PL EN


2017 | 338 | 64-80
Article title

System implementacji strategii w przedsiębiorstwach. Prezentacja wyników badań

Authors
Content
Title variants
EN
System of strategy implementation in the companies. Presentation of research results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces implementacji strategii jest jednym z kluczowych elementów strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Nieskuteczna realizacja przyjętej strategii najczęściej jest efektem błędów popełnionych w procesie jej realizacji. Szczególnie ważne jest zatem systemowe podejście, które pozwoli na identyfikację i uwzględnienie wszystkich istotnych aspektów. Dla systemu implementacji strategii szczególne znaczenie mają aspekty: przedmiotowy, czynnościowy, strukturalny i instrumentalny. Właśnie te aspekty były identyfikowane w badanych podmiotach z listy 500 przedsiębiorstw innowacyjnych według INE PAN. W wyniku badań zdiagnozowano, że w przedsiębiorstwach występują zaniedbania w zakresie rozwiązań strukturalnych w ramach implementacji strategii. Problemem jest również wykorzystywanie niewielkiej ilości instrumentów.
EN
The process of strategy implementation is one of the key elements of strategic business management. The ineffective implementation of the adopted strategy is most often the result of mistakes made in the process of its implementation. A systematic approach that will allow identification and consideration of all relevant aspects is of particular importance. For the implementation system of the strategy, the following are of significant importance: the subject, functional, structural and instrumental aspect. These aspects were identified in the surveyed entities from the list of 500 innovative enterprises according to INE PAN. The survey was attended by 69 entities. As a result of research, it was diagnosed that in enterprises there is negligence in structural solutions within the implementation of the strategy. The problem is also posed by the use of a small number of instruments supporting implementation activities.
Year
Volume
338
Pages
64-80
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Analiz Strategicznych. Doktorantka
References
 • Alexander L.D. (1991), Strategy Implementation: Nature of the Problem, “International Review of Strategic Management”, Vol. 2, No. 1, s. 73-91.
 • Baczko T., Puchała-Krzywina E., red. (2013), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 roku, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Czarnecki P. (2000), Zastosowanie metody SPACE do analizy szkoły wyższej, WSE-NLU, Nowy Sącz.
 • Frankfort-Nachmias C. (2004), Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań.
 • GUS (2006), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004, Warszawa.
 • Hrebiniak L. (2004), Making Strategy Work, Prentice Hall, New Jersey.
 • Kaczmarczyk S. (2003), Badania marketingowe: metody i techniki, PWE, Warszawa 2003.
 • Kaleta A., red. (2014), Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kaplan R., Norton D. (2010) Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lehner J.M. (1996), Implementierung von Strategien. Konzeption unter Berücksichtigung von Unsicherheit und Mehrdeutigkeit, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 • Lisiński M. (2004), Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa.
 • Martyniak Z. (1987), Organizatorka, PWE, Warszawa.
 • Morgan M., Levitt R.E., Malek W. (2010), Skuteczne wdrażanie strategii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Moszkowicz K., red. (2015) Wdrażanie strategii w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Moszkowicz M. (2005), Zarządzanie strategiczne: systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa.
 • Nowak S. (2007), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Piekarz H. (2008), Implementacja strategii z perspektywy procesu zarządzania [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, t. 1, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, s. 244-252.
 • Pierścionek Z. (2011), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Porter M. (1996), What is Strategy? ”Harvard Business Review” November-December, s. 61-78.
 • Świderska G.K. (2003), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy, Difin, Warszawa.
 • Witczak H. (2004), Implementacja strategii w zarządzaniu strategicznym [w:] E. Urbanowska- Sojkin, P. Banaszyk (red.), Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe, nr 43, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, s. 85-107.
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2004), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a21b60b3-e417-4dce-bfce-af46635fb56f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.