PL EN


2017 | 333 | 273-284
Article title

Strategie zarządzania aktywami obrotowymi w branżowych grupach zakupowych

Authors
Content
Title variants
EN
Strategies for management of current assets in branch purchasing groups
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarządzanie aktywami obrotowymi ma decydujący wpływ na płynność finansową, czyli bezpieczeństwo finansowe jednostki. Agresywne zarządzanie poszczególnymi elementami jest ryzykowne, z kolei zbyt konserwatywne (zachowawcza polityka zarządzania aktywami) powoduje wzrost kosztów. Utrzymanie wysokich stanów zapasów, kredytowanie odbiorców kosztuje. Ważny więc jest wybór strategii, która pozwoli przedsiębiorstwom na bezpieczne funkcjonowanie i uzyskiwanie zysków. Zarządzanie aktywami komplikuje się w sytuacji, gdy na decyzję odnośnie do kształtowania polityki zarządzania poszczególnymi elementami aktywów obrotowych ma wpływ jednostka zewnętrzna, np. jednostka centralna w grupie zakupowej. W artykule zaprezentowano strategie zarządzania aktywami obrotowymi w jednostkach działających w branżowych grupach zakupowych.
EN
Current assets management has a decisive impact on the financial liquidity or financial security of a company. Aggressive management of individual elements is risky, too conservative asset management policies increase costs. Maintaining high stock levels, crediting buyers is costly. It is therefore important to choose a strategy that will allow businesses to operate safely and make a profit. Asset management is complicated when the decision about the management of individual assets is influenced by an external entity such as a central unit in a purchasing group. The article presents strategies for managing current assets in units operating in branch purchasing groups.
Year
Volume
333
Pages
273-284
Physical description
Contributors
 • Politechnika Rzeszowska. Wydział Zarządzania. Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości
References
 • Bień W. (2005), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Blair R.D., Durrance C.P. (2014), Group Purchasing Organizations, Monopsony and Antitrust Policy, „Managerial and Decision Economics”, Vol. 35, Iss. 7.
 • Czekaj Z., Dresler Z. (2005), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dębski W. (2005), Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gabrusewicz W. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa.
 • Kusak A. (2006), Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Nollet J., Beaulieu M., Fabbe-Costes N. (2017), The Impact of Performance Measurement on Purchasing Group Dynamics: The Canadian Experience, „Journal of Purchasing & Supply Management”, 23, s. 17-27.
 • Rutkowski A. (2016), Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
 • Schotanus F., Telgen J., de Boer L. (2010), Critical Success Factors for Managing Purchasing Groups, „Journal of Purchasing & Supply Management”, 16, s. 51-60.
 • Siemińska E. (2003), Finansowa kondycja firmy metody pomiaru i oceny, Poltext, Warszawa.
 • Sierpińska M., Wędzki D. (2005), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wędzki D. (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Zimon G. (2014), Kapitał obrotowy brutto w przedsiębiorstwach handlowych tworzących grupy zakupowe, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oconomica”, 2(300), s. 319-327.
 • Zimon G. (2015), Wpływ grupy marketingowo-zakupowej na sytuacje i wyniki finansowe przedsiębiorstw [w:] Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk (red.), Rachunkowość – polityka makroekonomiczna – globalizacja, Wydawnictwo UE, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a235a12d-8dbc-4c34-af4f-1177c2ec4dc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.