PL EN


2017 | 311 | 114-124
Article title

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu cyklu koniunkturalnego – analiza na przykładzie gospodarki polskiej

Content
Title variants
EN
The role of foreign direct investment in shaping business cycle – analysis for polish economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy zaprezentowano rezultaty badania, którego celem było określenie wpływu BIZ na wahania koniunkturalne w Polsce w okresie 1 kw. 2000 r. – 1 kw. 2014 r. W badaniu uwzględniono oba kierunki przepływu zagregowanych strumieni BIZ (inward i outward) oraz ich komponentów (kapitałów własnych i transakcji kapitałowych). Rezultaty analiz potwierdziły statystycznie istotną rolę BIZ w kształtowaniu zmian wskaźnika cyklicznego, wskazując na kluczowe znaczenie w tym procesie transakcji kapitałowych, które w zależności od kategorii przepływów BIZ: inward vs outward odpowiednio destabilizowały bądź stabilizowały koniunkturę gospodarczą. Outward BIZ mogą być widziane jako „zabezpieczenie” gospodarki przed skutkami szoków zewnętrznych przenoszonych przez inward BIZ.
EN
The paper presents the results of the empirical analysis, the aim of which was to determine the impact of FDI on business cycle in Poland for the period from the first quarter 2000 to the first quarter 2014. The study included both directions of aggregate flows of FDI (inward and outward) and their components (equity capital and capital transactions). The results of the analysis confirmed a statistically significant role of FDI in explaining business cycle, indicating a key role of capital transactions in this process. Capital transactions, depending on the category of FDI flows: inward vs. outward, respectively destabilized or stabilized the economic situation. Outward FDI can be seen as an “insurance” for the economy from the effects of external shocks transmitted through inward FDI.
Year
Volume
311
Pages
114-124
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Mikroekonomii
References
 • Akcoraoglu A., Acikgoz S., Gokce A. (2011), Volatility of Foreign Direct Investment and Economic Growth: Empirical Evidence from the Czech Republic and Hungary, “Research Journal of International Studies”, Vol. 22, s. 18-31.
 • Alfaro L., Kalemli-Ozcan S., Volosovych V. (2004), Capital Flows in a Globalized World: The Role of Policies and Institutions [w:] S. Edwards (ed.), Capital Controls and Capital Flows in Emerging Economies: Policies, Practices and Consequences, University of Chicago Press, Chicago.
 • Baltagi B.H. (2011), Econometrics, Springer, Berlin.
 • Barczyk R. (1997), Główne teorie współczesnych wahań koniunkturalnych, Wydawnictwo AEP, Poznań.
 • Barczyk R. (2006), Morfologia cykli koniunkturalnych w gospodarkach rynkowych i w systemach okresu transformacji [w:] R. Barczyk, L. Kąsek, M. Lubiński, K. Marczewski (red.), Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa, s. 129-196.
 • Buch C.M., Lipponer A. (2005), Business Cycles and FDI: Evidence from German Sectoral Data, “Review of World Economics”, Vol. 141, No. 4, s. 732-759.
 • Desai M.A., Foley C.F., Hines J.R. (2005), Foreign Direct Investment and the Domestic Capital Stock, “American Economic Review”, Vol. 95, No. 2, s. 33-38.
 • Doraisami A.G. (2007), Financial Crisis in Malaysia: Did FDI Flows Contribute to Vulnerability? “Journal of International Development”, Vol. 19,No. 7, s. 949-962.
 • Dunning J.H. (1970), Studies in International Investment, Allen & Unwin, London.
 • Eickmeier S. (2004), Business Cycle Transmission from the US to Germany – a Structural Factor Approach, Discussion Paper, No. 12, Deutsche Bundesbank Research Centre, Frankfurt am Main.
 • Greene W.H. (2012), Econometric Analysis, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Hausman R., Fernandez-Arias E. (2000), Foreign Direct Investment: Good Cholesterol? “IDB Working Paper”, No. 348, s. 3-46.
 • Hill R.C., Griffiths W.E., Lim G.C. (2011), Principles of Econometrics, John Wiley & Sons, Hoboken.
 • Jansen W.J., Stokman A.C.J. (2004), Foreign Direct Investment and International Business Cycle Comovement, Working Paper Series, No. 40, European Central Bank, Frankfurt am Main.
 • Kim J.R., Kim J.H. (2010), Volatility and Growth: An Alternative Interpretation, “Journal of Economic Research”, Vol. 15, s. 233-247.
 • Kose M.A., Prasad E.S., Terrones M.E. (2005), Growth and Volatility in an Era of Globalization, “IMF Staff Papers”, Vol. 52, Special Issue, s. 31-63.
 • Osei R., Morrissey O., Lensink R. (2001), Foreign Direct Investment: Flows, Volatility and Growth in Developing Countries, CREDIT Research Paper, University of Nottingham, Nottingham.
 • Lensink R., Morrissey O. (2006) Foreign Direct Investment: Flows, Volatility, and the Impact on Growth, “Review of International Economics”, Vol. 14, No. 3, s. 478-493.
 • McManus J. (1997), The Theory of the International Firm [w:] G. Paquet (ed.) The Multinational Firm and the National State, Collier Macmillan, Toronto 1997, s. 66-93.
 • Mintz I. (1972), Dating American Growth Cycles [w:] V. Zarnowitz (ed.), Economic Research: Retrospect and Prospect, Vol. 1, The Business Cycle Today, NBER, Cambridge, s. 39-88.
 • Mintz I. (1974), Dating United States Growth Cycles [w:] Explorations in Economic Research, NBER, Cambridge, s. 1-113.
 • Morrissey O., Lensink R., Osei R. (2002), The Volatility of Capital Inflows: Measures and Trends for Developing Countries, CREDIT Research Paper 02/20, University of Nottingham.
 • Petrosky-Nadeau N. (2011), Endogenous Flows of Foreign Direct Investment and International Real Business Cycles, GSIA Working Paper nr 2011-E16, Tepper School of Business, Carnegie Mellon University, Pittsburgh.
 • Portes L.S.V. (2007), Aggregate Gains of International Diversification through Foreign Direct Investment: An Inquiry into the Moderation of U.S. Business Cycles, “Global Economy Journal”, Vol. 7, No. 4, s. 1-36.
 • Portes L.S.V., Kim D.-K. (2007), Foreign Direct Investment and Aggregate Volatility, “International Journal of Business Research”, Vol. 7, No. 3, s. 202-206.
 • Przybylska K., Malina A. (1999), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12, s. 46-57.
 • Sikorski J. (1981), Korporacje międzynarodowe we współczesnej światowej gospodarce kapitalistycznej, SGPiS, Warszawa.
 • Staveren I. van (2011), FDI Volatility and Development [w:] P.A.G. van Bergeijk, A. de Haan, R. van der Hoeven (eds.), The Financial Crisis and Developing Countries, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, s. 111-126.
 • Wang M., Wong M.C.S. (2007), Foreign Direct Investment Outflows and Business-Cycle Fluctuations, “Review of International Economics”, Vol. 15, No. 1, s. 146-163.
 • Wu J.-Y., Yau R., Hsu C.-C. (2011), Foreign Direct Investment and Business Cycle Co-Movements: The Panel Data Evidence, “Journal of Macroeconomics”, Vol. 33, s. 770-783.
 • Xu G., Wang R. (2007), The Effect of Foreign Direct Investment on Domestic Capital Formation, Trade, and Economic Growth in a Transition Economy: Evidence from China, “Global Economy Journal”, Vol. 7, No. 2, s.1-21.
 • [www 1] http://unctadstat.unctad.org (dostęp: 16.08.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a205fb02-5350-4840-acaa-aba6590185d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.