje w modelach biznesu [w:] S. Lachiewicz (red.), Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Wydanie Specjalne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź.
 • Falencikowski T. (2013), Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu. Warszawa.
 • Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witej-Hajduk M. (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Horodecka A. (2011), Problem definiowania dobrobytu i wartości w ekonomii i jego znaczenie dla polityki gospodarczej [w:] J. Stacewicz (red.), Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Gospodarczego, Warszawa.
 • Krzyżanowski L.J. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy, modele, metodologia, trendy, metafory, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kujala S., Artto K., Aaltonen P., Turkulainen V. (2010), Business Models in Projectbased Firms – Towards a Typology of Solution-specific Business Models, „International Journal of Project Management”, Vol. 28.
 • Magretta J. (2002), Why Business Models Matter?, „Harvard Business Review”, Vol. 80.
 • Marak J. (2002), Wywiady pogłębione [w:] K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe. Podstawy metody i obszary zastosowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Martyniak Z. (1999), Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Mikołajek-Gocejna M. (2007), Kształtowanie wartości dla akcjonariuszy na podstawie koncepcji Value Based Mangement [w:] C. Suszyński (red.), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Osterwalder A., Pigneur Y. (2002), An e-Bussines Model Ontology for Modeling e-Business, Słowenia:15th Bled electronic commerce conference.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej (2008), Wydawnictwo Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Urzędu Statycznego Wspólnot Europejskich, Warszawa.
 • Poznańska K. (1998), Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Serafin K. (2013), Ogólna teoria wartości w filozofii Marii Gołaszewskiej, „Kultura i Wartości”, nr 4.
 • Smith A. (2007), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, T. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tatarkiewicz W. (2001), Historia filozofii, T.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Teece D.J. (2010), Business Models, Business Strategy and Innovation, „Long Range Planning”, Vol. 43.
 • Woodall T. (2003), Conceptualising Value for Customer: An Attributional, Structural and Dispositional Analysis, „Academy of Marketing Science Review”, Vol. 1.
 • Zorde K. (2013), Metafizyczne wątki w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a2044392-1075-45ba-b164-25d8fa6a5203
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.